โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 

ทว.ระดับมัธยมศึกษา-อ่านคิดวิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2-65เอกสารงานวิชาการ
9120_2565-m1-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (112.00 KB) 388_2565-m1-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (113.00 KB) 5411_2565-m2-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (112.00 KB)
4864_2565-m2-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (112.50 KB) 1093_2565-m3-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (111.00 KB) 8898_2565-m3-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (111.00 KB)
ทว.ระดับมัธยมศึกษา-คุณลักษณะ ภาคเรียนที่ 2-65เอกสารงานวิชาการ
5578_2565-m1-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB) 5220_2565-m1-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.00 KB) 2388_2565-m2-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB)
8619_2565-m2-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 4275_2565-m3-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (110.50 KB) 705_2565-m3-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (110.50 KB)
ทว.ระดับมัธยมศึกษา-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2-65เอกสารงานวิชาการ
7805_2565-m1-1-กิจกรรม.xls (113.00 KB) 2107_2565-m1-2-กิจกรรม.xls (113.50 KB) 3149_2565-m2-1-กิจกรรม.xls (112.50 KB)
8558_2565-m2-2-กิจกรรม.xls (113.00 KB) 2895_2565-m3-1-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 4447_2565-m3-2-กิจกรรม.xls (111.50 KB)
ทว.ระดับมัธยมศึกษา-วิชาพื้นฐานเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2-65เอกสารงานวิชาการ
5253_2565-m1-1-วิชา.xls (112.00 KB) 919_2565-m1-2-วิชา.xls (113.00 KB) 8041_2565-m2-1-วิชา.xls (115.50 KB)
8554_2565-m2-2-วิชา.xls (117.50 KB) 9903_2565-m3-1-วิชา.xls (115.00 KB) 9817_2565-m3-2-วิชา.xls (115.00 KB)
ทว.ระดับประถมศึกษา-อ่านคิดวิเคราะห์ ปลายปี 65เอกสารงานวิชาการ
7754_2565-p1-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.50 KB) 6359_2565-p1-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB) 4426_2565-p1-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB)
4156_2565-p1-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.50 KB) 4610_2565-p1-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB) 4853_2565-p2-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB)
4501_2565-p2-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.00 KB) 8027_2565-p2-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.00 KB) 2594_2565-p2-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.00 KB)
4382_2565-p2-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.00 KB) 7259_2565-p3-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB) 5731_2565-p3-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน_2.xls (113.50 KB)
8276_2565-p3-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (108.50 KB) 1529_2565-p3-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 157_2565-p3-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.50 KB)
9034_2565-p4-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB) 3172_2565-p4-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB) 6504_2565p4-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB)
6332_2565-p4-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB) 1820_2565-p4-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB) 1542_2565-p5-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (116.50 KB)
1536_2565-p5-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.50 KB) 8588_2565-p5-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (117.00 KB) 2346_2565-p5-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (116.50 KB)
1118_2565-p5-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (116.50 KB) 5488_2565-p6-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 2690_2565-p6-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB)
5781_2565-p6-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (111.00 KB) 3763_2565-p6-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.50 KB) 6170_2565-p6-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน_2.xls (115.00 KB)
ทว.ระดับประถมศึกษา-คุณลักษณะ ปลายปี 65เอกสารงานวิชาการ
2528_2565-p1-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 6920_2565-p1-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 6428_2565-p1-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB)
4457_2565-p1-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB) 4636_2565-p1-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB) 4461_2565-p2-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (111.00 KB)
9402_2565-p2-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.00 KB) 2901_2565-p2-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 180_2565-p2-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (110.50 KB)
3189_2565-p2-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.00 KB) 7218_2565-p3-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 7490_2565-p3-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
1901_2565-p3-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 6346_2565-p3-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 422_2565-p3-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
2946_2565-p4-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 372_2565-p4-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 4758_2565-p4-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
2683_2565-p4-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 2047_2565-p4-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 4715_2565-p5-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (109.50 KB)
4873_2565-p5-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 9624_2565-p5-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.50 KB) 7295_2565-p5-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.50 KB)
8354_2565-p5-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.00 KB) 1085_2565-p6-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 6820_2565-p6-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB)
9342_2565-p6-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 6296_2565-p6-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB) 3963_2565-p6-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
ทว.ระดับประถมศึกษา-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปลายปี 65เอกสารงานวิชาการ
2816_2565-p1-1-กิจกรรม.xls (112.00 KB) 6384_2565-p1-2-กิจกรรม.xls (112.00 KB) 3467_2565-p1-3-กิจกรรม.xls (111.50 KB)
3640_2565-p1-4-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 7182_2565-p1-5-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 8553_2565-p2-1-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
727_2565-p2-2-กิจกรรม.xls (111.00 KB) 5222_2565-p2-3-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 5877_2565-p2-4-กิจกรรม.xls (111.50 KB)
9468_2565-p2-5-กิจกรรม.xls (111.00 KB) 7179_2565-p3-1-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 5840_2565-p3-2-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
1139_2565-p3-3-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 4708_2565-p3-4-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 6883_2565-p3-5-กิจกรรม.xls (116.00 KB)
7124_2565-p4-1-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 9899_2565-p4-2-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 3893_2565-p4-3-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
4521_2565-p4-4-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 7067_2565-p4-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 6901_2565-p5-1-กิจกรรม.xls (114.00 KB)
6623_2565-p5-2-กิจกรรม.xls (113.50 KB) 941_2565-p5-3-กิจกรรม.xls (114.00 KB) 1735_2565-p5-4-กิจกรรม.xls (114.00 KB)
9534_2565-p5-5-กิจกรรม.xls (114.50 KB) 7918_2565-p6-1-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 1733_2565-p6-2-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
7604_2565-p6-3-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 8363_2565-p6-4-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 4385_2565-p6-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
ทว.ระดับประถมศึกษารายวิชาพื้นฐาน-เพิ่มเติม ปลายปี 65เอกสารงานวิชาการ
1673_2565-p1-1-วิชา.xls (106.50 KB) 715_2565-p1-2-วิชา.xls (113.00 KB) 5135_2565-p1-3-วิชา.xls (106.50 KB)
3526_2565-p1-4-วิชา.xls (106.50 KB) 9624_2565-p1-5-วิชา.xls (106.50 KB) 1959_2565-p2-1-วิชา.xls (109.00 KB)
554_2565-p2-2-วิชา.xls (106.00 KB) 9749_2565-p2-3-วิชา.xls (108.00 KB) 3384_2565-p2-4-วิชา.xls (106.00 KB)
4632_2565-p2-5-วิชา.xls (106.00 KB) 1826_2565-p3-1-วิชา.xls (106.50 KB) 8019_2565-p3-2-วิชา.xls (106.00 KB)
4506_2565-p3-3-วิชา.xls (106.00 KB) 9375_2565-p3-4-วิชา.xls (106.50 KB) 5461_2565-p3-5-วิชา.xls (106.50 KB)
9363_2565-p4-1-วิชา.xls (106.50 KB) 2410_2565-p4-2-วิชา.xls (106.50 KB) 5532_2565-p4-3-วิชา.xls (106.50 KB)
564_2565-p4-4-วิชา.xls (106.50 KB) 2418_2565-p4-5-วิชา.xls (106.50 KB) 748_2565-p5-1-วิชา.xls (109.50 KB)
1230_2565-p5-2-วิชา.xls (106.50 KB) 3269_2565-p5-3-วิชา.xls (107.50 KB) 5925_2565-p5-4-วิชา.xls (114.00 KB)
9464_2565-p5-5-วิชา.xls (108.00 KB) 8831_2565-p6-1-วิชา.xls (106.00 KB) 9214_2565-p6-2-วิชา.xls (106.00 KB)
9191_2565-p6-3-วิชา.xls (106.00 KB) 1353_2565-p6-4-วิชา.xls (107.00 KB) 1211_2565-p6-5-วิชา.xls (106.50 KB)
ทว.ระดับมัธยมศึกษา-อ่านคิดวิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1-65เอกสารงานวิชาการ
3700_2565-m1-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (112.00 KB) 1238_2565-m1-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (113.50 KB) 3347_2565-m2-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (112.00 KB)
6156_2565-m2-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (113.00 KB) 1850_2565-m3-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (111.00 KB) 4077_2565-m3-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (111.00 KB)
7354_T.php (0.71 KB)
ทว.ระดับมัธยมศึกษา-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1-65เอกสารงานวิชาการ
3266_2565-m1-1-กิจกรรม.xls (112.50 KB) 1479_2565-m1-2-กิจกรรม.xls (113.00 KB) 2454_2565-m2-1-กิจกรรม.xls (113.00 KB)
6992_2565-m2-2-กิจกรรม.xls (114.50 KB) 5707_2565-m3-1-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 4832_2565-m3-2-กิจกรรม.xls (112.00 KB)
ทว.ระดับมัธยมศึกษา-คุณลักษณะ ภาคเรียนที่ 1-65เอกสารงานวิชาการ
6969_2565-m1-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB) 2083_2565-m1-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 9438_2565-m2-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB)
6945_2565-m2-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.00 KB) 9339_2565-m3-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (110.50 KB) 9787_2565-m3-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (110.50 KB)
ทว.ระดับมัธยมศึกษา-วิชาพื้นฐาน-เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1-65เอกสารงานวิชาการ
1067_2565-m1-1-วิชา.xls (112.50 KB) 9591_2565-m1-2-วิชา.xls (113.00 KB) 7683_2565-m2-1-วิชา.xls (116.00 KB)
8122_2565-m2-2-วิชา.xls (117.50 KB) 599_2565-m3-1-วิชา.xls (115.00 KB) 9497_2565-m3-2-วิชา.xls (115.50 KB)
ทว.ระดับประถมศึกษา-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลางปี 65เอกสารงานวิชาการ
8850_2565-p1-1-กิจกรรม.xls (112.50 KB) 4327_2565-p1-2-กิจกรรม.xls (112.00 KB) 1197_2565-p1-3-กิจกรรม.xls (111.50 KB)
6302_2565-p1-4-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 849_2565-p1-5-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 9956_2565-p2-1-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
4326_2565-p2-2-กิจกรรม.xls (111.00 KB) 3731_2565-p2-3-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 6765_2565-p2-4-กิจกรรม.xls (111.50 KB)
8246_2565-p2-5-กิจกรรม.xls (111.00 KB) 4517_2565-p3-1-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 8613_2565-p3-2-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
9781_2565-p3-3-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 1229_2565-p3-4-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 2620_2565-p3-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
9727_2565-p4-1-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 7114_2565-p4-2-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 570_2565-p4-3-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
7503_2565-p4-4-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 2257_2565-p4-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 5586_2565-p5-1-กิจกรรม.xls (114.00 KB)
3430_2565-p5-2-กิจกรรม.xls (113.50 KB) 6617_2565-p5-3-กิจกรรม.xls (114.00 KB) 5428_2565-p5-4-กิจกรรม.xls (114.00 KB)
4563_2565-p5-5-กิจกรรม.xls (114.00 KB) 5084_2565-p6-1-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 5735_2565-p6-2-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
5501_2565-p6-3-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 8179_2565-p6-4-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 4158_2565-p6-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
ทว.ระดับประถมศึกษา-คุณลักษณะ กลางปี 65เอกสารงานวิชาการ
2621_2565-p1-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 3860_2565-p1-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 8956_2565-p1-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB)
6569_2565-p1-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB) 3952_2565-p1-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB) 8362_2565-p2-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (111.00 KB)
2377_2565-p2-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.00 KB) 6154_2565-p2-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 1949_2565-p2-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (110.50 KB)
5947_2565-p2-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.00 KB) 164_2565-p3-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 2924_2565-p3-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
4138_2565-p3-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 6965_2565-p3-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 8161_2565-p3-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
7259_2565-p4-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 1374_2565-p4-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 2584_2565-p4-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
1678_2565-p4-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 7632_2565-p4-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 3367_2565-p5-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (109.50 KB)
5055_2565-p5-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 9113_2565-p5-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.00 KB) 3921_2565-p5-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.50 KB)
3209_2565-p5-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.50 KB) 2604_2565-p6-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 9157_2565-p6-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB)
776_2565-p6-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 7538_2565-p6-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 9421_2565-p6-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
ทว.ระดับประถมศึกษารายวิชาพื้นฐาน-เพิ่มเติม กลางปี 65เอกสารงานวิชาการ
7396_2565-p1-1-วิชา.xls (106.50 KB) 6714_2565-p1-2-วิชา.xls (113.00 KB) 8797_2565-p1-3-วิชา.xls (106.50 KB)
2519_2565-p1-4-วิชา.xls (106.50 KB) 8025_2565-p1-5-วิชา.xls (106.50 KB) 9754_2565-p2-1-วิชา.xls (109.00 KB)
7841_2565-p2-2-วิชา.xls (106.00 KB) 7471_2565-p2-3-วิชา.xls (108.00 KB) 7218_2565-p2-4-วิชา.xls (106.00 KB)
1140_2565-p2-5-วิชา.xls (106.00 KB) 4593_2565-p3-1-วิชา.xls (106.50 KB) 8661_2565-p3-2-วิชา.xls (106.00 KB)
9236_2565-p3-3-วิชา.xls (106.00 KB) 74_2565-p3-4-วิชา.xls (106.50 KB) 4955_2565-p3-5-วิชา.xls (106.50 KB)
6900_2565-p4-1-วิชา.xls (106.50 KB) 2560_2565-p4-2-วิชา.xls (106.50 KB) 5213_2565-p4-3-วิชา.xls (106.50 KB)
2596_2565-p4-4-วิชา.xls (106.50 KB) 1811_2565-p4-5-วิชา.xls (106.50 KB) 1850_2565-p5-1-วิชา.xls (109.50 KB)
7539_2565-p5-2-วิชา.xls (106.50 KB) 5557_2565-p5-3-วิชา.xls (107.00 KB) 6126_2565-p5-4-วิชา.xls (109.50 KB)
2615_2565-p5-5-วิชา.xls (107.50 KB) 621_2565-p6-1-วิชา.xls (106.00 KB) 2994_2565-p6-2-วิชา.xls (106.00 KB)
6571_2565-p6-3-วิชา.xls (106.00 KB) 9484_2565-p6-4-วิชา.xls (106.50 KB) 8061_2565-p6-5-วิชา.xls (106.50 KB)
รายชื่อนักเรียนยอด 10 มิ.ย. 65เอกสารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประชาชนเอกสารงานวิชาการ
ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565เอกสารงานวิชาการ
มอบหมายการสอนประจำปีการศึกษา 2565คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2565คำสั่งโรงเรียน
หน้าที่ 1 2 3 4 5
ข่าวประกาศล่าสุด

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
[ data_4976_322305.pdf ]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[ data_806_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความพร้อม IEP ป.1.pdf ]
ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566
[ 67902040_ประกาศผลการประเมินความพร้อมเข้าเรียนห้องIEP-66.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
[ data_1700_เอกสารที่สแกน.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_5848_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_4865_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_3168_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_8187_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ data_2286_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ data_2421_ilovepdf_merged.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com