โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
������������������������������������������������������������ ���������������������

ทว.มัธยมศึกษาอ่านคิดวิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1-2564เอกสารงานวิชาการ
9608_2564-m1-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (116.00 KB) 419_2564-m1-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (117.00 KB) 4426_2564-m2-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (114.00 KB)
720_2564-m2-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (115.00 KB) 4536_2564-m3-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (116.00 KB) 1978_2564-m3-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (116.00 KB)
ทว.มัธยมศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1-2564เอกสารงานวิชาการ
2027_2564-m1-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (116.00 KB) 6498_2564-m1-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (116.00 KB) 7214_2564-m2-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (110.00 KB)
7215_2564-m2-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB) 9145_2564-m3-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB) 7251_2564-m3-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (116.00 KB)
ทว.มัธยมศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1-2564เอกสารงานวิชาการ
9128_2564-m1-1-กิจกรรม.xls (116.50 KB) 9442_2564-m1-2-กิจกรรม.xls (116.50 KB) 5737_2564-m2-1-กิจกรรม.xls (114.00 KB)
9512_2564-m2-2-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 5952_2564-m3-1-กิจกรรม.xls (116.50 KB) 4502_2564-m3-2-กิจกรรม.xls (116.50 KB)
ทว.มัธยมศึกษาวิชาพื้นฐาน-เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1-2564เอกสารงานวิชาการ
7415_2564-m1-1-วิชา.xls (113.50 KB) 4021_2564-m1-2-วิชา.xls (118.50 KB) 1504_2564-m2-1-วิชา.xls (116.00 KB)
5396_2564-m2-2-วิชา.xls (117.00 KB) 2790_2564-m3-1-วิชา.xls (118.00 KB) 7660_2564-m3-2-วิชา.xls (118.50 KB)
ทว.ประถมศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์-2564เอกสารงานวิชาการ
2320_2564-p1-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 9900_2564-p1-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 6531_2564-p1-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (111.00 KB)
1476_2564-p1-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 1680_2564-p1-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 8911_2564-p2-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB)
645_2564-p2-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 3281_2564-p2-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 8479_2564-p2-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB)
8425_2564-p2-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 6125_2564-p3-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 4696_2564-p3-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB)
5386_2564-p3-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 6738_2564-p3-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 9431_2564-p3-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
1229_2564-p4-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB) 3897_2564-p4-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 587_2564-p4-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB)
157_2564-p4-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB) 4553_2564-p5-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 5281_2564-p5-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
8361_2564-p5-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 2105_2564-p5-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB) 6239_2564-p5-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB)
4361_2564-p6-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB) 2583_2564-p6-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 9319_2564-p6-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
8776_2564-p6-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 7361_2564-p6-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 5746_2564-p4-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.50 KB)
ทว. ประถมศึกษา-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-2564เอกสารงานวิชาการ
2087_2564-p1-1-กิจกรรม.xls (112.00 KB) 8566_2564-p1-2-กิจกรรม.xls (114.50 KB) 4785_2564-p1-3-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
6662_2564-p1-4-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 579_2564-p2-1-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 8203_2564-p2-2-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
4020_2564-p2-3-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 5861_2564-p2-4-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 1023_2564-p2-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
3194_2564-p3-1-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 9849_2564-p3-2-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 4579_2564-p3-3-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
228_2564-p3-4-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 3330_2564-p3-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 1525_2564-p4-1-กิจกรรม.xls (116.00 KB)
9458_2564-p4-2-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 3732_2564-p4-3-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 6514_2564-p4-4-กิจกรรม.xls (116.00 KB)
8302_2564-p4-5-กิจกรรม.xls (116.50 KB) 4178_2564-p5-1-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 3076_2564-p5-2-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
7691_2564-p5-4-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 9381_2564-p5-5-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 6645_2564-p6-1-กิจกรรม.xls (116.00 KB)
6037_2564-p6-2-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 8527_2564-p6-3-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 6171_2564-p6-4-กิจกรรม.xls (116.00 KB)
2203_2564-p6-5-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 3185_2564-p1-5-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 8250_2564-p1-5-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
ทว.ประถมศึกษารายวิชาพื้นฐาน-เพิ่มเติม กลางปี-2564เอกสารงานวิชาการ
6844_2564-p1-1-วิชา.xls (109.50 KB) 142_2564-p1-2-วิชา.xls (105.50 KB) 7564_2564-p1-3-วิชา.xls (106.00 KB)
9564_2564-p1-4-วิชา.xls (106.50 KB) 2645_2564-p2-1-วิชา.xls (107.00 KB) 1991_2564-p2-2-วิชา.xls (106.50 KB)
4558_2564-p2-3-วิชา.xls (106.50 KB) 8517_2564-p1-5-วิชา.xls (106.00 KB) 8192_2564-p2-5-วิชา.xls (106.50 KB)
363_2564-p3-1-วิชา.xls (106.50 KB) 9554_2564-p3-2-วิชา.xls (106.50 KB) 7438_2564-p3-3-วิชา.xls (106.50 KB)
9370_2564-p3-4-วิชา.xls (106.50 KB) 7776_2564-p3-5-วิชา.xls (106.50 KB) 4920_2564-p4-1-วิชา.xls (107.00 KB)
9106_2564-p4-2-วิชา.xls (106.50 KB) 4163_2564-p4-3-วิชา.xls (107.00 KB) 4048_2564-p4-4-วิชา.xls (107.00 KB)
6924_2564-p4-5-วิชา.xls (107.00 KB) 1644_2564-p5-1-วิชา.xls (106.50 KB) 6395_2564-p5-2-วิชา.xls (106.00 KB)
7441_2564-p5-3-วิชา.xls (106.50 KB) 5815_2564-p5-4-วิชา.xls (107.00 KB) 7339_2564-p5-5-วิชา.xls (107.00 KB)
3362_2564-p6-1-วิชา.xls (107.00 KB) 5658_2564-p6-2-วิชา.xls (106.50 KB) 595_2564-p6-3-วิชา.xls (106.50 KB)
9865_2564-p6-4-วิชา.xls (106.50 KB) 4888_2564-p6-5-วิชา.xls (107.00 KB) 7930_2564-p2-4-วิชา.xls (106.50 KB)
แบบรายงาน ทว.1 ภาคเรียนที่ 1/2564เอกสารงานวิชาการ
8398_2564-ประถม-1-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.rar (2.27 MB) 7594_2564-ประถม-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.rar (2.26 MB) 7482_2564-ประถม-1-วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม.rar (2.20 MB)
5043_2564-มัธยม-1-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.rar (465.45 KB) 4625_2564-มัธยม-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.rar (459.44 KB) 1801_2564-มัธยม-1-วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม.rar (456.70 KB)
2093_2564-มัธยม-1-อ่านคิดวิเคราะห์.rar (462.58 KB)
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 64เอกสารงานบริหารบุคคล
ปฏิทินการเรียนปีการศึกษา 2564เอกสารงานวิชาการ
6886_ปฎิทินการเปิดเรียน ๑ ๖๔ on site.xlsx (377.39 KB)
รายชื่อนักเรียนติดเอกสาร ปพ.5 ปีการศึกษา 2564เอกสารงานวิชาการ
6606_รายชื่อนักเรียนติดปพ. 5 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรี.xls (282.00 KB)
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ สพฐเอกสารงานบริหารบุคคล
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯเอกสารงานบริหารบุคคล
โปรแกรมแปลง pdf to jpgเอกสารอื่นๆ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณเอกสารงานบริหารงบประมาณ
9169_คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ.docx (2.26 MB)
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเอกสารงานบริหารบุคคล
8999_คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล.docx (2.88 MB)
ที่ ๑๖๗ / ๒๕๖๔ เรื่องมอบหมายการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔คำสั่งโรงเรียน
7022_มอบหมายการสอน 2564.pdf (167.74 KB) 5130_มอบหมายการสอน 2564.pdf (167.89 KB)
ที่ ๑๖๘/ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔คำสั่งโรงเรียน
6170_คำสั่งมอบหมายงาน 64(10พ.ค.64).pdf (729.01 KB) 291_คำสั่งมอบหมายงาน 64(30เม.ย.64).doc (554.00 KB)
ตารางเรียนและตารางสอนปีการศึกษา 2564เอกสารงานวิชาการ
9548_ตารางสอนครูสาย ป.4ปี64.xls (122.00 KB) 7116_ตารางสอนครูสาย ป.3 ปี64.xls (125.50 KB) 965_ตารางสอนครูสาย ป.2 ปี64.xls (110.50 KB)
39_ตารางสอนครูสาย ป.1ปี64.xls (110.50 KB) 9279_ตารางสอนครูพิเศษ64.xls (164.00 KB) 3246_ตารางสอนครูต่างชาติ.xls (106.50 KB)
6486_ตารางเรียนสายมัธยม 1-2564 ใหม่.xls (128.50 KB) 5599_ตารางสอนครูสาย ป.6ปี64.xls (115.00 KB) 5242_ตารางเรียนสายป.5ปี64.xls (111.50 KB)
7656_ตารางเรียนสายป.4ปี64.xls (109.00 KB) 6441_ตารางเรียนสายป.3ปี64.xls (117.00 KB) 833_ตารางเรียนสายป.2 ปี 64.xls (113.00 KB)
9028_ตารางเรียนสายป.1ปี 64.xls (115.50 KB) 7453_ตารางสอนครูสาย ป.5 ปี 64.xls (117.00 KB) 1531_ตารางสอนครูสาย ป.6ปี64.xls (115.00 KB)
1767_ตารางสอนครูสายมัธยมศึกษา 1-2564 ใหม่.xls (157.00 KB) 2397_ตารางสอนครูสาย ป.5 ปี 64.xls (117.00 KB)
แบบประเมินโครงการปี 63เอกสารงานบริหารทั่วไป
1979_แบบประเมินโครงการ63.docx (123.75 KB)
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์คุณครูทุกท่านดาวน์โหลด แบบรายงาน ทว.1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องปกติ) (5)
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
[ data_7914_93639-แปลง.pdf ]
กำหนดการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลประจำปี 2563
[ data_1989_SARครู-63 แบบใหม่ 3 มาตรฐาน.docx ]
แจ้งคุณครูทุกท่านดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนสำหรับติดเอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2-2563 (2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์
[ data_8515_flash_230523051713.docx ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com