ตารางสอนครู..... [ตารางสอนครูประจำชั้น ป.1-6 *ปรับปรุง ]  [ตารางสอนครูประจำชั้น ม.1-3 ]  [ตารางสอนครูพิเศษ+ครูต่างชาติ ] (.pdf )
  สรุปจำนวนชั่วโมงสอนของครูทุกคน (.pdf)
  ประกาศผลสอบ ONET ปีการศึกษา 2557     [ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ]   [ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ] (webpage/excel)
 

          นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้รับ รางวัล เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ผู้อำนวยการ สถานศึกษายอดเยี่ยม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน - OBEC AWARDS 
ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ. 2556 ระดับชาติ
ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 
ระหว่าง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557

รางวัล " หนึ่งแสนครูดี " ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
16 มกราคม 2558 (รุ่นที่ 4-2557)
ประกอบด้วย  1. นายจีระพงศ์ ขุมทอง   2. นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
3. นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์   4. นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
 5. นางพจนา กงแก้ว   6. นางสาวเมทินี แป้นเงิน 
7. นางพูนทรัพย์ อินทรชัย 
   
     /// Download ประกาศฯ >>>


ด.ช.ไกรวิชญ์ มีมาก และ ด.ช.วรินทร แป้นแก้ว
นักเรียน ตัวแทน สพป.สร.3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ
การแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557
"สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล"    
16-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นายสุริยา คำทอง ครูผู้ฝึกสอน
   
 
นางสุพิน เสนาพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
ย้ายมาบรรจุ : กุมภาพันธ์ 2558
 
 
   


ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558
    วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วย นายประยง สันธิ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ชี้แจงนโยบายการศึกษาและภาระงานโรงเรียน
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับนักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้
เกิดความเข้าใจ  และเป็้นแนวทางปฏิบัติให้ระบบตรงกัน ณ หอประชุม
โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ หลังจากนั้น ผู้ปกครองพบ ครู
ประจำชั้นนักเรียน ที่ห้องประจำชั้น เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากครูประจำชั้น 
ในการบริหารจัดการชั้นเรียน ข้อตกลง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้
สอบถามพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล เพื่อร่วมกันป้องปราม แก้ปัญหา
นักเรียน
      ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  17/05/2558  ภาพกิจกรรม
การปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 และ ม.3 ที่สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2557
    วันที่ 18 มีนาคม 2558 นายเฉลิมชัย นามม่วง ประธานคระกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นปะธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียน  ป.6
ม.3 ที่สำเร็จการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ผลสอบ ONET
สูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละสาระการเรียนรู้ ด้วยความยินดีกับความ
สำเร็จของนักเรียน โดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มาร่วม
งาน ด้วยความรู้สึก ความประทับใจ น้ำตา และอาลัย
          ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  20/03/2558  ภาพกิจกรรม
Open House : รายงานการจัดการศึกษา
       วันที่ 13 มีนาคม 2558  นางกิ่งกาญจน์ ...  นายกเทศมนตรีตำบลสังขะ
เป็นประธานพิธีเปิดรั้วโรงเรียน (Open House)  โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โดยนายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคมประธานจัดงาน
กล่าวรายงาน โดยมีจุดประสงค์    เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
การศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีเยี่ยมชมโรงเรียน   และประชา
สัมพันธ์การ ศึกษากิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน การ มอบ
รางวัลที่ได้รับรางวัลระดับชาติ การนำเสนอผลงานครู  ผลงานของนักเรียน
การจัดนิทรรศการต่างๆ  มีครู และผู้ปกครองในพื้นที่บริการ และใกล้เคียง
มาร่วมชม ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์


/ ..update  15/03/2558  

   

ภาพกิจกรรม
ครู : สอบบรจุได้เป็นครูผู้ช่วย
   วันที่ 10 มีนาคม 2558 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ
วิทยาคม พร้อมคณะครู ได้สักการะศาลพระภูมิ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อวยพร และ
แสดงความยินดีกับครูทั้ง 2 ท่านได้แก่ ครูยุทธการ อัครชัยมงคล และ ครู
เมทินี แป้นเงิน ที่สอบบบรจุเป็นครูผู้ช่วย สังกัดสพป.สร.3ได้ซึ่งจะเดินทาง
ไปรายงานตัว ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
      ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  12/03/2558  

   


ภาพกิจกรรม
โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย (สายชั้น ป.6 )
     วันที่ 9 มีนาคม 2558 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อำเภอสังขะ พร้อมด้วย
นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ นายยศ สาแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียน
สังขะวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป.6 ที่ผ่านการอบรม D.A.I.R
ประเทศไทย (การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน)
ซึ่ง
จัดขึ้นโดยสถานีตำรวจภูธร อำเภอสังขะ   นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบรม ระหว่าง่ 14 พ.ค.2557 - 9 มี.ค. 2558 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้เด็ก
นักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
      ณ ห้องประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  10/03/2558  
   


ภาพกิจกรรม
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดย
ใช้โปรแกรม GSP ระดับประเทศ
   วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม พร้อมด้วย นายสุริยา คำทอง นายจีระพงศ์ ขุมทอง ครูผู้ฝึกสอน
และนักเรียนตัวแทน สพป.สร.3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม เดินทางร่วมแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชาติ งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557 " สุดยอดเด็กไทยก้าวไกล
สู่สากล"    ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ผลแข่งขัน : ด.ช.ไกรวิชญ์ มีมาก ด.ช.วรินทร แป้นแก้ว
                    รางวัล เหรียญทองแดง ( .... คะแนน)

/ ..update  20/02/2558  

 
 
วีดิทัศน์ สรุปกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2557
งานประชาสัมพันธ์, 16 พฤษภาคม 2557
 
 
 
   
   
                    
 
             ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม   ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพให้แก่นักเรียน โดยมีจุดเน้นได้แก่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ    พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และส่งเสริมสุขภาพกายใจ    ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้น
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากครูชาวต่างชาติ
ผ่านห้องเรียนพิเศษ IEP, ECD นักเรียนได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน เช่น งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เป็นตัวแทน สพป.สร.3 ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดสกลนคร 13 รายการ (มากที่สุด)   และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปแข่งขัน
ระดับชาติ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4 – ป.6 1 รายการ
ได้รางวัลเหรียญทองแดง โรงเรียนได้รับรางวัล ผ่านการประเมินการคัดเลือกโรงเรียน สีเขียว
ต้นแบบของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2557ภายใต้โครงการโรงเรียนสีเขียว:เยาวชนสุรินทร์
เรียนรู้ คิด ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดี จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา ผลการสอบ O-NET มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของโรงเรียน การทุ่มเทตั้งใจสอนของครู ที่สำคัญการให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง จากการนิเทศ
ติดตามประเมินผล   โดยคณะกรรมการระดับโรงเรียน    พบว่า ภารกิจ ปีการศึกษา 2557  มีการ
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
           ก้าวต่อไป ปีการศึกษา 2558 กระผมมีจุดเน้นจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่  ส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สนับสนุน
สื่อการเรียนที่พัฒนากระบวนการคิด  ค่ายเด็กอ่อน อ่านออก 100 % กระผม คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสังขะวิทยาคม  ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะร่วมวาง
แผนพัฒนาส่งเสริม  ผลักดัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  เพื่อพัฒนาลูก ๆ นักเรียนของเรา ให้เป็น
พลเมืองดีของสังคมและชาติ สืบต่อไป
 
                                                                                         
                                                                               (นายสุนทร อินทรนุช)
                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
 
             
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคมผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
.................................................................................................
             
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
     ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
     รางวัลดีเด่น ผลงาน ผู้อำนวยการ
                 ทำเนียบครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน  
 
 
 
 
.
           สถิตินักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
           รายชื่อนักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
           ผลงาน รางวัล ดีเด่น นักเรียน  
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
           คะแนนผลสอบ LA - ONET-NT  
.  
.  
              นางพจนา กงแก้ว :รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ฯ :  
              นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม :ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ฯ :    
              นางจงจิต ทับทิมสำโรง :การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ฯ :   
.
   การประเมินวิทยฐานะ 2553
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              139  หมู่ 1   ถนนโล่ห์สุวรรณ   บ้านขวาว   ตำบลสังขะ   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   32150      Tel :  044571256   
                                                                                                                                                                             e-mail :  skwsc@hotmail.com             website : www.skwsc.ac.th
                                
      
, Statistic at