"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : คำขวัญ : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลือง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์ : : ยิ้มง่าย ไหว้สวย : : เอกลักษณ์ : : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม : :    "

   
 
 
    ประกาศงานทะเบียนวัดผล ข้อมูลรายชื่อนักเรียนติด ปพ.  (ชั้น ป.1-3)  (ชั้น ป.4-6)  (ชั้น ม.1-3)  
    ประกาศงาน DMC ข้อมูลนักเรียน  10 มิ.ย. 2559  (รายชื่อนักเรียน) (สถิตินักเรียน)  
    ประกาศงาน DMC นักเรียนพิการ    (แบบคัดกรองนักเรียนพิการ 9 ประเภท)    (หนังสือรับรอง)  
                                                                                                                        """" 
 
 
 
 
 
 
 
   
       ปีการศึกษา 2559 :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ส่งนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 6 คน มาสอน ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (10 พ.ค.2559 - 31 มี.ค.2560 ประกอบด้วย
1. นา                                     วิชาเอก 
2. นา                                     วิชาเอก 
3. นา                                     วิชาเอก 
4. นา                                     วิชาเอก 
5. นา                                     วิชาเอก 
6. นา                                     วิชาเอก 

  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ทุกคน..ครูพี่เลี้ยง..พร้อมแนะนำ..
   
 
 
                  
 
   

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
      วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559  นายสุนทร  อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู รับไหว้พานจาก
ตัวแทนนักเรียน  และเป็นประธานเจิมหนังสือ  มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทน
นักเรียน สายชั้น/ห้อง ที่จัดพานสวยงาม พร้อมทั้งให้โอวาทนักเรียนเนื่องใน
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
      โดยก่อนถึงวันไหว้ครู 1วัน นักเรียนได้ทำกิจกรรม "ลกเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้" ฝึกทักษะการเรียนรู้ สร้างความสามัคคีระหว่างครูและนักเรียน โดย
ร่วมกันจัดพานไหว้ครู มีคณะกรรมการระดับโรงเรียน ประเมินให้คะแนน
       ณ ห้องประจำชั้น/หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  18/06/2559  

   

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
      วันที่ 13 พฤษภาคม  2559 นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ
ปีการศึกษา 2559 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ท่าน และครูปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้ชี้แจงนโยบายการศึกษา และงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
         หลังจากนั้น ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น เพื่อฟังคำชี้แจงในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน ข้อตกลง และซักถามสอบถามพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 
เพื่อร่วมกันป้องปราม แก้ปัญหา ต่อไป
          ณ หอประชุม /ห้องประจำชั้น โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  14/05/2559  

   
การติดตามนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "
    วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2559 นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาติดตาม   นโยบายของ
รัฐบาล "การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ซึ่งโรงเรียนสังขะวิทยาคมเป็น 1 ใน
โรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1 ของประเทศ จากทั้งหมด 3,831 โรงเรียน
         ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  25/02/2559  
   
วันเกิดโรงเรียน ครบรอบ 99 ปี
        วันที่ 29-30 มกราคม  2559   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับผู้บรีหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ได้จัดพิธีทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน
ครบรอบ 99 ปี โรงเรียนสังขะวิทยาคม เพื่อให้ศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ได้พบกัน
ร่วมรำลึกถึงครู - ศิษย์ ที่ผ่านมาและระดมกองทุนร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง
โดมเพื่อการศึกษา รวมเงินทำบุญทั้งสิ้น  563,205.85 บาท
      โรงเรียนสังขะวิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้

/ ..update 31/01/2559  
   
 
 
   
   
 
           
   
 
 
นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ
(4 กลุ่ม /บริหารงานบุคคล)
นายยศ สาแก้ว
รองผู้อำนวยการ
(บริหารงบประมาณ)
นายสมพร ผุยพันธ์
รองผู้อำนวยการ
(บริหารวิชาการ)
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
       รองผู้อำนวยการ
         (บริหารทั่วไป)
             
              
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคมผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
.................................................................................................
 
 
   กรอบบริหาร  (-1-) (-2-) (-3-) (-4-)
     ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
     รางวัลดีเด่น ผลงาน ผู้อำนวยการ
 
 
 
            ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 
           สถิตินักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           รายชื่อนักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           ผลงาน รางวัล ดีเด่น นักเรียน
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
           คะแนนผลสอบ LA - ONET - NT - ข้อสอบกลาง สพฐ.
 
 
 
 
 
 
เอกสาร กองทุน หลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 พ.ศ.2551
  ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจน ฯ
Download   : | word12559
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
  ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
  หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
  รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
 
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3  139  หมู่ 1   ถนนโล่ห์สุวรรณ   บ้านขวาว   ตำบลสังขะ   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   32150      Tel :  044571256   
                                                                                                                                                                             e-mail :  skwsc@hotmail.com             website : www.skwsc.ac.th
                                
      
, Statistic at