.
 
 ____  อ่านทั้งหมด >>>>                            
 
 
 
     
 
นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ผู้อำนวยการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ครั้งที่ 63  ระดับชาติ
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย.น้อย
ระดับดี  จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สธ.
 
ด.ช.ไกรวิชญ์ มีมาก และ ด.ช.วรินทร แป้นแก้ว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ
การแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557
นายสุริยา คำทอง ครูผู้ฝึกสอน
 
รางวัล " หนึ่งแสนครูดี " ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
16 มกราคม 2558 (รุ่นที่ 4-2557)
     
1.นางสุพิน เสนาพรหม 2.นาง.................
3.นาง.....................................
ย้ายมาบรรจุ : 2558
นางสาวอลิสา เชิดดี : คณิตศาสตร์
นายธนิน เจริญราษฎร์ : คอมพิวเตอร์
พนักงานราชการสอบได้ที่ 1:บรรจุ 2558
Mr.Lolibert Ondagas Endam
Mr.Cosmas Tebeck  // ครูต่างชาติ
Miss.Jessa Mae Mira Surmaco
 
                  
 
   
ค่ายส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ชั้น ป.6
        วันที่ 8 กรกฎาคม 2558    นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม     เป็นประธาน   เปิดค่ายส่งเสริมคุณธรรม
นักเรียน ชั้น ป.6    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม
ของศาสนาสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  สามารถดำเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้าน
ความอดทน  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  กตัญญู  
       ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  09/07/2558  
   

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และค่ายวิชาการ ชั้น ป.6
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2558   คณะครู นักเรียน สายชั้น ป.6  ได้จัด
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายวิชาการ "'งานวันเกษตร
แห่งชาติ " เพื่อเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทร
กิติคุณ        ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ
ประจำปี  2558  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตร
ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวของโลกต่อไปในอนาคต    พร้อม
ทั้งจัดกิจกรรมบูรณาการสาระการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ นำเสนอ
แนวทางการ มีส่วนร่วมในการรักษาอาชีพ  ชาวจังหวัดสุรินทร์ ตาม
แนวทาง BBL
      ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์

/ ..update  08/07/2558  

   
การอบรมครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด ป.6
      วันที่ 4 กรกฎาคม  2558 นายสุนทร อินทรนุช   ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้รับมอบหมายจาก   ผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธาน
กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
การคิด สำหรับครู ชั้น ป.6 ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ   สพป.
สุรินทร์ 3 โดยมีครูที่เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครู สังกัดอำเภอสังขะ
อำเภอศรีณรงค์ อำเภอบัวเชด จำนวน 130 คน
        ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  05/07/2558  

   

ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายพุทธรักษา
     วันที่ 3 กรกฎาคม  2558 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม  คณะครู   และคณะกรรมการเครือข่าย
พุทธรักษา (เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 9) ได้ให้การต้อนรับ
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียน ในเครือข่ายฯ
พุทธรักษา    ที่มาร่วมประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 65
          ณ สนามโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  04/07/2558  
   
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
         วันที่ 1 กรกฎาคม 2558   นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
กองลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ    ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของ
ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยผู้บังคับ
บัญชา ลูกเสือ เพื่อแสดงความเคารพ  และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
ต่อองค์พระประมุข   คณะลูกเสือแห่งชาติ     เพื่อประกาศความเป็น
ลูกเสืออย่างแท้จริง
       ณ สนามกีฬา โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  02/07/2558  
   
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
    วันที่  26 มิถุนายน 2558 นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม   เป็นประธานอ่านสาส์น เนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก ซึ่งโรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน
ร่วมอ่านคำขวัญต่อต้านยาเสพติด  และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ให้
หมดจากประเทศไทย 
      ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  27/06/2558  

   
การอบรม BBL "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก-เขียนได้"
        วันที่ 18-21 มิถุนายน 2558 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม    เป็นประธานเปิด   การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนแกนนำ BBL และรับการประชุมทางไกล   การจัดการเรียน
การสอนตามหลักการ BBL ตามนโยบาย พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่าน
ออก-เขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL ของ สพฐ.
      ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  22/06/2558  
   
 
 
วีดิทัศน์ สรุปกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2557
งานประชาสัมพันธ์, 16 พฤษภาคม 2557
 
 
 
   
   
 
                                      
        
   
 
           ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม   ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพให้แก่นักเรียน โดยมีจุดเน้นได้แก่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ    พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และส่งเสริมสุขภาพกายใจ    ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้น
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากครูชาวต่างชาติ
ผ่านห้องเรียนพิเศษ IEP, ECD นักเรียนได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน เช่น งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เป็นตัวแทน สพป.สร.3 ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดสกลนคร 13 รายการ (มากที่สุด)   และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปแข่งขัน
ระดับชาติ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4 – ป.6 1 รายการ
ได้รางวัลเหรียญทองแดง โรงเรียนได้รับรางวัล ผ่านการประเมินการคัดเลือกโรงเรียน สีเขียว
ต้นแบบของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2557ภายใต้โครงการโรงเรียนสีเขียว:เยาวชนสุรินทร์
เรียนรู้ คิด ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดี จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา ผลการสอบ O-NET มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของโรงเรียน การทุ่มเทตั้งใจสอนของครู ที่สำคัญการให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง จากการนิเทศ
ติดตามประเมินผล   โดยคณะกรรมการระดับโรงเรียน    พบว่า ภารกิจ ปีการศึกษา 2557  มีการ
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
           ก้าวต่อไป ปีการศึกษา 2558 กระผมมีจุดเน้นจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่  ส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สนับสนุน
สื่อการเรียนที่พัฒนากระบวนการคิด  ค่ายเด็กอ่อน อ่านออก 100 % กระผม คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสังขะวิทยาคม  ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะร่วมวาง
แผนพัฒนาส่งเสริม  ผลักดัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  เพื่อพัฒนาลูก ๆ นักเรียนของเรา ให้เป็น
พลเมืองดีของสังคมและชาติ สืบต่อไป
   
 
          นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
 
             
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคมผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
.................................................................................................
             
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
     ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
     รางวัลดีเด่น ผลงาน ผู้อำนวยการ
                 ทำเนียบครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน  
 
 
 
 
.
           สถิตินักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
           รายชื่อนักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
           ผลงาน รางวัล ดีเด่น นักเรียน  
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
           คะแนนผลสอบ LA - ONET-NT  
.  
.  
              นางพจนา กงแก้ว :รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ฯ :  
              นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม :ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ฯ :    
              นางจงจิต ทับทิมสำโรง :การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ฯ :   
.
กองทุน หลวงปู่เจียมฯ และกองทุนเพื่อนครู 30 พ.ศ. 2551
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ หลวงปู่เจียม อติสโย ฯ   
Download   : | word12558
  ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ หลวงปู่เจียม อติสโย ฯ   
Download   : | word22558
  หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
  รวมเอกสาร (ใบสมัคร + ใบขอกู้ + หนังสือยินยอม )    
Download   : | word123 
 
   การประเมินวิทยฐานะ 2553
 
       
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              139  หมู่ 1   ถนนโล่ห์สุวรรณ   บ้านขวาว   ตำบลสังขะ   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   32150      Tel :  044571256   
                                                                                                                                                                             e-mail :  skwsc@hotmail.com             website : www.skwsc.ac.th
                                
      
, Statistic at