" ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม - Sangkhawittayakom School - : : คำขวัญ : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์   : ธรรมจารี (ยิ้มง่าย ไหว้สวย)   เอกลักษณ์  : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม  : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ  (สว่าง สงบ - เข้มแข็ง อดทน) : : หลักการทำงานในองค์กร :  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม  "    ::
 
   
นายสุนทร อินทรนุช  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นายยศ สาแก้ว
นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์
รองผู้อำนวยการ
(งบประมาณ - บริหารทั่วไป)
รองผู้อำนวยการ
(วิชาการ - บุคคล)
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิทยฐานะชำนาญการ
 
   


ภาพกิจกรรม
Open House : รายงานการจัดการศึกษา
       วันที่ 13 มีนาคม 2558  นางกิ่งกาญจน์ ...
นายกเทศมนตรีตำบลสังขะ เป็นประธานเปิดงานเปิดรั้ว
โรงเรียน (Open House) โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยมี
นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ประธานจัดงานกล่าวรายงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา และเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้มีเยี่ยมชมโรงเรียนและประชาสัมพันธ์การ
ศึกษากิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน การ
มอบรางวัลที่ได้รับรางวัลระดับชาติ การนำเสนอผลงานครู
ผลงานของนักเรียน การจัดนิทรรศการด้านต่างๆ มีครู
และผู้ปกครองในพื้นที่บริการและใกล้เคียง มาร่วมชม
       ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์


/ ..update  15/03/2558  

   

ภาพกิจกรรม
ครู : สอบบรจุได้เป็นครูผู้ช่วย
   วันที่ 10 มีนาคม 2558 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวย
การโรงเรียนสังขะวิทยาคม พร้อมคณะครู ได้สักการะศาล
พระภูมิ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อวยพรและแสดงความยินดีกับ
ครูทั้ง 2 ท่านได้แก่ ครูยุทธการ อัครชัยมงคล และ
ครูเมทินี แป้นเงิน ที่สอบบบรจุเป็นครูผู้ช่วย สังกัด สพป.
สร.3 ได้ ซึ่งจะเดินทางไปรายงานตัว ในวันที่ 16 มีนาคม
2558
   ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  12/03/2558  

   


ภาพกิจกรรม
โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย (สายชั้น ป.6 )
      วันที่ 9 มีนาคม 2558 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
อำเภอสังขะ พร้อมด้วย นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
นายยศ สาแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป.6 ที่ผ่านการอบรม D.A.I.R
ประเทศไทย (การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน)
ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานีตำรวจภูธร อำเภอ
สังขะ นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อบรมระหว่าง่
14 พ.ค.2557 - 9 มี.ค. 2558 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้
นักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด
      ณ ห้องประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  10/03/2558  
   


ภาพกิจกรรม
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดย
ใช้โปรแกรม GSP ระดับประเทศ
   วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายสุริยา คำทอง นายจีระพงศ์
ขุมทอง ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน ตัวแทน สพป.สร.3
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เดินทางร่วมแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา
2557 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล"
      ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ผลแข่งขัน : ด.ช.ไกรวิชญ์ มีมาก ด.ช.วรินทร แป้นแก้ว
                    รางวัล เหรียญทองแดง ( .... คะแนน)

/ ..update  20/02/2558  
   

ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ให้นักเรียน ม.3 เข้าศึกษาต่อ
        วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายพิชิต หอมนวล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
รณรงค์ให้นักเรียน ม.3 สังกัดอำเภอสังขะ เข้าศึกษาต่อ
สูงขึ้น โดยได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานทางการศึกษา
ในอำเภอสังขะ มาให้ความรู้ พร้อมจัดนิทรรศการการ
ศึกษาต่อและผลผลิตทางการศึกษาของหน่วยงาน โดย
การต้อนรับของ นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
และคณะครู โรงเรียน สังขะวิทยาคม
   ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  15/02/2558  
   

ภาพกิจกรรม
ครูย้ายมาบรรจุใหม่
     กุมภาพันธ์ 2558 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ
นางสุพิน เสนาพรหม ครูชำนาญการพิเศษ - ย้ายมาบรรจุ
ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม (จากโรงเรียนบ้านโคกไทร
อ.สังขะ) คณะครู นักเรียน ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
     ณ หน้่าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  09/02/2558  

 
 
 
วีดิทัศน์ สรุปกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2557
งานประชาสัมพันธ์, 16 พฤษภาคม 2557
 
 
 
   
   
 
 
     ขอแสดงความยินดีกับ นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้รับ รางวัล เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน - OBEC AWARDS ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556 ระดับชาติ
ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557
 
    รางวัล " หนึ่งแสนครูดี " ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
16 มกราคม 2558 (รุ่นที่ 4-2557) ประกอบด้วย
   - นายจีระพงศ์ ขุมทอง         - นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
   - นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์    - นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
   - นางพจนา กงแก้ว             - นางสาวเมทินี แป้นเงิน
   - นางพูนทรัพย์ อินทรชัย 
   
     /// Download ประกาศฯ >>>
 
 
     ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรินทร แป้นแก้ว และเด็กชายไกรวิชญ์ มีมาก ชั้น ป.6
     ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม
     GSP ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับชาติ
     "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล"   ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
     ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ฝึกสอน : นายสุริยา คำทอง
 
 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัตน์ บุยะสัน นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับ รางวัล เหรียญเงิน
(อันดับที่ 7)  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556  ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี จ. นนทบุรี  ระหว่าง วันที่ 18-20
กุมภาพันธ์ 2557       ครูผู้ฝึกสอน : นางศันสนีย์ เกิดโภค
 
**
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
       รอบที่ 3 (พ.ศ.2555)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 2 (พ.ศ.2550)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 1 (พ.ศ.2547)  - หนังสือรับรอง
 
   
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
   e-mail /โทรศัพท์ ครู
   รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.
   ผลสอบ LA - ONET-NT
   ตารางสอนของครู
 
   นางพจนา กงแก้ว    
   นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม    
   นางจงจิต ทับทิมสำโรง    
 
    ข้อสอบ pre-onet สพฐ.
    ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สพปสร.3
    ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้
    ข้อสอบ Onet ป.6 ม.3 และ ม.6
    โทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา
    กูรู สนุก เรื่องน่ารู้
    ฝึกวาดรูประบายสี
    เกมคณิตศาสตร์
 
    หลักสูตรฯ 2551
    ระเบียบประเมินผลฯ 2551
    การประเมินวิทยฐานะ 2553
         คู่มือสายงานสอน
         คู่มือสายงานบริหาร
         คู่มือสายงานนิเทศ
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2541-2556
    คู่มือการปฏิบัติงานครู 2552
 
      สพป.สุรินทร์ เขต 1
      สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
กองทุน หลวงปู่เจียมฯ และกองทุน
             เพื่อนครู 30 พ.ศ. 2551
          ใบขอกู้เงินกองทุน สำหรับครู
               Download : | word111 
          ใบขอกู้เงินกองทุน สำหรับนักเรียน
               Download : | word222 
 
   
 
 
     
 
 
 
 
139 หมู่ 1 บ้านขวาว ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์   32150  Tel :  044571256    e-mail :  skwsc@hotmail.com website : skwsc.ac.th
, Statistic at