"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : คำขวัญ : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลือง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์ : : ยิ้มง่าย ไหว้สวย : : เอกลักษณ์ : : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม : :    "

   
         
 
 
    ประกาศงาน DMC เรื่อง นักเรียนพิการ    (แบบคัดกรองนักเรียนพิการ 9 ประเภท)    (หนังสือรับรอง)  
    ประกาศงานประชาสัมพันธ์  เรื่อง รายการตัวแทนเครือข่ายพุทธรักษา (9) แข่งขัน สพป.สร.3    
    ประกาศงานทะเบียนวัดผล ข้อมูล ทว.1 ทว.2 แบบประเมิน ฯ ปีการศึกษา 1/2559 
    ประกาศงานทะเบียนวัดผล ข้อมูลรายชื่อนักเรียนติด ปพ.  (ชั้น ป.1-3)  (ชั้น ป.4-6)  (ชั้น ม.1-3)  
    ประกาศงาน DMC ข้อมูลนักเรียน  10 มิ.ย. 2559  (รายชื่อนักเรียน) (สถิตินักเรียน)  
                                                                                                                        """" 
 
 
 
 
 
 
 
   
1. นางสาวทิพวรรณ สุหงสา - Tippawan Suhongsa
ตำหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ย้ายมาบรรจุ : 30 สิงหาคม 2559

2. นายกริช เบื้องบน - Krit Baingbon
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คบ.) วิชาเอก ภาษาไทย
บรรจุ : 23 กันยายน 2559

   
     ปีการศึกษา 2559   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ได้ส่งนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 6 คน มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา     ประกอบด้วย
1. นางสาวปนัดดา อนุเคราะห์  
4. นางสาววิไล ทองก่ำ
2. นางสาวธิดารัตน์ บุตทองทิม
5. นางสาวอนงเนตร เสกงาม
3. นางสาวปัทมา มากดี
6. นางสาวปรียานุช สำรวย
         """" 
      โรงเรียนสังขะวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..ครูพี่เลี้ยง..พร้อมแนะนำ.
   
 
 
                  
 
   

ภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ
    วันที่ 11 สิงหาคม  2559 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ร่วมถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ร่วมกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ได้แก่ การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ  นิทรรศการคุณแม่
การแสดงของนักเรียน  การประกวด   การไหว้แม่ และการนำพวงมาลัย
ดอกมะลิไปกราบขอพร รำลึกถึงพระคุณ ของแม่
       ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ-จ.สุรินทร์
          
/ ..update  18/08/2559  
 
แห่เทียนวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา (ป.4-6)
     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้ร่วมทำบุญ เวียนเทียน   เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
เพื่อสืบสานประเพณี  และค่านิยมที่ดีของสังคม  โดยมีกิจกรรมทอดถวาย
ต้นเทียนพรรษา
 จตุปัจจัย  แก่ภิษุสามเณร ร่วมทำบุญ  ฟังธรรมเทศนา
รักษาศิล
อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ และเวียนเทียน
           ณ วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ธรรมาราม ต.บ้านชบ   อ.สังขะ จ.สุรินทร์
           หมายเหตุ : อบ.1-ป.3 ทำบุญ ณ วัดโพธาราม ต.สังขะ อ.สังขะ
                   ม.1-3 ทำบุญ ณ วัดป่าทรงธรรม ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  20/07/2559  
 

ภาพกิจกรรม
(ร.ร.สังกัด อ.สังขะ โหลดไปใช้ได้)
การมอบทุนการศึกษา
           1. กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนเพื่อนครู 30
           2. กองทุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายคำปุ่น บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
และให้โอวาทกับนักเรียนสังกัดอำเภอสังขะ ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์
ที่กองทุนทั้ง 2 กองทุนกำหนด มีจำนวนนักเรียนที่เข้ารับทุนประมาณ  340   
คน โดยการต้อนรับด้วยความยินดียิ่งจากคณะผู้บริหารครูสังกัดอำเภอสังขะ
    ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  11/07/2559  ภาพกิจกรรม
(เครื่อข่าย 9 โหลดไปใช้ได้)
วันลูกเสือไทย
     วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการกองลูกเสือ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม    พร้อมด้วยผู้บริหารในเครือข่ายพุทธรักษา (9)
เป็นประธานเนื่องในวัน ลูกเสือไทย ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของ
ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ  จากกองลูกเสือโรงเรียน   ในเครือข่ายพุทธรักษา (เครือข่ายที่่ 9)
เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุข
คณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง
    ณ สนามกีฬา โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  0207/2559  

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
        วันที่ 30 มิถุนายน 2559  คณะครูนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของงานสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภายนอก
โดยกิจกรรมมีการให้ความรู้ การแข่งขัน การแสดงประกอบกิจกรรมและ
แจกรางวัล แจกขนมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
      ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  1/07/2559  

   
 
 
   
   
 
 
 
 
 
     
   
 
นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ
   (4 กลุ่มบริหาร)
นายสมพร ผุยพันธ์
รองผู้อำนวยการ
(บริหารวิชาการ-บุคคล)
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
          รองผู้อำนวยการ
    (บริหารทั่วไป-งบประมาณ)
             
              
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคมผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
.................................................................................................
 
 
   กรอบบริหาร  (-1-) (-2-) (-3-) (-4-)
     ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
     รางวัลดีเด่น ผลงาน ผู้อำนวยการ
 
 
 
            ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 
           สถิตินักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           รายชื่อนักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           ผลงาน รางวัล ดีเด่น นักเรียน
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
           คะแนนผลสอบ LA - ONET - NT - ข้อสอบกลาง สพฐ.
 
 
 
 
     
 
 
 
เอกสาร กองทุน หลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 พ.ศ.2551
  ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจน ฯ
Download   : | word12559
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
  ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
  หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
  รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3  ที่ตั้ง 139  หมู่ 1   ถนนโล่ห์สุวรรณ   บ้านขวาว   ตำบลสังขะ   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   32150    
                                                                                                                                                                       โทรศัพท์ :  044571256        e - mail :  skwsc@hotmail.com        website : www.skwsc.ac.th
                                
      
, Statistic at