โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
เอกสารงานวิชาการ

ทว.ระดับมัธยมศึกษา-อ่านคิดวิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1-65เอกสารงานวิชาการ
3700_2565-m1-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (112.00 KB) 1238_2565-m1-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (113.50 KB) 3347_2565-m2-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (112.00 KB)
6156_2565-m2-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (113.00 KB) 1850_2565-m3-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (111.00 KB) 4077_2565-m3-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (111.00 KB)
ทว.ระดับมัธยมศึกษา-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1-65เอกสารงานวิชาการ
3266_2565-m1-1-กิจกรรม.xls (112.50 KB) 1479_2565-m1-2-กิจกรรม.xls (113.00 KB) 2454_2565-m2-1-กิจกรรม.xls (113.00 KB)
6992_2565-m2-2-กิจกรรม.xls (114.50 KB) 5707_2565-m3-1-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 4832_2565-m3-2-กิจกรรม.xls (112.00 KB)
ทว.ระดับมัธยมศึกษา-คุณลักษณะ ภาคเรียนที่ 1-65เอกสารงานวิชาการ
6969_2565-m1-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB) 2083_2565-m1-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 9438_2565-m2-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB)
6945_2565-m2-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.00 KB) 9339_2565-m3-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (110.50 KB) 9787_2565-m3-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (110.50 KB)
ทว.ระดับมัธยมศึกษา-วิชาพื้นฐาน-เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1-65เอกสารงานวิชาการ
1067_2565-m1-1-วิชา.xls (112.50 KB) 9591_2565-m1-2-วิชา.xls (113.00 KB) 7683_2565-m2-1-วิชา.xls (116.00 KB)
8122_2565-m2-2-วิชา.xls (117.50 KB) 599_2565-m3-1-วิชา.xls (115.00 KB) 9497_2565-m3-2-วิชา.xls (115.50 KB)
ทว.ระดับประถมศึกษา-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลางปี 65เอกสารงานวิชาการ
8850_2565-p1-1-กิจกรรม.xls (112.50 KB) 4327_2565-p1-2-กิจกรรม.xls (112.00 KB) 1197_2565-p1-3-กิจกรรม.xls (111.50 KB)
6302_2565-p1-4-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 849_2565-p1-5-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 9956_2565-p2-1-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
4326_2565-p2-2-กิจกรรม.xls (111.00 KB) 3731_2565-p2-3-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 6765_2565-p2-4-กิจกรรม.xls (111.50 KB)
8246_2565-p2-5-กิจกรรม.xls (111.00 KB) 4517_2565-p3-1-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 8613_2565-p3-2-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
9781_2565-p3-3-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 1229_2565-p3-4-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 2620_2565-p3-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
9727_2565-p4-1-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 7114_2565-p4-2-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 570_2565-p4-3-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
7503_2565-p4-4-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 2257_2565-p4-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 5586_2565-p5-1-กิจกรรม.xls (114.00 KB)
3430_2565-p5-2-กิจกรรม.xls (113.50 KB) 6617_2565-p5-3-กิจกรรม.xls (114.00 KB) 5428_2565-p5-4-กิจกรรม.xls (114.00 KB)
4563_2565-p5-5-กิจกรรม.xls (114.00 KB) 5084_2565-p6-1-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 5735_2565-p6-2-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
5501_2565-p6-3-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 8179_2565-p6-4-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 4158_2565-p6-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
ทว.ระดับประถมศึกษา-คุณลักษณะ กลางปี 65เอกสารงานวิชาการ
2621_2565-p1-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 3860_2565-p1-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 8956_2565-p1-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB)
6569_2565-p1-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB) 3952_2565-p1-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB) 8362_2565-p2-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (111.00 KB)
2377_2565-p2-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.00 KB) 6154_2565-p2-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 1949_2565-p2-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (110.50 KB)
5947_2565-p2-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.00 KB) 164_2565-p3-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 2924_2565-p3-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
4138_2565-p3-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 6965_2565-p3-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 8161_2565-p3-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
7259_2565-p4-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 1374_2565-p4-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 2584_2565-p4-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
1678_2565-p4-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 7632_2565-p4-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 3367_2565-p5-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (109.50 KB)
5055_2565-p5-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 9113_2565-p5-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.00 KB) 3921_2565-p5-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.50 KB)
3209_2565-p5-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.50 KB) 2604_2565-p6-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 9157_2565-p6-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB)
776_2565-p6-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 7538_2565-p6-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 9421_2565-p6-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
ทว.ระดับประถมศึกษารายวิชาพื้นฐาน-เพิ่มเติม กลางปี 65เอกสารงานวิชาการ
7396_2565-p1-1-วิชา.xls (106.50 KB) 6714_2565-p1-2-วิชา.xls (113.00 KB) 8797_2565-p1-3-วิชา.xls (106.50 KB)
2519_2565-p1-4-วิชา.xls (106.50 KB) 8025_2565-p1-5-วิชา.xls (106.50 KB) 9754_2565-p2-1-วิชา.xls (109.00 KB)
7841_2565-p2-2-วิชา.xls (106.00 KB) 7471_2565-p2-3-วิชา.xls (108.00 KB) 7218_2565-p2-4-วิชา.xls (106.00 KB)
1140_2565-p2-5-วิชา.xls (106.00 KB) 4593_2565-p3-1-วิชา.xls (106.50 KB) 8661_2565-p3-2-วิชา.xls (106.00 KB)
9236_2565-p3-3-วิชา.xls (106.00 KB) 74_2565-p3-4-วิชา.xls (106.50 KB) 4955_2565-p3-5-วิชา.xls (106.50 KB)
6900_2565-p4-1-วิชา.xls (106.50 KB) 2560_2565-p4-2-วิชา.xls (106.50 KB) 5213_2565-p4-3-วิชา.xls (106.50 KB)
2596_2565-p4-4-วิชา.xls (106.50 KB) 1811_2565-p4-5-วิชา.xls (106.50 KB) 1850_2565-p5-1-วิชา.xls (109.50 KB)
7539_2565-p5-2-วิชา.xls (106.50 KB) 5557_2565-p5-3-วิชา.xls (107.00 KB) 6126_2565-p5-4-วิชา.xls (109.50 KB)
2615_2565-p5-5-วิชา.xls (107.50 KB) 621_2565-p6-1-วิชา.xls (106.00 KB) 2994_2565-p6-2-วิชา.xls (106.00 KB)
6571_2565-p6-3-วิชา.xls (106.00 KB) 9484_2565-p6-4-วิชา.xls (106.50 KB) 8061_2565-p6-5-วิชา.xls (106.50 KB)
รายชื่อนักเรียนยอด 10 มิ.ย. 65เอกสารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประชาชนเอกสารงานวิชาการ
ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565เอกสารงานวิชาการ
ตารางสอนปีการศึกษา 2565เอกสารงานวิชาการ
4092_ตารางสอนครูสาย ป.1ปี65.xls (127.00 KB) 4806_ตารางสอนครูสาย ป.2 ปี65แก้ไข.xls (122.50 KB) 4392_ตารางสอนครูสาย ป.3 ปี65.xls (119.00 KB)
1193_ตารางสอนครูสายป.4 ปี 65แก้ไข.xls (116.50 KB) 9973_ตารางสอนครูสาย ป.5 ปี 65.xls (117.00 KB) 8860_ตารางสอนครูสาย ป.6 ปี 65.xls (115.00 KB)
5460_ตารางสอนครูต่างชาติ.xls (106.50 KB) 4464_ตารางสอนครูพิเศษ65.xls (145.50 KB) 5559_ตารางสอนครูสายมัธยมศึกษา65แก้ไข.xls (123.00 KB)
ตารางเรียนปีการศึกษา 2565เอกสารงานวิชาการ
5378_ตารางเรียนสายป.1ปี 65.xls (116.00 KB) 1662_ตารางเรียนสายป.2 ปี 65แก้ไข.xls (112.50 KB) 6599_ตารางเรียนสายป.3ปี65.xls (117.50 KB)
3917_ตารางเรียนสายชั้น ป.4 ปี 65.xls (110.00 KB) 9627_ตารางเรียนสายชั้น ป.5 ปี 65.xls (111.50 KB) 2831_ตารางเรียนสายชั้น ป.6 ปี 65.xls (112.50 KB)
511_ตารางเรียนสายมัธยม 65แก้ไข.xls (114.00 KB)
ทว.ประถมศึกษาอ่านคิดวิเคราะห์ ปลายปี-64เอกสารงานวิชาการ
9242_2564-p1-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (110.00 KB) 2941_2564-p1-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (109.50 KB) 9863_2564-p1-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB)
5156_2564-p1-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.00 KB) 3307_2564-p1-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.00 KB) 7273_2564-p2-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.00 KB)
209_2564-p2-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (112.50 KB) 3222_2564-p2-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.50 KB) 2833_2564-p2-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.00 KB)
7678_2564-p2-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB) 8486_2564-p3-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 3903_2564-p3-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.00 KB)
3634_2564-p3-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (107.50 KB) 2570_2564-p3-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.50 KB) 5180_2564-p3-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.50 KB)
3120_2564-p4-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 7909_2564-p4-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 9468_2564-p4-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB)
9014_2564-p4-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB) 4605_2564-p4-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB) 4119_2564-p5-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB)
4435_2564-p5-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 9251_2564-p5-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (112.50 KB) 1692_2564-p5-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB)
6434_2564-p5-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 4243_2564-p6-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 4110_2564-p6-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.00 KB)
4319_2564-p6-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (110.50 KB) 7043_2564-p6-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 1049_2564-p6-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB)
556_2564-ประถม-1-อ่านคิดวิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2.rar (2.25 MB)
ทว.ประถมศึกษาคุณลักษณะฯ ปลายปี-64เอกสารงานวิชาการ
7184_2564-p1-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB) 7610_2564-p1-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.00 KB) 6590_2564-p1-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (110.50 KB)
6664_2564-p1-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 9770_2564-p1-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.00 KB) 9930_2564-p2-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
7080_2564-p2-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 562_2564-p2-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 3344_2564-p2-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB)
5108_2564-p2-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 4266_2564-p3-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 1135_2564-p3-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
5740_2564-p3-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 5601_2564-p3-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 9346_2564-p3-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB)
584_2564-p4-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 779_2564-p4-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.00 KB) 8839_2564-p4-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
2888_2564-p4-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 4538_2564-p4-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 5621_2564-p5-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB)
520_2564-p5-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 6557_2564-p5-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 558_2564-p5-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
7935_2564-p5-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 637_2564-p6-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 5599_2564-p6-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.00 KB)
9477_2564-p6-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 8780_2564-p6-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 6365_2564-p6-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB)
5968_2564-ประถม-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนท.rar (2.25 MB)
ทว.ประถมศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปลายปี-64เอกสารงานวิชาการ
5606_2564-p1-1-กิจกรรม.xls (111.00 KB) 5950_2564-p1-2-กิจกรรม.xls (114.00 KB) 8497_2564-p1-3-กิจกรรม.xls (114.00 KB)
852_2564-p1-4-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 7671_2564-p1-5-กิจกรรม.xls (114.00 KB) 5212_2564-p2-1-กิจกรรม.xls (114.50 KB)
2269_2564-p2-2-กิจกรรม.xls (114.50 KB) 5560_2564-p2-3-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 8970_2564-p2-4-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
363_2564-p2-5-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 564_2564-p3-1-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 3961_2564-p3-2-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
3158_2564-p3-3-กิจกรรม.xls (114.50 KB) 1507_2564-p3-4-กิจกรรม.xls (114.50 KB) 6745_2564-p3-5-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
1076_2564-p4-1-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 8428_2564-p4-2-กิจกรรม.xls (114.50 KB) 4988_2564-p4-3-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
5763_2564-p4-4-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 9308_2564-p4-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 2469_2564-p5-1-กิจกรรม.xls (116.00 KB)
6857_2564-p5-2-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 2873_2564-p5-3-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 845_2564-p5-4-กิจกรรม.xls (116.00 KB)
6845_2564-p5-5-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 1611_2564-p6-1-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 8030_2564-p6-2-กิจกรรม.xls (114.50 KB)
2323_2564-p6-3-กิจกรรม.xls (110.50 KB) 4209_2564-p6-4-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 8197_2564-p6-5-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
235_2564-ประถม-1-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2.rar (2.26 MB)
ทว.ประถมศึกษาวิชาพื้นฐาน-เพิ่มเติม ปลายปี-64เอกสารงานวิชาการ
2924_2564-p1-1-วิชา.xls (106.00 KB) 2830_2564-p1-2-วิชา.xls (105.50 KB) 7893_2564-p1-3-วิชา.xls (106.00 KB)
5331_2564-p1-4-วิชา.xls (106.50 KB) 6032_2564-p1-5-วิชา.xls (106.00 KB) 8238_2564-p2-1-วิชา.xls (107.00 KB)
3454_2564-p2-2-วิชา.xls (104.50 KB) 8945_2564-p2-3-วิชา.xls (107.00 KB) 764_2564-p2-4-วิชา.xls (106.50 KB)
6108_2564-p2-5-วิชา.xls (106.50 KB) 5428_2564-p3-1-วิชา.xls (106.50 KB) 689_2564-p3-2-วิชา.xls (106.50 KB)
5229_2564-p3-3-วิชา.xls (106.50 KB) 4713_2564-p3-4-วิชา.xls (106.50 KB) 2333_2564-p3-5-วิชา.xls (106.00 KB)
6782_2564-p4-1-วิชา.xls (107.00 KB) 6677_2564-p4-2-วิชา.xls (106.00 KB) 2901_2564-p4-3-วิชา.xls (107.00 KB)
2013_2564-p4-4-วิชา.xls (107.00 KB) 8455_2564-p4-5-วิชา.xls (107.00 KB) 5000_2564-p5-1-วิชา.xls (106.50 KB)
178_2564-p5-2-วิชา.xls (106.00 KB) 31_2564-p5-3-วิชา.xls (106.50 KB) 5346_2564-p5-4-วิชา.xls (107.00 KB)
1158_2564-p5-5-วิชา.xls (107.00 KB) 9346_2564-p6-1-วิชา.xls (107.00 KB) 8005_2564-p6-2-วิชา.xls (106.50 KB)
4430_2564-p6-3-วิชา.xls (106.50 KB) 5916_2564-p6-4-วิชา.xls (106.50 KB) 1634_2564-p6-5-วิชา.xls (106.50 KB)
709_2564-ประถม-1-วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ภาคเรียน.rar (2.20 MB)
ทว.มัธยมอ่านคิดวิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2-2564เอกสารงานวิชาการ
5907_2564-m1-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (116.00 KB) 9136_2564-m1-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (117.00 KB) 8009_2564-m2-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (114.00 KB)
9011_2564-m2-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (115.00 KB) 4137_2564-m3-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (116.00 KB) 5850_2564-m3-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (116.00 KB)
5402_2564-มัธยม-1-อ่านคิดวิเคราะห์.rar (462.53 KB)
ทว.มัธยมศึกษาคุณลักษณะฯ ภาคเรียนที่ 2-2564เอกสารงานวิชาการ
8116_2564-m1-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (116.00 KB) 4506_2564-m1-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (116.00 KB) 6476_2564-m2-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (110.00 KB)
3676_2564-m2-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB) 5584_2564-m3-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (116.00 KB) 5339_2564-m3-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (116.00 KB)
5704_2564-มัธยม-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.rar (459.74 KB)
ทว.มัธยมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2-2564เอกสารงานวิชาการ
2510_2564-m1-1-กิจกรรม.xls (116.50 KB) 2317_2564-m1-2-กิจกรรม.xls (116.50 KB) 9200_2564-m2-1-กิจกรรม.xls (114.50 KB)
6770_2564-m2-2-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 2154_2564-m3-1-กิจกรรม.xls (112.50 KB) 8895_2564-m3-2-กิจกรรม.xls (116.50 KB)
8256_2564-มัธยม-1-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.rar (463.78 KB)
ทว.มัธยมศึกษาวิชาพื้นฐาน-เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2-2564เอกสารงานวิชาการ
9860_2564-m1-1-วิชา.xls (113.50 KB) 2916_2564-m1-2-วิชา.xls (118.50 KB) 2700_2564-m2-1-วิชา.xls (116.50 KB)
1547_2564-m2-2-วิชา.xls (117.50 KB) 7926_2564-m3-1-วิชา.xls (113.50 KB) 4274_2564-m3-2-วิชา.xls (118.50 KB)
7894_2564-มัธยม-1-วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม.rar (456.22 KB)
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ดาวน์โหลดตารางสอนสำหรับคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.1 ถึง ม.3
ดาวน์โหลดตารางเรียนสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.1 ถึง ม.3
รายงานผลการจัดส่ง ทว. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ห้อง IEP ปีการศึกษา 2565
เผยแพร่นวัตกรรมคุณธรรม โดย นางสาวนุงนุช ศิริจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ data_3422_นวัตกรรม คุณธรรม -นางสาวนงนุช ศิริจันทร์-โร.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล

Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com