" ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม - Sangkhawittayakom School - : : คำขวัญ : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์   : ธรรมจารี (ยิ้มง่าย ไหว้สวย)   เอกลักษณ์  : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม  : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ  (สว่าง สงบ - เข้มแข็ง อดทน) : : หลักการทำงานในองค์กร :  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม  "    ::
 
   
นายสุนทร อินทรนุช  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 
   
นายยศ สาแก้ว
นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์
รองผู้อำนวยการ
(งบประมาณ - บริหารทั่วไป)
รองผู้อำนวยการ
(วิชาการ - บุคคล)
วิทยฐานะชำนายการพิเศษ
วิทยฐานะชำนาญการ
 
   

ภาพกิจกรรม
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
    วันที่  25 พฤศจิกายน  2557  นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม พร้อมด้วย
ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือเนตรนารี ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวง
มาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึก ถึงวันคล้ายวัน
สวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้ พระราชทาน
กำเนิดลูกเสือไทยขึ้น
     ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม    
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  27/11/2557  
   

ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ระดับ สพป.สุรินทร์ เขต 3
       วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
เป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและ
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.สุรินทร์ เขต 3)
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ต่อไป ผลการ แข่งขัน 59
รายการ เหรียญทอง 36 เหรียญ เงิน 10 เหรียญ ทองแดง
3 เหรียญ เข้าร่วม 8 เหรียญ รวมเหรียญเป็นลำดับที่ 1
ของสพป.สร.3 และชนะเลิศ เป็นตัวแทน สพป.สร.3 ไป
แข่งขัระดับภาคฯ 13 รายการ (มากที่สุด) รอเป็นตัวแทน
ระดับประเทศ 2 รายการ
        ณ โรงเรียนสังกัดอำเภอสังขะ บัวเชด ศรีณรงค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


       / ..update  14/11/2557  
   


ภาพกิจกรรม
กีฬาสีสัมพันธ์ เหลือง ดำ เกมส์
          วันที่ 22-26 ตุลาคม 2557 นางกิ่งกาญน์ ............
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสังขะ กล่าวต้อนรับนักกีฬา
และเปิดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์เหลืองดำเกมส์ประจำปี 2557
พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารใน เครือข่าย
พุทธรักษา (เครือข่ายการจัดการศึกษา ที่ 9) และ ผู้ปกครอง
คณะครู นักเรียน ร่วมงาน โดยมี นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานจัดงาน เป็นผู้
กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ ออก
กำลังกาย มีสมรรถภาพทางกายที่ดีส่งเสริมความสามัคคี
ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
           ด้วยศักดิ์ศรีและภูมิใจ ความยิ่งใหญ่ของโรงเรียน
บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีน้ำใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
          ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

       / ..update  13/11/2557  

   

ภาพกิจกรรม
มุทิตาจิต..
วันวานที่พากเพียร..สู่..วันเกษียณที่ภูมิใจ
        วันที่  17  กันยายน  2557   นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคมพร้อมด้วย   กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แขกผู้มีเกียรติ คณะครู   ได้จัดงาน
มุทิตาจิต ให้แก่ คุณครูขันทอง สุขอุ้ม และ คุณครูกรรณิการ์
สายรัตทอง ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี เกษียณราชการ
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ การกล่าวความ
รู้สึก อวยพร มอบดอกไม้  มอบของขวัญ  เป็นขวัญกำลังใจ
สังสรรค์ ร่วมร้องเพลง
        ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

         / ..update  18/09/2557  
   

ภาพกิจกรรม
การประเมินโรงเรียนสีเขียว : เยาวชนสุรินทร์
        วันที่  16  กันยายน  2557   นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู  นักเรียนที่รับ
ผิดชอบงานโรงเรียนสีเขียว     กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมิน "โรงเรียนสีเขียว :  เยาวชนสุรินทร์ เรียนรู้ คิดใช้
ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปี 2557 "  ประกอบด้วย
ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ ตัวแทนจาก อบจ.สุรินทร์
กรมประชาสัมพันธ์ และ ตัวแทนจาก สพม.สุรินทร์ 33
      กิจกรรมที่ประเมิน ได้แก่ ธนาคารขยะรีไซเคิล บ่อหมัก
แก๊สชีวภาพ ถังหมักน้ำหมักชีวภาพเกษตรพอเพียงพลังงาน
ทางเลือก โซล่าเซล
     ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

       / ..update  17/09/2557  

 
 
 
วีดิทัศน์ สรุปกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2557
งานประชาสัมพันธ์, 16 พฤษภาคม 2557
 
 
 
   
   
 
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้รับ รางวัล เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน - OBEC AWARDS ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556 ระดับชาติ
ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557
 
    รางวัล " หนึ่งแสนครูดี " ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
16 มกราคม 2557 (รุ่นที่ 3-2556) ประกอบด้วย
   - นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์    - นางกัญญา อินทร์งาม
   - นางชูศรี อินทะหลาบ      - นางนฤมล แสงทอง
   - นางปฏิพัทธ์ เทียมไสย์   - นางสันทวดี พางาม
   - นายธนา ปรากฏรัตน์ 
 
 
 
 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัตน์ บุยะสัน นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับ รางวัล เหรียญเงิน
(อันดับที่ 7)  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556  ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง วันที่ 18-20
กุมภาพันธ์ 2557       ครูผู้ฝึกสอน : นางศันสนีย์ เกิดโภค
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ได้ส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ 5
จำนวน 5 คน มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป เป็นเวลา
1 ปี (14 พ.ค.2557 - 31 มี.ค.2558) ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้แก่
   - นางสาวสุพิชฌาย์ อำพันธ์ดี  : โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
   - นางสาวทิพย์วจี แป้นจันทร์  : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
   - นางสาวน้ำผึ้ง แสงเลื่อม       : โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
   - นางสาวอารยา พิศโฉม        : โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   
     รายละเอียดการสอน >>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
       รอบที่ 3 (พ.ศ.2555)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 2 (พ.ศ.2550)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 1 (พ.ศ.2547)  - หนังสือรับรอง
 
   
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
   e-mail /โทรศัพท์ ครู
   รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.
   ผลสอบ LA - ONET-NT
   ตารางสอนของครู
 
   นางจงจิต ทับทิมสำโรง    
 
    ข้อสอบ pre-onet สพฐ.
    ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สพปสร.3
    ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้
    ข้อสอบ Onet ป.6 ม.3 และ ม.6
    โทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา
    กูรู สนุก เรื่องน่ารู้
    ฝึกวาดรูประบายสี
    เกมคณิตศาสตร์
 
    หลักสูตรฯ 2551
    ระเบียบประเมินผลฯ 2551
    การประเมินวิทยฐานะ 2553
         คู่มือสายงานสอน
         คู่มือสายงานบริหาร
         คู่มือสายงานนิเทศ
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2541-2556
    คู่มือการปฏิบัติงานครู 2552
 
      สพป.สุรินทร์ เขต 1
      สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
กองทุน หลวงปู่เจียมฯ และกองทุน
             เพื่อนครู 30 พ.ศ. 2551
          ใบขอกู้เงินกองทุน สำหรับครู
               Download : | word111 
          ใบขอกู้เงินกองทุน สำหรับนักเรียน
               Download : | word222 
 
   
 
 
     
 
 
, Statistic at