"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : คำขวัญ : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลือง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์ : : ยิ้มง่าย ไหว้สวย : : เอกลักษณ์ : : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม : :    "

   
 
 
    ประกาศงานทะเบียนวัดผล ข้อมูลรายชื่อนักเรียนติด ปพ.  (ชั้น ป.1-3)  (ชั้น ป.4-6)  (ชั้น ม.1-3)  
    ประกาศงาน DMC ข้อมูลนักเรียน  10 มิ.ย. 2559  (รายชื่อนักเรียน) (สถิตินักเรียน)  
                                                                                                                        """" 
 
 
 
 
 
 
 
   
     ปีการศึกษา 2559   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ได้ส่งนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 6 คน มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา     ประกอบด้วย
1. นางสาวปนัดดา อนุเคราะห์  
4. นางสาววิไล ทองก่ำ
2. นางสาวธิดารัตน์ บุตทองทิม
5. นางสาวอนงเนตร เสกงาม
3. นางสาวปัทมา มากดี
6. นางสาวปรียานุช สำรวย
         """" 
      โรงเรียนสังขะวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..ครูพี่เลี้ยง..พร้อมแนะนำ.
   
 
 
                  
 
   

ภาพกิจกรรม
(ร.ร.สังกัด อ.สังขะ โหลดไปใช้ได้)
การมอบทุนการศึกษา
           1. กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนเพื่อนครู 30
           2. กองทุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
    วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
และให้โอวาทกับนักเรียนสังกัดอำเภอสังขะ  ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์
ที่กองทุนทั้ง 2 กองทุนกำหนด  มีจำนวนนักเรียนที่เข้ารับทุนประมาณ  340   
คน โดยการต้อนรับด้วยความยินดียิ่งจากคณะผู้บริหารครูสังกัดอำเภอสังขะ
    ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  11/07/2559  ภาพกิจกรรม
(เครื่อข่าย 9 โหลดไปใช้ได้)
วันลูกเสือไทย
   วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการกองลูกเสือ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม    พร้อมด้วยผู้บริหารในเครือข่ายพุทธรักษา (9)
เป็นประธานเนื่องในวัน ลูกเสือไทย ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของ
ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ จากกองลูกเสือโรงเรียน   ในเครือข่ายพุทธรักษา (เครือข่ายที่่ 9)
เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุข
คณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง
    ณ สนามกีฬา โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  0207/2559  

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
        วันที่ 30 มิถุนายน 2559  คณะครูนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของงานสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภายนอก
โดยกิจกรรมมีการให้ความรู้ การแข่งขัน การแสดงประกอบกิจกรรมและ
แจกรางวัล แจกขนมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
      ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  1/07/2559  

วันสุนทรภู่
     วันที่ 24 มิถุนายน 2559  นายสุนทร  อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติ
และวรรณกรรมของสุนทรภู่ /  วันต่อต้านยาเสพติดและให้นักเรียนมีความ
สามารถในการแสดงออกทางละครเวทีเกี่ยวกับวรรณกรรมของสุนทรภู่
      ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  25/06/2559  

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
      วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559  นายสุนทร  อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู รับไหว้พานจาก
ตัวแทนนักเรียน  และเป็นประธานเจิมหนังสือ  มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทน
นักเรียน สายชั้น/ห้อง ที่จัดพานสวยงาม พร้อมทั้งให้โอวาทนักเรียนเนื่องใน
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
      โดยก่อนถึงวันไหว้ครู 1วัน นักเรียนได้ทำกิจกรรม "ลกเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้" ฝึกทักษะการเรียนรู้ สร้างความสามัคคีระหว่างครูและนักเรียน โดย
ร่วมกันจัดพานไหว้ครู มีคณะกรรมการระดับโรงเรียน   ประเมินให้คะแนน
       ณ ห้องประจำชั้น/หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  18/06/2559  

   
 
 
   
   
           
   
 
 
นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ
(4 กลุ่ม /บริหารงานบุคคล)
นายยศ สาแก้ว
รองผู้อำนวยการ
(บริหารงบประมาณ)
นายสมพร ผุยพันธ์
รองผู้อำนวยการ
(บริหารวิชาการ)
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
       รองผู้อำนวยการ
         (บริหารทั่วไป)
             
              
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคมผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
.................................................................................................
 
 
   กรอบบริหาร  (-1-) (-2-) (-3-) (-4-)
     ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
     รางวัลดีเด่น ผลงาน ผู้อำนวยการ
 
 
 
            ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 
           สถิตินักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           รายชื่อนักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           ผลงาน รางวัล ดีเด่น นักเรียน
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
           คะแนนผลสอบ LA - ONET - NT - ข้อสอบกลาง สพฐ.
 
 
 
 
 
 
เอกสาร กองทุน หลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 พ.ศ.2551
  ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจน ฯ
Download   : | word12559
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
  ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
  หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
  รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3  139  หมู่ 1   ถนนโล่ห์สุวรรณ   บ้านขวาว   ตำบลสังขะ   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   32150      Tel :  044571256   
                                                                                                                                                                             e-mail :  skwsc@hotmail.com             website : www.skwsc.ac.th
                                
      
, Statistic at