รายงานการอบรมพัฒนาตนเองข้าราชการครูฯรายงานการอบรมทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร วันที่ หน่วยงานที่จัด ผู้รายงาน
1วิทยากร : อบรมเชิงปฏิบัติการ ITA 202219 ส.ค. 65-23 ส.ค. 65สพป.สุรินทร์ เขต3นายธนทัต นามวัฒน์
2วิทยากร : กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์18 ส.ค. 65-18 ส.ค. 65โรงเรียนสังขะวิทยาคมนายธนทัต นามวัฒน์
3วิทยากร : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารงานวิชาการและธุรการชั้นเรียน28 พ.ค. 65-28 พ.ค. 65โรงเรียนสังขะวิทยาคมนายธนทัต นามวัฒน์
4ผู้เข้าอบรม : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี STEM23 พ.ค. 65-30 พ.ค. 65สสวทนายธนทัต นามวัฒน์
5ผู้เข้าอบรม : พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา C# ระดับเบื้องต้น13 พ.ค. 65-13 พ.ค. 65สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมินายธนทัต นามวัฒน์
6ผู้เข้าอบรม : การสอนวิทยาการคำนวณด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง TinkerCAD25 เม.ย. 65-30 ธ.ค. 65สสวท.นายธนทัต นามวัฒน์
7ผู้เข้าอบรม : การอบรมพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนศตวรรษที่ 2120 เม.ย. 65-20 เม.ย. 65สพป.สุรินทร์ เขต 3นายธนทัต นามวัฒน์
8ผู้เข้าอบรม : พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา JavaScript ระดับเบื้องต้น13 เม.ย. 65-13 พ.ค. 65สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินายธนทัต นามวัฒน์
9วิทยากร : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการใช้โปรแกรม SchoolMIS24 มี.ค. 65-24 มี.ค. 65สพป.สุรินทร์ เขต 3นายธนทัต นามวัฒน์
10ผู้เข้าอบรม : การใช้งานโปรแกรมและการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SchoolMis18 มี.ค. 65-18 มี.ค. 65สพป.สุรินทร์ เขต 1นายธนทัต นามวัฒน์
11วิทยากร : การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic)26 ธ.ค. 64-26 ธ.ค. 64โรงเรียนสุรพินพิทยาคมนายธนทัต นามวัฒน์
12ผู้เข้าอบรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ( Performance Agreement : PA )13 ต.ค. 64-13 ต.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สร. เขต 3นางสุขกาย ซ่อนจันทร์
13วิทยากร : เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครู โดยใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google For Education25 ก.ย. 64-28 พ.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคมนางศศิธร ธรรมบรรเทิง
14ผู้เข้าอบรม : SK Covid สื่อความรู้ สู่ชุมชน ป้องกันตนจาก Covid-1906 ก.ย. 64-06 ก.ย. 64โรงงเรียนสังขะนางสาวสุภาภรณ์ บุญตัว
15ผู้เข้าอบรม : เทคนิคการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Wondershare Filmora04 ก.ย. 64-04 ก.ย. 64สพป.สุรินทร์ เขต 3นายธนทัต นามวัฒน์
16ผู้เข้าอบรม : การอบรมออนไลน์ Surin3 Weekend Live ในหัวข้อ เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Wondershare Filmora04 ก.ย. 64-04 ก.ย. 64สพป.สร.3นางพจนา กงแก้ว
17ผู้เข้าอบรม : การพัฒนาทักษะการออกเเบบภาพเเละสื่อด้วยโปรเเกรม canva04 ก.ย. 64-05 ก.ย. 64โรงเรียนประสาทวิทยาคมนางสาวสุภาภรณ์ บุญตัว
18ผู้เข้าอบรม : โครงการอบรมการพัฒนาทักาะด้านการออกแบบภาพและสื่อผ่านโปรแกรม Canva04 ก.ย. 64-04 ก.ย. 64โรงเรียนประสาทวิทยาคารนางสาวรัชนีกร ธรรมสุข
19ผู้เข้าอบรม : การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ? ครั้งที่1626 ส.ค. 64-27 ส.ค. 64เลขาธิการสภาการศึกษานางสาวภรกัญ รักดี
20ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ " การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) "25 ส.ค. 64-25 ส.ค. 64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นางสุขกาย ซ่อนจันทร์
21ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี(วิทยาการคํานวณ)25 ส.ค. 64-25 ส.ค. 64สพป.สุรินทร์ เขต 3นายธนทัต นามวัฒน์
22ผู้เข้าอบรม : การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวน)25 ส.ค. 64-25 ส.ค. 64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต3นางสาวสุภาภรณ์ บุญตัว
23ผู้เข้าอบรม : การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)?25 ส.ค. 64-26 ส.ค. 64สพป.สร.เขต3นางสาวภรกัญ รักดี
24ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ " การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) "25 ส.ค. 64-25 ส.ค. 64สพป.สร.3นางพจนา กงแก้ว
25ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์17 ส.ค. 64-15 ส.ค. 64สพฐ.นางภัทรพร จันทร์วิเศษกุล
26ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์14 ส.ค. 64-15 ส.ค. 64สพฐ.นายธนทัต นามวัฒน์
27ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC Webinar14 ส.ค. 64-15 ส.ค. 64สพฐ.นางสาวสุภาภรณ์ บุญตัว
28ผู้เข้าอบรม : อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษาการเรียนรู้แบบออนไลน์14 ส.ค. 64-15 ส.ค. 64สพฐนางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
29ผู้เข้าอบรม : การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน14 ส.ค. 64-15 ส.ค. 64สพฐ.นางสาวภรกัญ รักดี
30ผู้เข้าอบรม : รอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์14 ส.ค. 64-15 ส.ค. 64สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางศศิธร ธรรมบรรเทิง
31ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน14 ส.ค. 64-15 ส.ค. 64สพฐ.นางพจนา กงแก้ว
32ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน14 ส.ค. 64-15 ส.ค. 64สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสุขกาย ซ่อนจันทร์
33ผู้เข้าอบรม : : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 ส.ค. 64-15 ก.ย. 64สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นางสาวแพรวนภา อินทร์นุช
34ผู้เข้าอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์14 ส.ค. 64-15 ส.ค. 64สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานนางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
35วิทยากร : อบรมเชิงปฏิบัติการระบบออนไลน์ Surin3 Live 202103 ส.ค. 64-03 ส.ค. 64สพป.สุรินทร์ เขต 3นายธนทัต นามวัฒน์
36ผู้เข้าอบรม : การผลิตสื่อและการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษาะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 03 ส.ค. 64-03 ส.ค. 64สพป.สร. เขต 3นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
37ผู้เข้าอบรม : แพลตฟอร์มด้านการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ03 ส.ค. 64-03 ส.ค. 64สพป.สร.เขต 3นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
38ผู้เข้าอบรม : การผลิตสื่อและการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ในหัวข้อ การออกแบบกราฟฟิกงานนำเสนอ และการจัดทำคลิปการสอน ด้วยโปรแกรม Canva03 ส.ค. 64-03 ส.ค. 64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นางศศิธร ธรรมบรรเทิง
39ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบออนไลน์ Surin 3 Live 202103 ส.ค. 64-03 ส.ค. 64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นางสุขกาย ซ่อนจันทร์
40ผู้เข้าอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการระบบออนไลน์ Surin3 Live 202103 ส.ค. 64-03 ส.ค. 64สพป.สุรินทร์ เขต 3นางพจนา กงแก้ว
41ผู้เข้าอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการระบบออนไลน์ Surin3 Live 202103 ส.ค. 64-03 ส.ค. 64สพป.สุรินทร์ เขต 3นางพจนา กงแก้ว
42ผู้เข้าอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการระบบออนไลน์ Surin3 Live 202103 ส.ค. 64-03 ส.ค. 64สพป.สุรินทร์ เขต 3นางพจนา กงแก้ว
43ผู้เข้าอบรม : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์30 ก.ค. 64-30 ก.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคมนางพจนา กงแก้ว
44ผู้เข้าอบรม : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์30 ก.ค. 64-30 ก.ค. 64ร.ร.สังขะวิทยาคมนางพจนา กงแก้ว
45ผู้เข้าอบรม : โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 (กิจกรรม ภาษาชาติ ภาษาไทย ร่วมใจอนุรักษ์)27 ก.ค. 64-27 ก.ค. 64โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146นางศศิธร ธรรมบรรเทิง
46ผู้เข้าอบรม : การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์24 ก.ค. 64-24 ก.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3นางสุขกาย ซ่อนจันทร์
47ผู้เข้าอบรม : หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์23 ก.ค. 64-23 ก.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคมนางศศิธร ธรรมบรรเทิง
48ผู้เข้าอบรม : Good? Food? For? All? กินดี? -? อยู่ดี17 ก.ค. 64-17 ก.ค. 64สพฐ.บริษัท?คะตะลิสต์? จำกัดนางสาวภรกัญ รักดี
49วิทยากร : การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบคลังสื่อ09 ก.ค. 64-09 ก.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคมนายธนทัต นามวัฒน์
50ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเเละเพิ่มศักยภาพครู09 ก.ค. 64-09 ก.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคมนางสาวสุภาภรณ์ บุญตัว
51ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครู ในการใช้งานระบบคลังสื่อและใบงาน ผ่าน Google Drive09 ก.ค. 64-09 ก.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคมนางศศิธร ธรรมบรรเทิง
52ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูในการใช้คลังสื่อและใบงาน ผ่าน Google Drive09 ก.ค. 64-09 ก.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคมนางพจนา กงแก้ว
53ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเเละเพิ่มศักยภาพครู09 ก.ค. 64-09 ก.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคมนางสาวรัชนีกร ธรรมสุข
54ผู้เข้าอบรม : การพัฒนาสมถรรนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา04 มิ.ย. 64-04 มิ.ย. 64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต2นางพจนา กงแก้ว
55ผู้เข้าอบรม : การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Leaning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน28 พ.ค. 64-05 มิ.ย. 64สสส.นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
56ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูโดยใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google For Education28 พ.ค. 64-28 พ.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3นางสุขกาย ซ่อนจันทร์
57วิทยากร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูโดยใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google for Education28 พ.ค. 64-28 พ.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคมนางพจนา กงแก้ว
58ผู้เข้าอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูโดยใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google for Education28 พ.ค. 64-28 พ.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคมนางพจนา กงแก้ว
59วิทยากร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูโดยใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google For Education25 พ.ค. 64-28 พ.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคมนายธนทัต นามวัฒน์
60ผู้เข้าอบรม : การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเเละเพิ่มศักยภาพครูโดยใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google for Education25 พ.ค. 64-28 พ.ค. 64โรงเรียนสังขะวิทยาคมนางสาวสุภาภรณ์ บุญตัว
61ผู้เข้าอบรม : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู21 พ.ค. 64-21 พ.ค. 64สพฐนางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
62ผู้เข้าอบรม : "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บิรหาร นักวิชการ และครู" ในหัวข้อการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์21 พ.ค. 64-21 พ.ค. 64สพฐ.นางพจนา กงแก้ว
63ผู้เข้าอบรม : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู20 พ.ค. 64-20 พ.ค. 64สพฐนางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
64ผู้เข้าอบรม : การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาตและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ20 พ.ค. 64-23 พ.ค. 64สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยนางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
65ผู้เข้าอบรม : อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1)20 พ.ค. 64-22 พ.ค. 64สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
66ผู้เข้าอบรม : การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar " การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ "20 พ.ค. 64-21 พ.ค. 64สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสุขกาย ซ่อนจันทร์
67ผู้เข้าอบรม : "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บิรหาร นักวิชการ และครู" ในหัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียยยนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิพืเคชันและการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์20 พ.ค. 64-20 พ.ค. 64สพฐ.นางพจนา กงแก้ว
68ผู้เข้าอบรม : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู19 พ.ค. 64-19 พ.ค. 64สพฐนางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
69ผู้เข้าอบรม : "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บิรหาร นักวิชการ และครู" เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน19 พ.ค. 64-19 พ.ค. 64สพฐ.นางพจนา กงแก้ว
70ผู้เข้าอบรม : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู18 พ.ค. 64-18 พ.ค. 64สพฐนางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
71ผู้เข้าอบรม : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-ุ618 พ.ค. 64-20 พ.ค. 64สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
72ผู้เข้าอบรม : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-ุ618 พ.ค. 64-20 พ.ค. 64สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
73ผู้เข้าอบรม : "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บิรหาร นักวิชการ และครู" ในหัวข้อการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้างห้องเรัยนออนไลน์ 218 พ.ค. 64-18 พ.ค. 64สพฐ.นางพจนา กงแก้ว
74ผู้เข้าอบรม : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู17 พ.ค. 64-17 ส.ค. 64สพฐนางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
75ผู้เข้าอบรม : วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา17 พ.ค. 64-17 พ.ค. 64สพป.สร.เขต 3นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
76ผู้เข้าอบรม : "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บิรหาร นักวิชการ และครู" ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก17 พ.ค. 64-17 พ.ค. 64สพฐ.นางพจนา กงแก้ว
77ผู้เข้าอบรม : เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศรวรรษที่ 21 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์01 พ.ค. 64-02 พ.ค. 64สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
78ผู้เข้าอบรม : โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256415 ก.พ. 64-15 ก.พ. 64สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
79ผู้เข้าอบรม : รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไทย24 ม.ค. 64-24 ม.ค. 64สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLCนางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
80ผู้เข้าอบรม : รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไทย24 ม.ค. 64-24 ม.ค. 64สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLCนางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
81ผู้เข้าอบรม : อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ การใช้งาน Google Apps for Educationด้วย23 ม.ค. 64-23 ม.ค. 64โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
82ผู้เข้าอบรม : อบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรมสร้างใบงานคณิตศาสตร์ 21 ส.ค. 63-21 ส.ค. 63สพป.สร.เขต 3นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
83ผู้เข้าอบรม : โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย15 ส.ค. 63-15 ส.ค. 63สพป.สร. เขต 3นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
84ผู้เข้าอบรม : การคิดแยกแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์11 เม.ย. 63-11 เม.ย. 63สพม.33นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์