" ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม - Sangkhawittayakom School - : : คำขวัญ : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์   : ธรรมจารี (ยิ้มง่าย ไหว้สวย)   เอกลักษณ์  : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม  : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ  (สว่าง สงบ - เข้มแข็ง อดทน) : : หลักการทำงานในองค์กร :  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม  "    ::
 
   
นายสุนทร อินทรนุช  
ผู้อำนวยการ
นายยศ สาแก้ว
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มบริหารงบประมาณ ,กลุ่มบริหารทั่วไป)
นายวิรพงษ์  สงค์พิมพ์
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มบริหารวิชาการ ,กลุ่มบริหารงานบุคคล)
 
    
 

เปิดรั้วโรงเรียน (Open House)
       วันที่ 12 มีนาคม 2557  นายพิชิต หอมนวล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดรั้วโรงเรียน (Open House)
โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยมี นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานจัดงาน กล่าว
รายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา
ในรอบปีการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้มีโอกาส
เยี่ยมชมโรงเรียน และประชาสัมพันธ์การศึกษา
      กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของตัวแทนนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การนำเสนอผลงานครู ผลงานของ
นักเรียน การจัดนิทรรศการด้านต่างๆ บรรยากาศเต็มไป
ด้วยความรู้ ความสนุกสนาน มีผู้ปกครอง และครูในพื้นที่
เขตบริการและใกล้เคียงมาร่วมชมการเปิดรั้วโรงเรียนใน
ครั้งนี้เป็นอย่างมาก และเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี
       ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..update  13/03/2557  


ภาพกิจกรรม

การศึกษาดูงาน Open House
       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการูโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้มอบหมายให้คณะครู
โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยหัวหน้าสายชั้น หัวหน้าสาระ
การเรียนรู้ หัวหน้างาน   ไปศึกษาดูงานเปิดรั้วโรงเรียน
(Open House) เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
การเรียนการสอน และ กิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา
       ณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

       / ..update  01/03/2557  


ภาพกิจกรรม

แหล่งเรียนรู้วูซู
       วันที่ 30 มกราคม 2557  (บ่าย)  นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้เยี่ยมแหล่งเรียนรู้วูซู
ภายในบริเวณหอประชุมโรงเรียน ให้กำลังใจนักเรียนที่เป็น
ตัวแทนนักกีฬาวูซู โรงเรียนสังขะวิทยาคม และชมการแสดง
วูซู จากตัวแทนนักีฬา ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ
ประเทศชาติ ระดับภาค/ระดับโซน พร้อมทั้งให้รางวัลและ
ของขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการฝึกซ้อม ฝึกสอนรุ่นน้อง
ให้เป็นคนเก่งต่อไป
       ณ แหล่งเรียนรู้วูซู โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

       / ..update  01/02/2557  


ภาพกิจกรรม

วันเกิดโรงเรียน ครบรอบ 97 ปี
        วันที่ 30 มกราคม 2557   (เช้า) นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้นำคณะครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ทำบุญวันเกิดโรงเรียนสังขะวิทยาคม ครบรอบ 97
ปี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการทาง
การศึกษา มีกิจกรรม การทำบุญจตุปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง
ถวายภัตตาหารเพล ฟังเทศน์ ฟังธรรม รับศิล รับพร และ
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคล แก่โรงเรียน
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
           ณ หอประชุม / โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

       / ..update  01/02/2557  

 
วีดิทัศน์ ออกรายการทีวีสโมสรสุขภาพ ช่อง 9 - กีฬาวูซู
งานประชาสัมพันธ์การศึกษา, 2555
 
วีดิทัศน์ แนะนำโรงเรียน - ภาพรวม
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, 2555
 
 
 
   
   
 
 
            ขอแสดงความยินดีกับ นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
       ได้รับ รางวัล เหรียญทอง   รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการ
        สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
        งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน - OBEC AWARDS ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556 ระดับชาติ
        ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557       
 
    รางวัล " หนึ่งแสนครูดี " ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
16 มกราคม 2557 (รุ่นที่ 3-2556) ประกอบด้วย
   - นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์    - นางกัญญา อินทร์งาม
   - นางชูศรี อินทะหลาบ      - นางนฤมล แสงทอง
   - นางปฏิพัทธ์ เทียมไสย์   - นางสันทวดี พางาม
   - นายธนา ปรากฏรัตน์ 
 
 
 
    ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัตน์ บุยะสัน นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับ รางวัล เหรียญเงิน
  (อันดับที่ 7)  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
   ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556  ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง วันที่ 18-20
    กุมภาพันธ์ 2557       ครูผู้ฝึกสอน : นางศันสนีย์ เกิดโภค
 
 
 
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์ " 2556
    1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญมาก  เหรียญทอง   จากประเภทยุทธลีลาดาบใต้  (หนานเตา) 
เหรียญทองแดง จากประเภทยุทธลีลาพลองใต้ (หนานกุ้น)  เหรียญทองแดง  จากประเภท
ยุทธ ลีลา (หนานฉวน)
    2. เด็กหญิงบัว  ธงภักดิ์  เหรียญเงิน  จากประเภทยุทธลีลาฉางฉวน เหรียญทองแดง จาก
ประเภท ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่)
    3. เด็กชายติย จันทร์มหา เหรียญทองแดง จากประเภทยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่)
              ครูผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุม   นายธนา  ปรากฏรัตน์  นางสุวรรณรัตน์   ฟองนวล
 
 
 
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41"เชียงใหม่เกมส์ " 2555
    1.เด็กหญิงสุภาษิตา ปรากฏรัตน์ เหรียญทอง จากประเภทยุทธลีลา เชียงซู่ และประเภท
ตุ้ยเลี่ยนมือเปล่า เหรียญเงิน จากประเภทยุทธลีลา ตุ้ยเลี่ยนประกอบอาวุธอิสระ
    2.เด็กหญิงอภิชญา พิศวง เหรียญทอง จากประเภทยุทธลีลา ตุ้ยเลี่ยนมือเปล่า เหรียญเงิน
จากประเภทยุทธลีลา ตุ้ยเลี่ยน ประกอบอาวุธอิสระ เหรียญทองแดง จากประเภทยุทธลีลา
หนานเตา
    3.เด็กหญิงทิพวรรณ บุญมาก เหรียญเงิน จากประเภทยุทธลีลา หนานฉวน
             ครูผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุม   นายธนา  ปรากฏรัตน์  นางสุวรรณรัตน์   ฟองนวล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
       รอบที่ 3 (พ.ศ.2555)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 2 (พ.ศ.2550)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 1 (พ.ศ.2547)  - หนังสือรับรอง
 
   
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
   e-mail /โทรศัพท์ ครู
   รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.
   ผลสอบ LA - ONET-NT
   ตารางสอนของครู
 
   นางจงจิต ทับทิมสำโรง    
   นายวิโชค พิศเพ็ง    
   นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด   
   นางสุพรรณี ฟังวัฒนา   
   นายสมส่วน วินทะไชย   
   นางขวัญตา พิศเพ็ง   
 
    ข้อสอบ pre-onet สพฐ.
    ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สพปสร.3
    ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้
    ข้อสอบ Onet ป.6 ม.3 และ ม.6
    โทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา
    กูรู สนุก เรื่องน่ารู้
    ฝึกวาดรูประบายสี
    เกมคณิตศาสตร์
 
    หลักสูตรฯ 2551
    ระเบียบประเมินผลฯ 2551
    การประเมินวิทยฐานะ 2553
         คู่มือสายงานสอน
         คู่มือสายงานบริหาร
         คู่มือสายงานนิเทศ
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2541-2556
    คู่มือการปฏิบัติงานครู 2552
 
      สพป.สุรินทร์ เขต 1
   
          ใบขอกู้เงิน กองทุนฯ
             หลวงปู่เจียมฯ และกองทุน
             เพื่อนครู 30 พ.ศ. 2551
               Download : | word2 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
, Statistic at