"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : คำขวัญ : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลือง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์ : : ยิ้มง่าย ไหว้สวย : : เอกลักษณ์ : : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม : :    "

   
 
 
         
 
 
    ประกาศงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน เรื่อง การจัดทำระบบคัดกรองนักเรียนยากจน CCT   
    ประกาศงานประชาสัมพันธ์การศึกษา เรื่อง Smart Education   
    ประกาศงาน DMC เรื่อง นักเรียนพิการ    (แบบคัดกรองนักเรียนพิการ 9 ประเภท)    (หนังสือรับรอง)  
    ประกาศงานประชาสัมพันธ์  เรื่อง รายการตัวแทนเครือข่ายพุทธรักษา (9) แข่งขัน สพป.สร.3    
    ประกาศงานทะเบียนวัดผล ข้อมูล ทว.1 ทว.2 แบบประเมิน ฯ ปีการศึกษา 1/2559 
                                                                                                                        """" 
 
 
 
 
 
 
   
 
                  
 
   
   

ภาพกิจกรรม
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม  2560

/ ..update  04/03/2560  
   

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
     วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์  2560  นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดประชุมรอบเสาธงค่าย
ลูกเสือสามัญ่ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมตาม
หลักสูตรและข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อฝึกให้นักเรียน ใช้
ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตนตาม
กฎเกณฑ์ของการลูกเสือ
      ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  27/02/2560  
   

ภาพกิจกรรม
วันเกิดโรงเรียน ครบรอบ 100 ปี
     วันที่ 30 มกราคม  2560   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ
ผู้บรีหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ได้จัดพิธีทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ
100 ปี โรงเรียนสังขะวิทยาคม และระดมกองทุนผ้าป่าสามัคคี  จากศิษย์เก่า
ผู้ปกครองนักเรียน ครู ชุมชน ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดหาเครื่องเสียง พัดลม
ประกอบโดมเพื่อการศึกษา 99 ปี รวมเงินทำบุญทั้งสิ้น  142,204 บาท
(30 มกราคม 2560)
      โรงเรียนสังขะวิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้

/ ..update  30/01/2560  
   

ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
      วันที่ 13 มกราคม  2560 นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เป็นประธานอ่านสานส์นายกรัฐมนตรี และเปิดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัย
อันดีงาม กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของเด็กนักเรียน  การมอบรางวัล
ให้เด็กดีเด่น ฐานกิจกรรม ต่าง ๆ  โดยได้รับความร่วมมือจาก   หน่วยงาน
ราชการ ผู้ปกครอง สนับสนุนงบประมาณและขนมเพื่อแจกให้เด็กนักเรียน
มากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

/ ..update  20/01/2560  
   

ภาพกิจกรรม
กีฬาสีสัมพันธ์เหลือง-ดำ
         วันที่  20 - 22 ธันวาคม 2559  นายสุนทร อินทรนุช   ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เหลือง-ดำ
โดยมีวัตถุุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้ออกกำลังกายรู้จักการ
ตัดสินใจ ความรักสามัคคี มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคม
และสติปัญญา เพื่อสนองต่อการเรียนในด้านอื่น ๆ ให้มีคุณภาพ
        ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  30/12/2559  
   

ภาพกิจกรรม
กีฬาเครือข่ายพุทธรักษา
    วันที่  14-16 ธันวาคม  2559  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
กีฬาเครือข่ายพุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้าง
ความสามัคคีครูนักเรียนในเครือข่ายและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขัน
ในระดับที่สูงขึ้นต่อๆไป
     โดยการต้อนรับจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน ในเครือข่ายพุทธรักษา
      ณ สนามกีฬาเทศบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  20/12/2559  
   
   
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ
   (4 กลุ่มบริหาร)
นายสมพร ผุยพันธ์
รองผู้อำนวยการ
(บริหารวิชาการ-บุคคล)
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
          รองผู้อำนวยการ
            (งบประมาณ)
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
       รองผู้อำนวยการ
         (บริหารทั่วไป)
             
              
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคมผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
.................................................................................................
 
 
   กรอบบริหาร  (-1-) (-2-) (-3-) (-4-)
     ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
     รางวัลดีเด่น ผลงาน ผู้อำนวยการ
 
 
 
            ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 
           สถิตินักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           รายชื่อนักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           ผลงาน รางวัล ดีเด่น นักเรียน
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
           คะแนนผลสอบ LA - ONET - NT - ข้อสอบกลาง สพฐ.
 
 
 
 
     
 
 
 
เอกสาร กองทุน หลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 พ.ศ.2551
  ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจน ฯ
Download   : | word12559
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
  ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
  หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
  รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
 
 
 
     Smart Education
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3  ที่ตั้ง 139  หมู่ 1   ถนนโล่ห์สุวรรณ   บ้านขวาว   ตำบลสังขะ   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   32150    
                                                                                                                                                                       โทรศัพท์ :  044571256        e - mail :  skwsc@hotmail.com        website : www.skwsc.ac.th
                                
      
, Statistic at