" ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม - Sangkhawittayakom School - : : คำขวัญ : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์   : ธรรมจารี (ยิ้มง่าย ไหว้สวย)   เอกลักษณ์  : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม  : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ  (สว่าง สงบ - เข้มแข็ง อดทน) : : หลักการทำงานในองค์กร :  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม  "    ::
 
   
นายสุนทร อินทรนุช  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นายยศ สาแก้ว
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มบริหารงบประมาณ ,กลุ่มบริหารทั่วไป)
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นายวิรพงษ์  สงค์พิมพ์
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มบริหารวิชาการ ,กลุ่มบริหารงานบุคคล)
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
 
    
 

ภาพกิจกรรม

โครงการหมู่บ้านเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
        วันที่ 18 กรกฎาคม 2557   กองร้อยตำรวจตระเวณ
ชายแดน ที่ 217 อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรม
โครงการ หมู่บ้านเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยมี นายสุนทร  อินทรนุช   ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ
วิทยาคม ได้มอบ เกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล จาก
การแข่งขันการอ่านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
       ณ หน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
     
       / ..update  20/07/2557  


ภาพกิจกรรม

การประชุมชี้แจงระบบการควบคุมภายใน
        วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557    นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม   เป็นประธาน  ประชุม
ชี้แจงแนวทางการประเมินการควบคุมภายในและการจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน กับหัวหน้ากลุ่มงาน  4  กลุ่มงาน
ครูที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการกำกับติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน  และ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังขะวิทยาคมทุกคน   ให้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
โดยมีนางพจนา กงแก้ว ผู้รับผิดชอบงานการควบคุมภายใน
ของโรงเรียน เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้
       ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
     
       / ..update  18/07/2557  


ภาพกิจกรรม

แห่เทียนวันเข้าพรรษา
      วันที่ 11 กรกฎาคม 2557  คณะครู นักเรียน  โรงเรียน
สังขะวิทยาคมได้ร่วมทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬห
บูชา และวันเข้าพรรษา  เพื่อสืบสานประเพณีและค่านิยมที่ดี
ของสังคม ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการ ชุมชน อำเภอสังขะ
โดยมีกิจกรรม ถวายต้นเทียนพรรษา
 ถวายผ้าอาบน้ำฝนและ
จตุปัจจัย แก่ภิษุสามเณร
ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา
รักษาอุโบสถศีล
อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ
     ณ วัดโพธาราม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
     
       / ..update  12/07/2557  


ภาพกิจกรรม

ค่ายวิชาการ สายชั้น ป.6
   วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น.  คณะครู
นักเรียน สายชั้น ป.6 ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ บูรณาการ
สาระการเรียนรู้สู้ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยนำนักเรียนศึกษา
แหล่งเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.
สุรินทร์ แล้วร่วมกันสร้างองค์ความรู้ นำเสนอ แนวทางการ
มีส่วนร่วมในการรักษา อนุรักษ์ สืบสาน มรดกทางสังคมของ
จังหวัดสุรินทร์ ฯลฯ
       ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

       / ..update  06/07/2557  


ภาพกิจกรรม

การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายชั้น ป.6
   วันที่ 4 กรกฎาคม 2557  เวลา 08.00 - 12.00 น. คณะครู
นักเรียน สายชั้น ป.6 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
วนอุทยานพนมสวาย เพื่อเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ปรเพณี จ.สุรินทร์
กิจกรรมประกอบด้วย การเดินเท้าขึ้นพนมสวาย ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ตลอดทาง เช่น   ปล่องภูเขาไฟระเบิด      พระพุทธรูป
เจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ รอยเท้าจำลอง ตีระฆัง หินลอยน้ำ ฯลฯ
    บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความตื่นเต้น
    ณ วนอุทยานพนทสวาย ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

       / ..update  06/07/2557  


ภาพกิจกรรม

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม สายชั้น ป.6
   วันที่ 3 กรกฎาคม 2557  คณะครู นักเรียน สายชั้น ป.6
ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เพื่อ
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้าง
จิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำหลัก
ธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
ในด้านความอดทน  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  กตัญญู  รู้วินัย
ห่างไกลอบายมุข
     กิจกรรมประกอบด้วย การ อบรมความรู้ธรรมะพื้นฐาน
ฝึกมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การกราบไหว้ การทำ
ความเคารพ การลุกนั่ง การยืน การเดิน การรับประทาน
อาหาร การทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา เดินจงกรม
แผ่เมตตา
       ณ วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..update  04/07/2557  


ภาพกิจกรรม

ส่งลา - ต้อนรับ ครูต่างชาติ
    วันที่ 2 กรกฎาคม 2557คณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรม
ได้แสดงความอาลัย อำลา ครูต่างชาติ ชาวฟิลิปปินส์ จำนวน 2
คน ที่มาทำการสอนนักเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
หมดสัญญาจ้าง และแสดงความยินดี ต้อนรับครูต่างชาติ
ชาวฟิลิปปินส์ จำนวน 2 คน ที่มาสอนแทน ได้แก่
        1.
        2.
       ณ บริเวณเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

       / ..update  02/07/2557  

   
 
 
วีดิทัศน์ สรุปกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2557
งานประชาสัมพันธ์, 16 พฤษภาคม 2557
 
 
 
   
   
 
 
            ขอแสดงความยินดีกับ นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
       ได้รับ รางวัล เหรียญทอง   รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการ
        สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
        งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน - OBEC AWARDS ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556 ระดับชาติ
        ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557       
 
    รางวัล " หนึ่งแสนครูดี " ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
16 มกราคม 2557 (รุ่นที่ 3-2556) ประกอบด้วย
   - นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์    - นางกัญญา อินทร์งาม
   - นางชูศรี อินทะหลาบ      - นางนฤมล แสงทอง
   - นางปฏิพัทธ์ เทียมไสย์   - นางสันทวดี พางาม
   - นายธนา ปรากฏรัตน์ 
 
 
 
    ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัตน์ บุยะสัน นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับ รางวัล เหรียญเงิน
  (อันดับที่ 7)  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
   ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556  ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง วันที่ 18-20
    กุมภาพันธ์ 2557       ครูผู้ฝึกสอน : นางศันสนีย์ เกิดโภค
 
 
                                               คลิ๊ก.. อ่านรายละเอียด... >>>
 
 
                                               คลิ๊ก.. อ่านรายละเอียด... >>>
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ได้ส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ 5
จำนวน 4 คน มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป เป็นเวลา
1 ปี (14 พ.ค.2557 - 31 มี.ค.2558) ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้แก่
   - นางสาวสุพิชฌาย์ อำพันธ์ดี  : วิชาเอกภาษาอังกฤษ
   - นางสาวทิพย์วจี แป้นจันทร์  : วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   - นางสาวน้ำผึ้ง แสงเลื่อม       : วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
   - นางสาวอารยา พิศโฉม        : วิชาเอกคณิตศาสตร์
     รายละเอียดการสอน >>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
       รอบที่ 3 (พ.ศ.2555)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 2 (พ.ศ.2550)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 1 (พ.ศ.2547)  - หนังสือรับรอง
 
   
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
   e-mail /โทรศัพท์ ครู
   รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.
   ผลสอบ LA - ONET-NT
   ตารางสอนของครู
 
   นางจงจิต ทับทิมสำโรง    
   นายสมส่วน วินทะไชย   
 
    ข้อสอบ pre-onet สพฐ.
    ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สพปสร.3
    ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้
    ข้อสอบ Onet ป.6 ม.3 และ ม.6
    โทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา
    กูรู สนุก เรื่องน่ารู้
    ฝึกวาดรูประบายสี
    เกมคณิตศาสตร์
 
    หลักสูตรฯ 2551
    ระเบียบประเมินผลฯ 2551
    การประเมินวิทยฐานะ 2553
         คู่มือสายงานสอน
         คู่มือสายงานบริหาร
         คู่มือสายงานนิเทศ
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2541-2556
    คู่มือการปฏิบัติงานครู 2552
 
      สพป.สุรินทร์ เขต 1
      สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
กองทุน หลวงปู่เจียมฯ และกองทุน
             เพื่อนครู 30 พ.ศ. 2551
          ใบขอกู้เงินกองทุน สำหรับครู
               Download : | word111 
          ใบขอกู้เงินกองทุน สำหรับนักเรียน
               Download : | word222 
 
   
 
 
     
 
 
 
, Statistic at