"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"     "    ::

 
รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตัวแทน สพป.สร.3 ไป จ.อุดรธานี
ชนะเลิศ   ระดับ เหรียญทอง (อันดับที่ 1)
.
ที่
รายการ
ชื่อ - สกุล นักเรียน
ครูผู้ฝึกซ้อม
1
  ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6
  เด็กชายกัลปคุปต์  เสนาพรหม
  เด็กชายพีรวิชญื ดวงชัย
  นายสุริยา  คำทอง
2
  ตอบปัญหาสุขภาพ ป.1-6
  เด็กหญิงชลิตา  ผัดรัมย์,
  เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองอ้ม
  นางศุภวดี สุคันธรัต
3
  เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-3
  เด็กหญิงเนตรนภา ประวัติดี
  นางอรุณวดี พรหมจักรินทร์
  นายโชคดี สุคันธรัต
4
  ขับขานประสานเสียง ป.4-6
  เด็กหญิงกรกนก    วงศ์ฉลาด
  เด็กชายจิรวัฒน์    วินทะไชย
  เด็กหญิงชลดา    ลาสอน
  เด็กชายญาณวรรธณ์ สามพิมพ์
  เด็กหญิงญาตาวี    วงศ์ฉลาด
  เด็กชายฐากูร    บุญเยี่ยม
  เด็กหญิงณัฐณิชา    ทวดอาจ
  เด็กชายถิรณัฐ    ทองก่ำ
  เด็กชายธนวัฒน์    อินทร์งาม
  เด็กชายธีรภัทร โยธินรัตนกำธร
  เด็กหญิงนาตยา    ศรีพนต์ภา
  เด็กหญิงนิตยา    ทาทอง
  เด็กชายปฏิภาณ    สมานทอง
  เด็กหญิงปภัสกานต์    เพลินสุข
  เด็กหญิงปาริชาติ    สาแก้ว
  เด็กชายพิชญุตม์    จิตรหาญ
  เด็กหญิงภัทรากร    พลศรี
  เด็กชายภาณุวิชญ์    พูนทรัพย์
  เด็กหญิงรุ่งฤดี    ธันทวิลาศ
  เด็กชายวชิราวุธ    ชานนตรี
  เด็กหญิงศศิธร    สระประทุม
  เด็กหญิงศิรประภา    เทียมลม
  เด็กหญิงสุชญา    สุวรรณมณี
  เด็กหญิงสุดารัตน์    ปัดถม
  เด็กหญิงสุพัตรา    บูรณ์เจริญ
  เด็กหญิงอภิรดี    สมศรี
  เด็กชายอภิวัฒน์    พันสารคาม
  เด็กหญิงอมรรัตน์    ไชยพิมูล
  เด็กชายอิทธิศักดิ์    อินธิพันธ์
  เด็กชายโรจฤทธิ์    คำปัจฉิม
  นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
  นางผ่องแผ้ว    ขำคม
  นายผ่าน    พลศรี
  นางสาวรุ่งอรุณ    สิทธิศักดิ์

5
  ขับร้องเพลงไทย - ไทยสากลหญิง ป.1-6
  เด็กหญิงสุดารัตน์ ปัสสาโก
  นางศันสนีย์ เกิดโภค
6
  ขับร้องเพลงไทย - ไทยสากลหญิง ม.1-3
  เด็้กหญิงไอลดา เขียวหอม
  นางศันสนีย์ เกิดโภค
7
  การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  เด็กหญิงฐิติมา กันรัมย์
  เด็กหญิงกุลธิดา สุขสวรรณ์
  นางขวัญตา พิศเพ็ง
  นายวิโชค พิศเพ็ง
8
  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  เด็กหญิงโยษิตา  สิริรจน์,
  เด็กหญิงปัณฑิตา  มะลิงาม
  นางขวัญตา พิศเพ็ง
  นายวิโชค พิศเพ็ง
9
  การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  เด็กชายบุญญชัย ประยูรชาติ,
  เด็กชายสิทธิพล บุญเต็ม,
  เด็กชายอภิสิทธิ์ กรงทอง
  เด็กหญิงพัชรพร  เหมเงิน,
  เด็กหญิงธาวินี  พ่อค้า,
  เด็กชายณัฐพล  เครือเนียม
  นายสมเกียรติ ช่วยชู ,
  นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
10
  การสร้างค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   เด็กชายคุณากร อุ้มทรัพย์,
  เด็กชายณัฐพล ยอดชลูด,
  เด็กชายภานุวัฒน์ ภาสวัสดิ์   เด็กชายกฤษฎา ผ่องแผ้ว,
  เด็กชายศุภฤกษ์ พยอมหอม,
  เด็กชายวรพจน์ อ่อนน้อม
  เด็กชายปฏิวัฒิ ณ นครพนม,
   เด็กชายวรวุฒิ ดวงดี
  นายสมเกียรติ ช่วยชู ,
  นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
11
  แอโรบิก ม.1-3
  เด็กชายกรกฎ    เอี่ยมสะอาด
  เด็กหญิงกาญจนาภรณ์    ดวงศรี
  เด็กหญิงกุลธิดา    พันธุ์ไผ่
  เด็กหญิงจันทร์จิรา    เสียงสนั่น
  เด็กหญิงจันทร์จิรา    มุมทอง
  เด็กชายชนินทร์ธร    เครือแก้ว
  เด็กหญิงฐิตาภา    กรองทอง
  เด็กหญิงบุษราคัม    ทองภา
  เด็กหญิงปรียาพิมล    เดิมสลุง
  เด็กหญิงผิวผ่อง    สุขยิ่ง
  เด็กหญิงภาชินี    ศรีประเสริฐ
  เด็กหญิงรัชดาพร    บานชื่น
  เด็กหญิงรัชนีกร    ทรงศรี
  เด็กหญิงวาสนา    แก้วศรี
  เด็กหญิงสิริรัตน์    บุญธรรม
  เด็กหญิงสุวนันท์    กระแสโสม
  เด็กหญิงอัจฉรา    แกล้มมะลิ
  เด็กชายโยธิน    อมรบุตร
  นายธนา ปรากฏรัตน์
  นางกัญญา อินทร์งาม
12
  มารยาทไทย ป.1 - 3
  เด็กชายณัฐพร  จันทร์เปล่ง
  เด็กหญิงณัฐชา  ปรากฏมาก
  นักเรียนชั้น ป..2/5

  นางพิมพ์วรา ศิริไสย
  นางนฤมล แสงทอง


   
        รวมทั้งหมด 12 รายการ
75 คน
22 คน
.
.
หมายเหตุ : ตัวแทนไป จ.อุดรธานี วันที่ 24-26 ธันวาคม 2553
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์   32150  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ,
E-mail : skwsc@hotmail.com , Tel : 044 571256
 WEBMASTER 1 :  kwantaph@hotmail.com  &  WEBMASTER 2 :  wichokph07@hotmail.com
@ Copyright 01 January 2006 ,  Statistic (First) : 03 August 2009 , Statistic at