สืบค้นใบงาน | ใบความรู้รายละเอียดใบงาน : สัปดาห์ทั้งหมด

1 การเขียนโปรแกรมภาษา html ชั้น ม.3
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนจดเนื้อหาที่เรียนผ่านช่อง Youtube ลงสมุดแล้วถ่ายรูปส่งมาในระบบ
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 14 ม.ค. 65 - 14 ม.ค. 65
2 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด หลังจากเรียนออนไลน์แล้วให้นักเรียนดูวีดีโอการสอนเพิ่มเติมที่แนบมาแล้วทำแบบฝึกหัดที่6.13-6.15 หน้า54-59
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 13 ม.ค. 65 - 14 ม.ค. 65
3 สุขศึกษา
ชั้น ม.2/1 ม.2/2
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 13 ม.ค. 65 - 13 ม.ค. 65
4 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องการออกแบบกราฟิกจาก Canva แล้วให้ออกแบบเป็นเมนูอาหารคนละ 1 ชิ้นงาน เสร็จแล้วแนวไฟล์ส่งมาในระบบนี้
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 12 ม.ค. 65 - 12 ม.ค. 65
5
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด หลังจากเรียนออนไลน์ให้นักเรียนศึกษาวีดีโอการสอนเพิ่มเติมตามที่แนบมาแลัวทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 48-51
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 10 ม.ค. 65 - 11 ม.ค. 65
6 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด หลังจากเรียนบทเรียนออนไลน์ให้นักเรียนชมวีดีโอการสอนเพิ่มเติมตามที่แนบมาและทำแบบฝึกหัดหน้า45-47
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 06 ม.ค. 65 - 07 ม.ค. 65
7 วิทยาการคำนวณ ม.1
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนจดสรุปเนื้อหาที่ครูส่งให้เป็นไฟล์แนบนี้ลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งมาในระบบ
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 05 ม.ค. 65 - 07 ม.ค. 65
8 วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.3
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานที่ครูแนบมาให้นี้โดยเขียนลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งมาในระบบ
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 04 ม.ค. 65 - 07 ม.ค. 65
9 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด หลังจากเรียนออนไลน์ให้นักเรียนชมวีดีโอการสอนผ่านลิ้งที่แนบเพิ่มเติม และทำแบบฝึกหัดหน้า42-44
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 04 ม.ค. 65 - 05 ม.ค. 65
10 แก้ ร. วิชา ภาษา html ม.3 1/2564
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนเขียนโครงสร้างภาษา html. ลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งมาในระบบ
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 10 พ.ย. 64 - 24 พ.ย. 64
11 แก้ ร. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 1/2564
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนทำใบงานตามเอกสารแนบนี้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 10 พ.ย. 64 - 10 พ.ย. 64
12 แก้ ร. วิชาประวัติศาสตร์ ม.2/1 1/2564
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนทำใบงานตามเอกสารแนบนี้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 10 พ.ย. 64 - 10 พ.ย. 64
13 แก้ ร. วิชาสุขศึกษา? ม.2/1 1/2564
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนทำใบงานตามเอกสารแนบนี้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 10 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 64
14 แก้ ร. วิชาการสร้างเว็บ Web Editor? ม.2 1/2564
ชั้น ม.2/1 ม.2/2
รายละเอียด ให้นักเรียนทำใบงานตามเอกสารแนบนี้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 10 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 64
15 แก้ ร. วิชาคอมพิวเตอร์?กราฟิก ม.1 1/2564
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนทำใบงานตามเอกสารแนบนี้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 10 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 64
16 แก้ ร. วิชาหน้าที่พลเมือง? ม.3 1/2564
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนทำใบงานตามเอกสารแนบนี้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 10 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 64
17 แก้ ร. วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 1/2564
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนทำใบงานตามเอกสารแนบนี้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 10 พ.ย. 64 - 10 พ.ย. 64
18 แก้ ร. วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2 1/2564
ชั้น ม.2/1 ม.2/2
รายละเอียด ให้นักเรียนทำใบงานตามเอกสารแนบนี้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 10 พ.ย. 64 - 10 พ.ย. 64
19 หน้าที่พลเมือง
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนสรุปความสำคัญของสิทธิมนุษยชนลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งมารับคะแนนในระบบนี้
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 01 พ.ย. 64 - 01 พ.ย. 64
20 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์พร้อมทั้งชมวีดีโอการสอนผ่านลิ้งที่แนบเรื่องโจทย์ปัญหาแผนภูมิ และทำแบบฝึกหัดที่3.8 (หน้า 110-113)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 13 ก.ย. 64 - 14 ก.ย. 64
21 ภาษาไทย
ชั้น ป.3/4
รายละเอียด นำคำที่กำหนดให้ติมในช่องว่าง
ครูพจนา กงแก้ว
สัปดาห์ วันที่ 13 ก.ย. 64 - 13 ก.ย. 64
22 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์พร้อมทั้งชมวีดีโอการสอนผ่านลิ้งที่แนบมาเรื่องการอ่าน และการเขียนกราฟเส้น และทำแบบฝึกหัดที่ 3.6-3.7(หน้า 106-109
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 11 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64
23 หน้าที่พลเมือง
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด จากเนื้อหาที่เรียนผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ให้นักเรียนหาข่าวที่เกี่ยวกับ 1. การกระทำความผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต 2. การกระทำความผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส (ทำลงในสมุดแล้วส่งในระบบ)
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 10 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64
24 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการเขียนแผนภูมิแท่งจากแบบเรียนและชมวีดีโอการสอนที่แนบมา แล้วทำแบบฝึกหัดที่3.5(หน้า 104-105)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 10 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64
25 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากแบบเรียนเรื่อง การเขียนแผนภูมิแบบย่นระยะและชมวีดีโอการสอนที่แนบมา แล้วทำแบบฝึกหัดที่ 3.4 (หน้า 101-103)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ย. 64 - 09 ก.ย. 64
26 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการนำเสนอข้อมูลพร้อมทั้งชมวีดีโอการสอนผ่านลิ้งที่แนบแล้วทำแบบฝึกหัดที่ 3.3 (หน้า99-100)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 07 ก.ย. 64 - 07 ก.ย. 64
27 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ป.4/1 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด ให้นักเรียนเรียนรู้จากสไลด์ต่อไปนี้เเล้วทำเบบฝึกหัด
ครูสุภาภรณ์ บุญตัว
สัปดาห์ วันที่ 06 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64
28 ภาษาไทย
ชั้น ป.3/4
รายละเอียด ให๎นักเรียนเขียนคาจากคาอำนที่กาหนดให๎
ครูพจนา กงแก้ว
สัปดาห์ วันที่ 06 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64
29 วิชาคณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด หลังจากเรียนบทเรียนออนไลน์ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มจากแบบเรียนเรื่องการนำเสนอข้อมูลและชมวีดีโอการสอนที่แนบมา แล้วทำแบบฝึกหัดที่3.1 (หน้า94-96)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 03 ก.ย. 64 - 03 ก.ย. 64
30 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาและทบทวนความรู้ในเรื่องการตรวจสอบจำนวนเฉพาะจากลิงค์ Youtube แล้วทำแบบฝึกหัดลงในสมุดส่งในระบบ
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 01 ก.ย. 64 - 01 ก.ย. 64
31 ภาษาไทย
ชั้น ป.3/4
รายละเอียด ให๎นักเรียนเขียนคาอำนจากคาที่กาหนดให๎ให๎ถูกต๎อง
ครูพจนา กงแก้ว
สัปดาห์ วันที่ 01 ก.ย. 64 - 04 ก.ย. 64
32 ภาษาไทย
ชั้น ป.3/4
รายละเอียด ให๎นักเรียนเขียนคาอำนจากคาที่กาหนดให๎ให๎ถูกต๎อง
ครูพจนา กงแก้ว
สัปดาห์ วันที่ 01 ก.ย. 64 - 04 ก.ย. 64
33 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ป.4/1 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด ให้นักเรียนเรียนรู้จากสไลด์ต่อไปนี้เเล้วทำเบบฝึกหัดหน้า 29
ครูสุภาภรณ์ บุญตัว
สัปดาห์ วันที่ 30 ส.ค. 64 - 03 ก.ย. 64
34 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยมพร้อมชมวีดีโอการสอนที่แนบมา และทำแบบฝึกหัดที่ 2.14 (หน้า92-23)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 30 ส.ค. 64 - 30 ส.ค. 64
35 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ป.4/1 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด ให้นักเรียนเรียนรู้จากสไลด์ต่อไปนี้
ครูสุภาภรณ์ บุญตัว
สัปดาห์ วันที่ 30 ส.ค. 64 - 03 ก.ย. 64
36 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยมพร้อมทั้งชมวีดีโอการสอนผ่านลิ้งที่แนบและทำแบบฝึกหัดที่ 2.14 (หน้า90-91)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 28 ส.ค. 64 - 28 ส.ค. 64
37 วิทยาการคำนวณ
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด จากข่าวที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูจำนวน 5 ข้อ ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลว่าข่าวใดจริง ข่าวใดปลอด แล้วตอบลงในสมุด (เขียนโจทย์ด้วย)
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 27 ส.ค. 64 - 27 ส.ค. 64
38 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยมพร้อมทั้งชมวีดีโอการสอนผ่านลิ้งที่แนบ และทำแบบฝึกหัดที่2.13(หน้า88-89)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 27 ส.ค. 64 - 27 ส.ค. 64
39 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด หลังากที่นักเรียนได้เรียนออนไลน์ไปเเล้วให้นักเรียนเข้าเล่นเกมทบทวนเนื้อหา
ครูสุภาภรณ์ บุญตัว
สัปดาห์ วันที่ 26 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
40 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยมพร้อมทั้งชมวีดีโอการสอนผ่านลิ้งที่แนบ และทำแบบฝึกหัดที่ 2.13 (หน้า86-87)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 26 ส.ค. 64 - 26 ส.ค. 64
41 ภาษาไทย
ชั้น ป.3/4
รายละเอียด ให๎นักเรียนเขียนคาที่อยูํในรูปวรรณยุกต๑ตํอไปนี้ มาอยำงละ ๑๐ คา
ครูพจนา กงแก้ว
สัปดาห์ วันที่ 26 ส.ค. 64 - 30 ส.ค. 64
42 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ชั้น ม.2/1 ม.2/2
รายละเอียด ศึกษาความรู้จากลิงค์ youtube แล้วทำแบบทดสอบออนไลน์ในระบบ หลังจากทำแบบทดสอบแล้วให้แคปหน้าจอส่งมารายงานในนี้ด้วย
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 25 ส.ค. 64 - 25 ส.ค. 64
43 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ป.4/1 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด ให้นักเรียนโหลดpower point เเละใบความรู้ต่อไปนี้ เเล้วศึกษาเพื่อทบทวนเนื้อหาที่เรียน
ครูสุภาภรณ์ บุญตัว
สัปดาห์ วันที่ 24 ส.ค. 64 - 24 ส.ค. 64
44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/1
รายละเอียด ใบความรู้นี้ใช้เวลาเรียน 6 ชั่วโมง ( 3 สัปดาห์)
ครูชลีพันธ์ ลัดดาหอม
สัปดาห์ วันที่ 24 ส.ค. 64 - 24 ส.ค. 64
45 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์พร้อมทั้งชมวีดีโอการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการหารทศนิยม ผ่านลิ้งที่แนบ และทำแบบฝึกหัดที่ 2.12 หน้า84-85
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 24 ส.ค. 64 - 26 ส.ค. 64
46 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด หลังจากเรียนบทเรียนออนไลน์ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากแบบเรียนเรื่องการหารทศนิยมกับจำนวนนับ แล้วทำแบบฝึกหัดที่2.11 (หน้า 82-83)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 23 ส.ค. 64 - 23 ส.ค. 64
47 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์พร้อมชมวีดีโอการสอนที่แนบมาเพิ่มเติม แล้วทำแบบฝึกหัด 2.9-2.10 (หน้า 78-81)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 19 ส.ค. 64 - 20 ส.ค. 64
48 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด หลังจากเรียนบทเรียนออนไลน์ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งชมวีดีโอการสอนผ่านลิ้งที่แนบเพิ่มเติม แล้วทำแบบฝึกหัดที่ 2.7-2.8(หน้า 76-77)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 17 ส.ค. 64 - 17 ส.ค. 64
49 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด หลังจากเรียนบทเรียนออนไลน์ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์พร้อมทั้งชมวีดีโอการสอนผ่านลิ้งที่แนบเพิ่มเติม และทำแบบฝึกหัดที่ 2.6 (หน้า 74-75)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 16 ส.ค. 64 - 16 ส.ค. 64
50 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/1
ครูชลีพันธ์ ลัดดาหอม
สัปดาห์ วันที่ 16 ส.ค. 64 - 23 ส.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
51 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการฟัง เรื่อง a virtual tour ใน live worksheets รหัสส่งงานคือ fhr8rht1ks0 (นักเรียนสามารถดูเนื้อหาประกอบได้จากหนังสือเรียนหน้า 30)
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 16 ส.ค. 64 - 16 ส.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
52 ภาษาไทย
ชั้น ป.3/4
รายละเอียด ให้นักเรียนเติมคำที่กำหนดให้ในประโยคให้สมบูรณ์
ครูพจนา กงแก้ว
สัปดาห์ วันที่ 14 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64
53 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด หลังจากเรียนบทเรียนออนไลน์ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากแบบเรียนและคลิปการสอนเรื่องการคูณทศนิยมที่แนบมาเพิ่มเติม แล้วทำแบบฝึกหัดที่2.5 (หน้า 72-73)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 13 ส.ค. 64 - 13 ส.ค. 64
54 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.3/
รายละเอียด ให้นักเรียนดูและศึกษาความรู้จากลิงค์วีดิโอเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การลบ แล้วทำแบบฝึกหัดลงในสมุดและถ่ายภาพงานที่ทำเสร็จส่งครูที่ไลน์ห้องเรียน ป.3/5
ครูสุขกาย ซ่อนจันทร์
สัปดาห์ วันที่ 12 ส.ค. 64 - 12 ส.ค. 64
55 ภาษาไทย
ชั้น ป.3/
รายละเอียด ให้นักเรียนเขียนความรู้เรื่องอักษรสูง และทำใบงานที่ครูกำหนดให้ลงในสมุด แล้วถ่ายภาพงานที่ทำเสร็จส่งครูที่ไลน์ห้องเรียน ป.3/5
ครูสุขกาย ซ่อนจันทร์
สัปดาห์ วันที่ 12 ส.ค. 64 - 12 ส.ค. 64
56 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการหาค่าประมาณ และการคูณทศนิยม พร้อมชมคลิปการสอนเพิ่มเติมตามที่แนบ แล้วทำแบบฝึกหัดที่ 2.3-2.4(หน้า70-71)
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 12 ส.ค. 64 - 13 ส.ค. 64
57 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.3/
รายละเอียด ให้นักเรียนดูและศึกษาความรู้จากลิงค์วีดิทัศน์เรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วทำแบบฝึกหัดลงในสมุดและถ่ายภาพงานที่ทำเสร็จส่งครูทางไลน์ห้อง ป.3/5
ครูสุขกาย ซ่อนจันทร์
สัปดาห์ วันที่ 11 ส.ค. 64 - 11 ส.ค. 64
58 ภาษาไทย
ชั้น ป.3/
รายละเอียด ให้นักเรียนเขียนความรู้อักษรกลาง ทำใบงานลงในสมุด และถ่ายภาพงานที่ทำเสร็จส่งครูทางไลน์ห้อง ป.3/5
ครูสุขกาย ซ่อนจันทร์
สัปดาห์ วันที่ 11 ส.ค. 64 - 11 ส.ค. 64
59 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนสร้างแทนแกรมแล้วนำมาจัดวางต่อเป็นรูปร่างต่างๆ ให้ได้จำนวน 1 รูป แล้วถ่ายรูปส่งมาในนี้
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 11 ส.ค. 64 - 13 ส.ค. 64
60 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/1
รายละเอียด ใบความรู้
ครูชลีพันธ์ ลัดดาหอม
สัปดาห์ วันที่ 10 ส.ค. 64 - 11 ส.ค. 64
61 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาจากแบบเรียนหน้า68-71 และชมคลิปการสอนที่แนบมานี้ เพิ่มเติมจากบทเรียนออนไลน์ แล้วทำแบบฝึกหัดหน้า 67-69
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 10 ส.ค. 64 - 10 ส.ค. 64
62 วิทยาการคำนวณ
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนทำใบงานที่ให้ในชั้นเรียนออนไลน์ ลงในสมุด แล้วบันทึกภาพส่งในระบบนี้
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 10 ส.ค. 64 - 10 ส.ค. 64
63 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4
รายละเอียด แบบทดสอบเก็บคะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 (นักเรียนสามารถทำส่งได้เพียงคนละครั้งเท่านั้น ขอให้นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบ)
ครูกฤติยาณี ยอดรักษ์
สัปดาห์ วันที่ 09 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
64 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมที่แนบมาและทำแบบฝึกหัดหน้า66
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 09 ส.ค. 64 - 10 ส.ค. 64
65 วิทยาการคำนวณ
ชั้น ม.2/1 ม.2/2
รายละเอียด จากเนื้อหาวิชาในชั้นเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนเขียนผังงาน (FlowChart) จากใบงานข้อที่ 4 ลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งมาในนี้
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 09 ส.ค. 64 - 09 ส.ค. 64
66 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/1
รายละเอียด ใบความรู้นี้ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง ( 3สัปดาห์)
ครูชลีพันธ์ ลัดดาหอม
สัปดาห์ วันที่ 09 ส.ค. 64 - 23 ส.ค. 64
67 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด ให้นักเรียนดาน์วโหลดใบงานต่อไปนี้
ครูสุภาภรณ์ บุญตัว
สัปดาห์ วันที่ 09 ส.ค. 64 - 13 ส.ค. 64
68 ภาษาไทย
ชั้น ป.3/4
รายละเอียด ให๎นักเรียนเขียนคาที่มีเสียงสระเดียวกันกับคาที่กาหนดให๎
ครูพจนา กงแก้ว
สัปดาห์ วันที่ 09 ส.ค. 64 - 13 ก.ย. 64
69 วิทยการคำนวณ
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนตอบคำถามจากใบงานต่อไปนี้ลงในสมุด (เขียนเฉพาะคำตอบ) แล้วถ่ายรูปลงในระบบนี้ (ใช้แอพ CS Scan)
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 07 ส.ค. 64 - 07 ส.ค. 64
70 ดนตรี-นาฏศิลป์ งานชิ้นที่ 3 เรื่อง บทบาทหน้าที่ ของเครื่องดนตรีไทยภาคต่างๆ
ชั้น ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาความรู้ในลิงค์ใบความรู้ จากนั้นตอบคำถามท้ายบท และถ่ายภาพคำตอบส่งมาในลิงค์แบบทดสอบ
ครูไอรัตดา วันชา
สัปดาห์ วันที่ 06 ส.ค. 64 - 07 ส.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
71 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง Wh-questions with present continuous tense และทำแบบฝึกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ liveworksheets.com รหัสส่งงานคือ fhr8rht1ks0
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 06 ส.ค. 64 - 06 ส.ค. 64
72 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม โดยใช้ this that these those
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 06 ส.ค. 64 - 06 ส.ค. 64
73 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากลิงค์ที่ให้แล้วทำใบงานที่แนบมาพร้อมนี้ลงในสมุด ถ่ายรูปคำตอบส่งมาในเว็บ
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 05 ส.ค. 64 - 06 ส.ค. 64
74 วิทยาการคำนวณ
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด จากเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนทำใบงานที่แนบมานี้ลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งมาในเว็บไซต์
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 05 ส.ค. 64 - 06 ส.ค. 64
75 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง present continuous tense 2 และทำแบบฝึกออนไลน์ โดยรหัสส่งงานคือ fhr8rht1ks0
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 04 ส.ค. 64 - 04 ส.ค. 64
76 วิทยาการคำนวณ
ชั้น ม.3/1 ม.3/3
รายละเอียด จากเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนทำใบงานที่แนบมานี้ลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งมาในเว็บไซต์
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 04 ส.ค. 64 - 22 ส.ค. 64
77 วิทยาการคำนวณ
ชั้น ป.3/1 ป.3/2
รายละเอียด ศึกษาความรู้จากลิงค์ youtube แล้วทำแบบทดสอบออนไลน์ในระบบ หลังจากทำแบบทดสอบแล้วให้แคปหน้าจอส่งมารายงานในนี้ด้วย
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 03 ส.ค. 64 - 22 ส.ค. 64
78 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากแบบเรียนคณิตศาสตร์หน้า54-57พร้อมทั้งชมวีดีโอการสอนที่แนบมา(หรือเข้าชมได้ที่ช่องYoutube ชวนคิดคณิต by Krupraew)และทำแบบฝึกหัดหน้า51-65
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 02 ส.ค. 64 - 07 ส.ค. 64
79 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง present continuous tense 1 และทำแบบฝึกออนไลน์ โดยรหัสส่งงานคือ fhr8rht1ks0
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 02 ส.ค. 64 - 05 ส.ค. 64
80 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง this that these those และทำแบบฝึกหัดออนไลน์
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 02 ส.ค. 64 - 02 ส.ค. 64
81 ภาษาไทย
ชั้น ป.3/4
รายละเอียด ให้นักเรียนเขียนตำให้ถูกต้องแล้วบอกความหมาย
ครูพจนา กงแก้ว
สัปดาห์ วันที่ 02 ส.ค. 64 - 06 ส.ค. 64
82 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง this that these those และทำใบงานในลิงค์ที่แนบให้
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 30 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64
83 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษา video เรื่องการเติม ing หลังคำกริยา
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 30 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64
84 ดนตรี-นาฏศิลป์ งานชิ้นที่ 4 เครื่องดนตรีสากลดำเนินทำนอง
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาความรู้ในลิงค์ใบความรู้ จากนั้นตอบคำถามท้ายบท และถ่ายภาพคำตอบส่งมาในลิงค์ใบงาน
ครูไอรัตดา วันชา
สัปดาห์ วันที่ 30 ก.ค. 64 - 31 ส.ค. 64
85 สุขศึกษา
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้จากเอกสาร PDF ที่แนบมาพร้อมนี้ เสร็จแล้วเข้าไปทำแบบทดสอบ (รหัสข้อสอบ 5241 6678 ) ตามลิงค์ที่ครูให้ แล้วแคปหน้าจอผลการสอบส่งมาในนี้
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 29 ก.ค. 64 - 01 ส.ค. 64
86 ดนตรี-นาฏศิลป์ งานชิ้นที่ 2 หลักการวิเคราะห์เพลงและการฟังดนตรี
ชั้น ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/1
รายละเอียด ให้นักเรียนสึกษาข้อมูลในลิ้งนี้และตอบคำถามท้ายบท พร้อมถ่ายภาพให้ชัดแล้วส่งลงในลิงค์ใบงาน
ครูไอรัตดา วันชา
สัปดาห์ วันที่ 29 ก.ค. 64 - 01 ส.ค. 64
87 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนทบทวนความรู้จากเอกสารที่แนบมาให้นี้แล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียน (รหัสข้อสอบ 5889 4118) ในลิงค์ที่ให้นี้แล้ว แคปหน้าจอผลการสอบส่งครูในระบบนี้ด้วย
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 28 ก.ค. 64 - 29 ก.ค. 64
88 วิทยาการคำนวณ
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด หลังจากนักเรียนทำแบบทดสอบในระบบ Quizizz และให้แคปหน้าจอขณะทำแบบทดสอบหน้าสุดท้ายส่งมาในนี้
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 27 ก.ค. 64 - 27 ก.ค. 64
89 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.3/
รายละเอียด ให้นักเรียนดูลิงค์วีดิทัศน์เรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายและมีการกระจายประกอบการทำใบงาน
ครูสุขกาย ซ่อนจันทร์
สัปดาห์ วันที่ 26 ก.ค. 64 - 10 ส.ค. 64
90 ภาษาไทย
ชั้น ป.3/
รายละเอียด ให้นักเรียนดูลิงค์หรืออ่านหนังสือภาษาพาทีบทที่ 2 เรื่องแต่เด็กซื่อไว้ แล้วทำใบงาน
ครูสุขกาย ซ่อนจันทร์
สัปดาห์ วันที่ 26 ก.ค. 64 - 10 ส.ค. 64
91 ประวัติศาสตร์
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนทบทวนความรู้จากเนื้อหาที่เรียนในบความรู้ที่แนบมาให้นี้แล้วบันทึกลงในสมุด ถ่ายรูปส่งในนี้
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 26 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64
92 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์หน้า48-53 และทำแบบฝึกหัดหน้า41-50
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 26 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64
93 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง adverb of manner จากนั้นทำใบงานในลิงค์ที่แนบให้
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 26 ก.ค. 64 - 26 ก.ค. 64
94 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด ให้นักเรียนเรียนรู้จากวิดีโอต่อไปนี้
ครูสุภาภรณ์ บุญตัว
สัปดาห์ วันที่ 26 ก.ค. 64 - 02 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
95 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 3 และ 6 หน้า 24-25 จากนั้นให้นักเรียนเขียน family tree ของตนเองลงในสมุด
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 21 ก.ค. 64 - 21 ก.ค. 64
96 ทัศนศิลป์
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4
รายละเอียด ให้นักเรียนออกแบบลายเส้นและใช้ปากกาเมจิกวาดเส้นให้สวยงาม
ครูสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
สัปดาห์ วันที่ 19 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64
97 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์หน้า35-46พร้อมทั้งชมวีดีโอการสอนผ่านลิ้งที่แนบ(หรือสามารถค้นหาผ่านgoogle ช่องyoutubeชวนคิดคณิต by kruPraew) และทำแบบฝึกหัดหน้า31-40
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 19 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
98 วิทยาศาสตร์
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาวิดีทัศน์ประกอบการสอนที่คุณครูส่งให้ควบคู่กับหนังสือเรียนหน้า 56-61 แล้วทำกิจกรรมที่ 1.3 เราจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังได้อย่างไร (เล่มสีส้ม)
ครูนริสรา เกษศรี
สัปดาห์ วันที่ 19 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
99 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง Are you cold? จากนั้นเขียนบทสนทนาถาม-ตอบ คนละ 5 บทสนทนาลงสมุด และถ่ายรูปส่งงานครูทาง google form
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 19 ก.ค. 64 - 19 ก.ค. 64
100 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/
รายละเอียด ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะตามตัวอย่างที่ส่งให้ดูเสร็จแล้วส่งใบงานในระบบนี้
ครูนันทินี กงแก้ว
สัปดาห์ วันที่ 19 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 21101
ชั้น ม.2/1 ม.2/2
รายละเอียด ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาใบงานและทำแบบฝึกหัดจากลิ๊งค์ด้านล่างนี้ (หลักภาษาเรื่อง Gerund หรือคำกริยาเติม -ing เป็นแบบฝึกจากหนังสือเรียน)
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 19 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23101
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาใบงานและทำแบบฝึกหัดจากลิ๊งค์ด้านล่างนี้ (คำศัพท์ใหม่ในแต่ตอน Vocabulary เป็นแบบฝึกจากหนังสือเรียน)
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 19 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนจดคำศัพท์เรื่อง we miss our friends ลงสมุด จากนั้นให้ศึกษาบทสนทนาหน้า 14 และทำแบบฝึก true or false
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 19 ก.ค. 64 - 19 ก.ค. 64
104 ดนตรี-นาฏศิลป์ งานชิ้นที่ 3 เรื่อง เครื่องดนตรีดำเนินทำนองและประกอบจังหวะในวงดนตรีไทย
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาความรู้ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชิ้นงานที่ 3 ตอบคำถามท้ายบท และถ่ายภาพงานส่งในลิงค์
ครูไอรัตดา วันชา
สัปดาห์ วันที่ 19 ก.ค. 64 - 24 ก.ค. 64
105 ประวัติฯ
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/1
รายละเอียด ให้ผปค.พานร.ศึกษาเนื้อหาในเอกสารที่แนบมาให้เข้าใจและตอบคำตาม
ครูศุภวดี สุคันธรัต
สัปดาห์ วันที่ 16 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง negative sentences และทำงานลงสมุด
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 16 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
107 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง coordinate conjunction และทำแบบฝึกใน quizizz
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 16 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
108 คณิตศาสร์
ชั้น ป.3/4
รายละเอียด ให้นักเรียนดูหลักและค่าเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 100,000
ครูพจนา กงแก้ว
สัปดาห์ วันที่ 15 ก.ค. 64 - 15 ก.ค. 64
109 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 21101
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบงาน ชมคลิปวีดิโอและทำแบบฝึกหัดชุดที่ 3 เรื่อง คำนามนับได้ และ คำนามนับไม่ได้(ใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธาน) ส่วนไฟล์ที่แนบเป็นใบความรู้ ส่วนแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องทำอยู่ในไฟล์ลิ๊งค์ Link
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 14 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
110 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22101
ชั้น ม.2/1 ม.2/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบงาน ชมคลิปวีดิโอและทำแบบฝึกหัดชุดที่ 3 เรื่อง คำนามนับได้ และ คำนามนับไม่ได้(ใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธาน) ส่วนไฟล์ที่แนบเป็นใบความรู้ ส่วนแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องทำอยู่ในไฟล์ลิ๊งค์ Link
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 14 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23101
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบงาน ชมคลิปวีดิโอและทำแบบฝึกหัดชุดที่ 3 เรื่อง คำนามนับได้ และ คำนามนับไม่ได้(ใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธาน) ส่วนไฟล์ที่แนบเป็นใบความรู้ ส่วนแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องทำอยู่ในไฟล์ลิ๊งค์ Link
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 14 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนฟัง audio จากนั้นทำแบบฝึก A new friend และถ่ายรูปส่งงานทาง google form
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 14 ก.ค. 64 - 14 ก.ค. 64
113 วิทยาการคำนวณ
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาความรู้จากลิงค์ Youtube ด้านล่างนี้ แล้วบันทึกสรุปเนื้อหาลงในสมุดแล้วถ่ายรูปที่บันทึกสรุปส่งผ่าน Google Form
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 14 ก.ค. 64 - 19 ก.ค. 64
114 วิทยาการคำนวณ
ชั้น ม.2/1 ม.2/2
รายละเอียด ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาความรู้จากใบความรู้จากไฟล์ที่แนบ แล้วบันทึกย่อลงในสมุดเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในลิงค์รายละเอียด
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 14 ก.ค. 64 - 19 ก.ค. 64
115 วิทยาการคำนวณ
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้จากไฟล์เอกสารที่แนบมานี้ แล้วบันทึกสรุปลงในสมุดและถ่ายรูปส่ง
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 14 ก.ค. 64 - 19 ก.ค. 64
116 ภาษาอังกฤษ
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด กิจกรรมเสริมบทเรียน เกมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แอ็ปคาฮูทเกม Kahoot Game หมวดความรู้ทั่วไป ใช้เล่นได้ทุกระดับ ไม่จำกัดเฉพาะ ม.1 เป็นเกมผ่อนคลายสมอง
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 14 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
117 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 21101
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบงาน ชมคลิปวีดิโอและทำแบบฝึกหัดชุดที่ 2 เรื่อง คำนามเอกพจน์และพหูพจน์(เปลี่ยนนามพหูพจน์เป็นเอกพจน์) ส่วนไฟล์ที่แนบเป็นใบความรู้ ส่วนแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องทำอยู่ในไฟล์ลิ๊งค์ Link
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 13 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22101
ชั้น ม.2/1 ม.2/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบงาน ชมคลิปวีดิโอและทำแบบฝึกหัดชุดที่ 2 เรื่อง คำนามเอกพจน์และพหูพจน์(เปลี่ยนนามพหูพจน์เป็นเอกพจน์) ส่วนไฟล์ที่แนบเป็นใบความรู้ ส่วนแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องทำอยู่ในไฟล์ลิ๊งค์ Link
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 13 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
119 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23101
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบงาน ชมคลิปวีดิโอและทำแบบฝึกหัดชุดที่ 2 เรื่อง คำนามเอกพจน์และพหูพจน์(เปลี่ยนนามพหูพจน์เป็นเอกพจน์) ส่วนไฟล์ที่แนบเป็นใบความรู้ ส่วนแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องทำอยู่ในไฟล์ลิ๊งค์ Link
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 13 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
120 ภาษาไทย
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด สำนวนไทย
ครูกฤตพร เจริญ
สัปดาห์ วันที่ 13 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64
121 ภาษาไทย
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด ใบงานเรื่อง สำนวนไทย
ครูกฤตพร เจริญ
สัปดาห์ วันที่ 13 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64
122 ภาษาไทย
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด วรรณคดีลำนำ ตอน สุดสาครผจญภัย
ครูกฤตพร เจริญ
สัปดาห์ วันที่ 13 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64
123 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ป.4/1 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด ให้นักเรียนเรียนรู้จากใบความรู้ต่อไปนี้เเล้วตอบคำถามจากใบงาน
ครูสุภาภรณ์ บุญตัว
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
124 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน
ชั้น อ.2/4
รายละเอียด ให้เด็กสังเกตภาพ เขียนประโยคตามรอยประและระบายสีภาพให้สวยงาม
ครูภัทรพร จันทร์วิเศษกุล
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
125 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ป.5/1 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/1
รายละเอียด เรื่อง Present simple VS Present progressive ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ แล้วตอบคำถามในใบงานให้ถูกต้อง
ครูรัชนีกร ธรรมสุข
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น ป.4/4
รายละเอียด เรื่อง การจัดกระเป๋านักเรียน ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ แล้วเขียนสรุปลงในสมุด จากนั้นให้ตอบคำถามท้ายบทลงในสมุดให้ถูกต้อง **ไม่ต้องทำข้อที่ให้แบ่งกลุ่ม
ครูรัชนีกร ธรรมสุข
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 12 ก.ค. 64
127 ดนตรี-นาฏศิลป์ งานชิ้นที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบดนตรีสากล
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาความรู้ สรุปลงสมุด ตอบคำถามท้ายบท และถ่ายภาพงานส่งในลิงค์ดูผลตอบกลับ
ครูไอรัตดา วันชา
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 19 ก.ค. 64
128 การงานอาชีพ ชิ้นงานที่ 1 การปลูกพืชสมุนไพร
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/1
รายละเอียด ให้นักเรียนปลูกพืชสมุนไพรลงในกระถางคนละ 1 กระถาง พร้อมถ่ายภาพการปลูกต้นไม้ 3 ภาพ ส่งในลิงค์ด้านล่างนี้
ครูไอรัตดา วันชา
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 19 ก.ค. 64
129 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22101
ชั้น ม.2/1 ม.2/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใงาน และทำแบบฝึกหัดหลักภาษาเรื่อง Subject Ponouns and OBject Pronouns ตามลิ๊งค์ที่ให้ไว้
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง direct object - indirect object และทำใบงานที่อยู่ท้ายใบความรู้ จากนั้นให้นักเรียนส่งงานผ่าน google form
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 12 ก.ค. 64
131 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 21101
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบงาน ชมคลิปวีดิโอและทำแบบฝึกหัดชุดที่ 1 เรื่อง คำนามเอกพจน์และพหูพจน์(เปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์) ส่วนไฟล์ที่แนบเป็นใบความรู้ ส่วนแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องทำอยู่ในไฟล์ลิ๊งค์ Link
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
132 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22101
ชั้น ม.2/1 ม.2/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบงาน ชมคลิปวีดิโอและทำแบบฝึกหัดชุดที่ 1 เรื่อง คำนามเอกพจน์และพหูพจน์(เปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์) ส่วนไฟล์ที่แนบเป็นใบความรู้ ส่วนแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องทำอยู่ในไฟล์ลิ๊งค์ Link
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
133 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23101
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบงาน ชมคลิปวีดิโอและทำแบบฝึกหัดชุดที่ 1 เรื่อง คำนามเอกพจน์และพหูพจน์(เปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์) ส่วนไฟล์ที่แนบเป็นใบความรู้ ส่วนแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องทำอยู่ในไฟล์ลิ๊งค์ Link
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
134 วิชาคณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์หน้า24-34พร้อมทั้งชมวีดีโอการสอนผ่านลิ้งที่แนบ(หรือสามารถค้นหาผ่านgoogle ช่องyoutubeชวนคิดคณิต by kruPraew) และทำแบบฝึกหัดหน้า23-30
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
135 วิทยาศาสตร์
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษากิจกรรม ที่ 1.2 เรื่อง เราจำแนกสัตว์ได้อย่างไร ในแบบเรียนหน้า 52-55 ควบคู่กับวิดีทัศน์การสอนที่ครูแนบให้ แล้วทำกิจกรรมที่ 1.2 เราจำแนกสัตว์ได้อย่างไร ลงในเอกสารประกอบการเรียนเล่มสีส้ม
ครูนริสรา เกษศรี
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
136 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.3/
รายละเอียด ให้นักเรียนดูลิงค์วีดิทัศน์เรื่องการบวกแนวตั้งแบบไม่มีการทดและมีการทดประกอบการทำใบงาน
ครูสุขกาย ซ่อนจันทร์
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
137 ภาษาไทย
ชั้น ป.3/
รายละเอียด ให้นักเรียนทำใบงานแบบฝึกเสริมภาษาไทย ป.3
ครูสุขกาย ซ่อนจันทร์
สัปดาห์ วันที่ 12 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
138 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 21101
ชั้น ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาศึกษาคลิปวีดิโอจำนวน 3 คลิปจากใบงาน แล้วเข้าไปทำแบบฝึกในใบงานเดียวกัน เรื่องการใช้ Have และ Has ชุดที่ 2
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 11 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
139 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 21101
ชั้น ม.1/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาศึกษาคลิปวีดิโอจำนวน 3 คลิปจากใบงาน แล้วเข้าไปทำแบบฝึกในใบงานเดียวกัน เรื่องการใช้ Have และ Has ชุดที่ 2
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 11 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
140 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22101
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาศึกษาคลิปวีดิโอจำนวน 3 คลิปจากใบงาน แล้วเข้าไปทำแบบฝึกในใบงานเดียวกัน เรื่องการใช้ Have และ Has ชุดที่ 2
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 11 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22101
ชั้น ม.2/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาศึกษาคลิปวีดิโอจำนวน 3 คลิปจากใบงาน แล้วเข้าไปทำแบบฝึกในใบงานเดียวกัน เรื่องการใช้ Have และ Has ชุดที่ 2
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 11 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 21101
ชั้น ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาศึกษาคลิปวีดิโอจำนวน 3 คลิปจากใบงาน แล้วเข้าไปทำแบบฝึกในใบงานเดียวกัน เรื่องการใช้ Have และ Has ชุดที่ 1
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 10 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
143 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 21101
ชั้น ม.1/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาศึกษาคลิปวีดิโอจำนวน 3 คลิปจากใบงาน แล้วเข้าไปทำแบบฝึกในใบงานเดียวกัน เรื่องการใช้ Have และ Has ชุดที่ 1
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 10 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
144 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22101
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาศึกษาคลิปวีดิโอจำนวน 3 คลิปจากใบงาน แล้วเข้าไปทำแบบฝึกในใบงานเดียวกัน เรื่องการใช้ Have และ Has ชุดที่ 1
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 10 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
145 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22101
ชั้น ม.2/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาศึกษาคลิปวีดิโอจำนวน 3 คลิปจากใบงาน แล้วเข้าไปทำแบบฝึกในใบงานเดียวกัน เรื่องการใช้ Have และ Has ชุดที่ 1
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 10 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
146 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23101
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด อ่านบทสนทนาในหนังสือเรียนหน้า 14 เรื่อง Shopping Experiences หรือจะศึกษาตามใบงานในลิ๊งค์ที่ให้ไว้ก็ได้(มีไฟล์เสียง) เสร็จแล้วทำแบบฝึกตามลิ๊งค์ไฟล์ส่งงานครู
ครูวิจารณ์ สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 10 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
147 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ป.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากลิ้งค์นี้ แล้งตอบคำถามและส่งกลับ
ครูประยง สันธิ
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ค. 64 - 09 ก.ค. 64
[ดูผลคะแนน]
148 ทัศนศิลป์
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด ให้นักเรียนออกแบบลายเส้นและใช้ปากกาเมจิกวาดเส้นให้สวยงาม
ครูสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64
149 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาลิ้งค์ต่อไปนี้และตอบคำถามพร้อมส่งใบงาน
ครูปิยฉัตร อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ค. 64 - 09 ก.ค. 64
150 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.2/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง object pronouns จากนั้นทำใบงาน และส่งงานผ่านระบบ google form
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ค. 64 - 09 ก.ค. 64
151 ภาษาอังกฤษ
ชั้น อ.3/4
รายละเอียด ให้เด็กๆฟังเพลงภาษาอังกฤษ พร้อมทำท่าประกอบ
ครูศศิธร ธรรมบรรเทิง
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
152 หน่วยครอบครัวมีสุข
ชั้น อ.2/2
รายละเอียด ให้เด็กๆร้องและทำท่าประกอบเพลงครอบครัวของฉัน
ครูจิรัชญา เกษรบัว
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ค. 64 - 10 ก.ค. 64
153 ภาษาไทย
ชั้น ป.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนอ่านเรื่องเเต่เด็กซื่อไว้ และทำแบบฝึกหัดลงในหนังสือเรียนทักษะภาษา
ครูปิยฉัตร อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ค. 64 - 09 ก.ค. 64
154 สังคมศึกษา
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาความรู้จากลิงค์ต่อไปนี้แล้ว ตอบคำถามและส่งใบงาน
ครูกิตติมา สาลิวงษ์
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ค. 64 - 09 ก.ค. 64
155 ทัศนศิลป์
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด ให้นักเรียนออกแบบลายเส้นและใช้ปากกาเมจิกวาดเส้นให้สวยงาม
ครูสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64
156 เส้นพื้นฐาน 13 เส้น
ชั้น อ.3/4
รายละเอียด ให้นักเรียนเขียนตามรอยประ เส้นพื้นฐาน 13 เส้น เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ครูศศิธร ธรรมบรรเทิง
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
157 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.3/2
รายละเอียด ให้จดบันทึกลงในสมุดพร้อมทำใบงานลงในสมุดคณิตศาสตร์
ครูปิยฉัตร อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ค. 64 - 09 ก.ค. 64
158 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ป.2/3
รายละเอียด ให้นักเรียนศักษาเรียนรู้เรื่องการใช้ How many .. are there? และทำกิจกรรมให้ครบตามลำดับ
ครูประยง สันธิ
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ค. 64 - 09 ก.ค. 64
159 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาการเขียน student notice board จากหนังสือเรียนหน้า 21 จากนั้นทำ student notice board ของตนเองลงสมุดและตกแต่งให้สวยงาม โดยส่งงานผ่านระบบ google form
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 09 ก.ค. 64 - 12 ก.ค. 64
160 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนฟัง audio จากนั้นทำแบบฝึก Where is she from? ลงสมุด และถ่ายรูปส่งงานทาง google form
ครูสุชญา สุวรรณมณี
สัปดาห์ วันที่ 08 ก.ค. 64 - 08 ก.ค. 64
161 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์หน้า22-23 และทำแบบฝึกหัดหน้า20-22
ครูแพรวนภา อินทร์นุช
สัปดาห์ วันที่ 07 ก.ค. 64 - 09 ก.ค. 64
162 ดนตรี-นาฏศิลป์ งานชิ้นที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบดนตรีไทย
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาความรู้ ตอบคำถามท้ายบท และถ่ายภาพงานส่งในลิงค์
ครูไอรัตดา วันชา
สัปดาห์ วันที่ 07 ก.ค. 64 - 19 ก.ค. 64
163 ดนตรี-นาฏศิลป์ งานชิ้นที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบดนตรี
ชั้น ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/1
รายละเอียด ให้นักเรียนศึกษาความรู้ ตอบคำถามท้ายบท และถ่ายภาพงานส่งในลิงค์
ครูไอรัตดา วันชา
สัปดาห์ วันที่ 07 ก.ค. 64 - 19 ก.ค. 64
164 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาความรู้จากคลิวิดีโอที่ครูส่งให้แล้วลงมือทำแบบทดสอบ
ครูปิยฉัตร อินทร์นุช
สัปดาห์ 2 วันที่ 12 มิ.ย. 64 -
[ดูผลคะแนน]
165 ภาษาอังกฤษ
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/1
รายละเอียด หลักการอออกเสียง-ed ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากคลิปแล้วทำแบบทดสอบ
ครูกชพร สุวรรณมณี
สัปดาห์ 2 วันที่ 07 มิ.ย. 64 -
[ดูผลคะแนน]
166 ประวัติศาสตร์
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด การนับช่วงเวลาทางประวัิตศาสตร์
ครูกชพร สุวรรณมณี
สัปดาห์ 2 วันที่ 07 มิ.ย. 64 -
[ดูผลคะแนน]
167 ภาษาอังกฤษ
ชั้น ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/1
รายละเอียด เรื่องคำนาม ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้แล้วทำแบบฝึกหัด(แยกพวกคำนาม)
ครูกชพร สุวรรณมณี
สัปดาห์ 2 วันที่ 07 มิ.ย. 64 -
[ดูผลคะแนน]
168 ประวัติศาสตร์
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/1
รายละเอียด ความหมายช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ให้ศึกษาดูจากคลิปแล้วทำแบบฝึกหัด
ครูกชพร สุวรรณมณี
สัปดาห์ 1 วันที่ 07 มิ.ย. 64 -
[ดูผลคะแนน]
169 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนทำใบงานที่ครูมอบให้นะคะ
ครูปิยฉัตร อินทร์นุช
สัปดาห์ 2 วันที่ 07 มิ.ย. 64 -
[ดูผลคะแนน]
170 คณิตศาสตร์
ชั้น ป.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาความรู้จากคลิปวิดีโอที่ครูส่งให้แล้วลงมือทำแบบทดสอบ
ครูปิยฉัตร อินทร์นุช
สัปดาห์ 1 วันที่ 05 มิ.ย. 64 -
[ดูผลคะแนน]
171 วิทยาการคำนวณ
ชั้น ม.1/1 ม.1/2
รายละเอียด ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาความรู้จากเนื้อหาที่ครูส่งให้แล้วทำแบบทดสอบ
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ 1 วันที่ 04 มิ.ย. 64 -
172 ไทย คณิต
ชั้น ป.1/2
ครูจงจิต ทับทิมสำโรง
สัปดาห์ 1 วันที่ 02 มิ.ย. 64 -
[ดูผลคะแนน]
173 ไทย คณิต
ชั้น ป.1/2
ครูจงจิต ทับทิมสำโรง
สัปดาห์ 2 วันที่ 02 มิ.ย. 64 -
[ดูผลคะแนน]
174 ภาษาไทย
ชั้น ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4
ครูกฤตพร เจริญ
สัปดาห์ 1 วันที่ 31 พ.ค. 64 -
175 แก้ ร. วิชาภาษา HTML
ชั้น ม.3/1 ม.3/2
รายละเอียด ให้นักเรียนเขียนโครงสร้างภาษา HTML.ลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งในระบบ
ครูธนทัต นามวัฒน์
สัปดาห์ วันที่ 00 -1957 -
176
ชั้น
ครู
สัปดาห์ วันที่ 00 -1957 -
พัฒนาระบบโดย ครูธนทัต นามวัฒน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม