"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"     "    ::

   
            
 
  คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน 'ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้' (เอกสาร1) (เอกสาร2) (เอกสาร3) (เอกสาร4)   
  ประกาศงานวิชาการ แบบบันทึกสมุดประจำตัวนักเรียน (เอกสาร1) (เอกสาร2) (เอกสาร3) (เอกสาร4) (เอกสาร5)   
  ประกาศงาน DMC นักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2558   (แบบคัดกรองนักเรียนพิการ 9 ประเภท)    (หนังสือรับรอง)  
  ประกาศงานทะเบียนและวัดผล แบบกรอก ทว.1 ปีการศึกษา 2558   (ทว.1 ป.1-3)    (ทว.1 ป.4-6)   (ทว.1 ม.1-3)     
   // ป.1-3 ส่ง himjoroK@hotmail.com  // ป.4-6 ส่ง hengiac8@gmail.com  // ม.1-3 ส่ง maneeratsuk@hotmail.com       
 ____  อ่านทั้งหมด >>>>                            
 
 
 
นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ผู้อำนวยการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ครั้งที่ 63  ระดับชาติ
ด.ช.ไกรวิชญ์ มีมาก และ ด.ช.วรินทร แป้นแก้ว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ
การแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557
นายสุริยา คำทอง ครูผู้ฝึกสอน
     
นายสมพร ผุยพันธ์ (ชก.)
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์ (ชก.)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ย้ายมา/บรรจุ ปีการศึกษา 1/2558
นางสุพิน เสนาพรหม (ชพ.)
นางจิรัชญา เกษรบัว (ชก.)
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ (ชพ.)
ครูย้ายมาบรรจุ : 2558
นายธนิน เจริญราษฎร์ : คอมพิวเตอร์
นางสาวอลิสา เชิดดี : คณิตศาสตร์
พนักงานราชการ สอบได้ที่ 1
: บรรจุ มิถุนายน 2558
     
 
                  
   
วันปิยมหาราช
        วันที่ 23 ตุลาคม 2553  นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)   ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอ
สังขะ  ประกอบด้วย อำเภอสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ โรงพยาบาล อบต.
สาธารณสุข ปศุสัตว์ ที่ดิน ธนาคาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

/ ..update  24/10/2558  
   

กีฬาสี เหลือง-ดำ เกมส์
        วันที่ 9 ตุลาคม 2558  นายกเทศมนตรีตำบลสังขะ เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ เหลือง ดำเกมส์  และนายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานจัดงาน ได้กล่าวรายงาน
โดยมีวัตถุุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้ออกกำลังกาย
รู้จักการตัดสินใจ ความรักสามัคคี มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา เพื่อสนองต่อการเรียนในด้านอื่น ๆ ให้มี
คุณภาพ กีฬา จัดระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558
          ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ .สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  10/10/2558  

   
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค มอบรางวัลนักเรียน
   วันที่ 7 ตุลาคม 2558 กปภ.ข.8 ร่วมกับ กปภ.สาขาสังขะ มอบรางวัล
กิจกรรมโครงการประกวดคำขวัญโรงเรียนประหยัดน้ำโรงเรียนสังขะ
วิทยาคม  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก
นักเรียน  ให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำและรู้จักใช้น้ำอย่างคุ้มค่า   และ
ประหยัด   เพื่อลดผลกระทบอันเกิดจาก  ปรากฎการณ์สภาวะโลกร้อน
โดยการต้อนรับจากนายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะ
ครู นักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม
      ณ บริเวณเสาธง-กองอำนวยการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  10/10/2558  
   
มุทิตาจิต..
วันวานที่พากเพียร..สู่..วันเกษียณที่ภูมิใจ
        วันที่  29  กันยายน  2558   นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กล่าวแสดงความรู้สึก อวยพร มอบดอกไม้ และ
มอบของขวัญ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ คุณครูจำเนียร จินดาวงศ์ และ
คุณครูปราณี จันทร์ประเสริฐ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี เกษียณอายุราชการ
พร้อมกับจัดขบวนส่งคุณครูเดินทางกลับบ้าน
        ณ บริเวณหน้าเสาธง - ถนนหน้าอาคาร โรงเรียนสังขะวิทยาคม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  30/09/2558  
   
โครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
      สิงหาคม - กันยายน 2558  นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ และ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน
กับโรงเรียน  อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดี การช่วยแก้ปัญหา
/พัฒนานักเรียน ต่อไป - ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
เป้าหมายให้ได้ครบ 100 %

/ ..update  30/09/2558  
   
   
 
   
   
นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ
(4 กลุ่มงาน /บริหารงานบุคคล)
นายยศ สาแก้ว
รองผู้อำนวยการ
(บริหารงบประมาณ)
นายสมพร ผุยพันธ์
รองผู้อำนวยการ
(บริหารวิชาการ)
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
(บริหารทั่วไป)
             
              
   
 
           ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม   ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพให้แก่นักเรียน โดยมีจุดเน้นได้แก่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ    พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และส่งเสริมสุขภาพกายใจ    ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้น
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากครูชาวต่างชาติ
ผ่านห้องเรียนพิเศษ IEP, ECD นักเรียนได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน เช่น งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เป็นตัวแทน สพป.สร.3 ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดสกลนคร 13 รายการ (มากที่สุด)   และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปแข่งขัน
ระดับชาติ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4 – ป.6 1 รายการ
ได้รางวัลเหรียญทองแดง โรงเรียนได้รับรางวัล ผ่านการประเมินการคัดเลือกโรงเรียน สีเขียว
ต้นแบบของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2557ภายใต้โครงการโรงเรียนสีเขียว:เยาวชนสุรินทร์
เรียนรู้ คิด ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดี จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา ผลการสอบ O-NET มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของโรงเรียน การทุ่มเทตั้งใจสอนของครู ที่สำคัญการให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง จากการนิเทศ
ติดตามประเมินผล   โดยคณะกรรมการระดับโรงเรียน    พบว่า ภารกิจ ปีการศึกษา 2557  มีการ
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
           ก้าวต่อไป ปีการศึกษา 2558 กระผมมีจุดเน้นจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่  ส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สนับสนุน
สื่อการเรียนที่พัฒนากระบวนการคิด  ค่ายเด็กอ่อน อ่านออก 100 % กระผม คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสังขะวิทยาคม  ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะร่วมวาง
แผนพัฒนาส่งเสริม  ผลักดัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  เพื่อพัฒนาลูก ๆ นักเรียนของเรา ให้เป็น
พลเมืองดีของสังคมและชาติ สืบต่อไป
 
           นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
   
 
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคมผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
.................................................................................................
 
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
     ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
     รางวัลดีเด่น ผลงาน ผู้อำนวยการ
 
                 ทำเนียบครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน  
 
 
 
 
.
           สถิตินักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
           รายชื่อนักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
           ผลงาน รางวัล ดีเด่น นักเรียน  
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
           คะแนนผลสอบ LA - ONET-NT  
.  
.  
              นางพจนา กงแก้ว :รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ฯ :  
              นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม :ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ฯ :    
              นางจงจิต ทับทิมสำโรง :การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ฯ :   
.
           
เอกสาร กองทุน หลวงปู่เจียมฯ และกองทุนเพื่อนครู 30 พ.ศ. 2551
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
  ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
  หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
  รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - หนังสือยินยอม)    
Download   : | word123 
 
  
        
        
        
 
       
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              139  หมู่ 1   ถนนโล่ห์สุวรรณ   บ้านขวาว   ตำบลสังขะ   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   32150      Tel :  044571256   
                                                                                                                                                                             e-mail :  skwsc@hotmail.com             website : www.skwsc.ac.th
                                
      
, Statistic at