โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 

รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
4417_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 1.xlsx (12.59 KB) 7100_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 2.xlsx (11.70 KB) 5455_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 3.xlsx (14.55 KB)
140_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 5.docx (16.17 KB) 1474_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 4.docx (15.21 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
6355_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 5.docx (19.62 KB) 735_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 4.xlsx (18.38 KB) 7650_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 3.docx (16.24 KB)
49_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 2.xlsx (17.37 KB) 1865_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 1.docx (18.48 KB)
เอกสารการรับเงินเรียนฟรี ปีการศึกษา 2563เอกสารงานบริหารงบประมาณ
317_เอกสารหมายเลข2ระดับประถม 2.xlsx (45.59 KB) 6030_เอกสารหมายเลข2ระดับประถม 1.xlsx (45.10 KB) 6704_เอกสารหมายเลข2ระดับอนุบาล.xlsx (66.90 KB)
7299_เอกสารหมายเลข2ระดับประถม 3.xlsx (45.25 KB) 2431_เอกสารหมายเลข2ระดับประถม 4.xlsx (46.52 KB) 9449_เอกสารหมายเลข2ระดับประถม 5.xlsx (45.72 KB)
871_เอกสารหมายเลข2ระดับประถม 6.xlsx (45.10 KB) 4117_เอกสารหมายเลข2ระดับมัธยมศึกษา.xlsx (53.56 KB) 8730_เอกสารการรับเงินของระดับอนุบาล.xlsx (59.90 KB)
213_เอกสารการรับเงินของระดับประถม 1.xlsx (41.14 KB) 5977_เอกสารการรับเงินของระดับประถม 3.xlsx (43.11 KB) 2394_เอกสารการรับเงินของระดับประถม 4.xlsx (42.66 KB)
1230_เอกสารการรับเงินของระดับประถม 5.xlsx (42.38 KB) 476_เอกสารการรับเงินของระดับประถม 6.xlsx (41.17 KB) 6971_เอกสารการรับเงินของระดับมัธยมศึกษา.xlsx (48.12 KB)
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก(แบบคัดกรองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือฯ
8586_แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก.pdf (68.95 KB)
เอกสารระบบ Scantool การเยี่ยมบ้าน การคัดกรองนักเรียนเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือฯ
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)-ระดับประถมศึกษา (6 - 11 ปี) (95.50 KB) เอกสารการเยี่ยมบ้าน ไฟล์ 1 - แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว (50.00 KB) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)-ระดับมัธยมศึกษา (12-17 ปี) (102.50 KB)
เอกสารการเยี่ยมบ้าน ไฟล์ 2 - แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคค 11 ด้าน (53.50 KB) เอกสารการเยี่ยมบ้าน ไฟล์ 3 - แบบรายงานสรุปการเยี่ยมบ้าน(ชั้นละ 1 แผ่น) (40.50 KB) แบบประเมินด้านพฤติกรรม หรือ SDQ-ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง (52.00 KB)
แบบประเมินด้านพฤติกรรม หรือ SDQ-ฉบับครูประเมินนักเรียน (52.00 KB) แบบประเมินด้านพฤติกรรม หรือ SDQ-ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน (52.00 KB) แบบประเมินความเครียด (53.00 KB)
แบบวัดโรคซึมเศร้า (ฉบับของโปรแกรมสแกนทููล-กรมสุขภาพจิต-แบบเดิม) (45.00 KB) แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (ฉบับของจุฬาลงกรณ์-กรมสุขภาพจิต-ใหม่) (68.95 KB) แบบประเมินพหุปัญญา (41.50 KB)
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต (34.00 KB) วิธีกรอกข้อมูลในโปรแกรมสแกนทูล 3.1 (1.54 MB) การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 11 ด้าน และแบบบันทึกอื่นๆ (โปรแกรมสแกนทูล) (4.09 MB)
การนำเข้า ส่งออกข้อมูล การเลื่อนชั้นแบบกลุ่ม การลบแบบกลุ่ม การรายงาน(โปรแกรมสแกนทูล) (1.93 MB) การกรอกข้อมูลกรายงานสรุปการเยี่ยมบ้านลงในโปรแกรมสแกนทูล (170.86 KB) รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในโปรแกรมสแกนทูล (2.55 MB)
เครื่องมือ และแนวทางการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลในโปรแกรมสแกนทูล (542.75 KB) สารบัญการใช้คู่มือโปรแกรมสแกนทูล (103.94 KB)
เอกสารกองทุนหลวงปู่เจียม อติสโยเอกสารอื่นๆ
50_591_กองทุนสวัสดิการ หลวงปู่เจียม อติสโยฯ.docx (1.34 MB) 1896_ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจนและขาดแคลน.pdf (89.04 KB) 7299_รวมเอกสารกู้เงินสวัสดิการกองทุนหลวงปู่เจียม.pdf (121.89 KB)
คำสั่งมอบหมายงานประจำปี 2563คำสั่งโรงเรียน
ตารางเวลาเรียนและการกำหนดกลุ่มชั้นเรียนเอกสารงานวิชาการ
ตารางกำหนดเวลาเรียนสายชั้นอนุบาล (26.86 KB) กำหนดเวลาเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคมปี 2563 (14.80 KB) ตารางเรียนสายชั้นมัธยม (125.00 KB)
ตารางเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น ป.1-ม.3 (1.01 MB) 5640_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มปีการศึกษา 2563.rar (485.06 KB)
บัญชีรายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้นปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
7419_student-20-04-2563.xls (1.31 MB)
หน้าที่ 1 2 3 4 5
ข่าวประกาศล่าสุด

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
[ data_4976_322305.pdf ]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[ data_806_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความพร้อม IEP ป.1.pdf ]
ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566
[ 67902040_ประกาศผลการประเมินความพร้อมเข้าเรียนห้องIEP-66.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
[ data_1700_เอกสารที่สแกน.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_5848_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_4865_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_3168_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_8187_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ data_2286_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ data_2421_ilovepdf_merged.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com