" ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม - Sangkhawittayakom School - : : คำขวัญ : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์   : ธรรมจารี (ยิ้มง่าย ไหว้สวย)   เอกลักษณ์  : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม  : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ  (สว่าง สงบ - เข้มแข็ง อดทน) : : หลักการทำงานในองค์กร :  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม  "    ::
 
   
นายสุนทร อินทรนุช  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นายยศ สาแก้ว
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มบริหารงบประมาณ ,กลุ่มบริหารทั่วไป)
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นายวิรพงษ์  สงค์พิมพ์
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มบริหารวิชาการ ,กลุ่มบริหารงานบุคคล)
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
 
    
 

ภาพกิจกรรม

สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
        วันที่  29  สิงหาคม 2557   โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โดยนายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนและ คณะครู
นักเรียน ร่วมกันแสดงความยินดีที่ดำเนินการตามโครงการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำเดือนสิงหาคม ได้ครบ 100 %
วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้
เกิดความร่วมมือที่ดี ในการช่วยแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียน
ต่อไป - ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
     
       / ..update  30/08/2557  


ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขัน-รายชื่อ

การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557
        วันที่  20  สิงหาคม 2557    นายสุนทร   อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ให้เกียรติมอบรางวัลให้
แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ระดับจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจัดโดย สพม.สุรินทร์ เขต
33 - โรงเรียนสุรพินท์พิทยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผลการแข่งขัน (ที่ได้รับรางวัล)
   1.ชนะเลิศ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
   2.รองชนะเลิศ อันดับ 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
       ช่วงชั้นที่ 3
   3.ชนะเลิศ สร้างภาพการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วยโปร
      แกรม Adobe Flash หัวข้อ 'Hello อาเซียน'ช่วงชั้นที่ 2
      ณ หน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
     
       / ..update  21/08/2557  


ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ
        วันที่  8  สิงหาคม 2557    นายสุนทร   อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ให้เกียรติ เป็นประธาน
มอบรางวัลให้นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น และกล่าวเปิดงาน
วันแม่แห่งชาติ โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกล่าวสดุดีสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การแสดงของนักเรียน   การ
มอบราางวัลนักเรียนดีเด่น การกราบแม่และรำลึกถึงพระคุณ
       ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
     
       / ..update  10/08/2557  


ภาพกิจกรรม

การเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล
  วันที่  8  สิงหาคม 2557  นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหนึ่ง  ที่จะทำให้ เกิดการคัดแยกขยะ
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักและ
มีส่วนร่วม ในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยความ
ร่วมมือของครู นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
       ณ อาคารธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนสังขะวิทยาคม
จ.สุรินทร์
     
       / ..update  10/08/2557  


ภาพกิจกรรม

วันภาษาไทยแห่งชาติ
        วันที่  29  กรกฎาคม 2557    นายสุนทร   อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ให้เกียรติ เป็นประธาน
มอบรางวัลให้นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น    จากการประกวด/
แข่งขัน พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
โดยมี นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าว
รายงาน ซึ่งกิจกรรมจัดโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
       ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
     
       / ..update  01/08/2557  


ภาพกิจกรรม

โครงการหมู่บ้านเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
        วันที่ 18 กรกฎาคม 2557   กองร้อยตำรวจตระเวณ
ชายแดน ที่ 217 อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรม
โครงการ หมู่บ้านเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยมี นายสุนทร  อินทรนุช   ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ
วิทยาคม ได้มอบ เกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล จาก
การแข่งขันการอ่านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
       ณ หน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
     
       / ..update  20/07/2557  


ภาพกิจกรรม

การประชุมชี้แจงระบบการควบคุมภายใน
        วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557    นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม   เป็นประธาน  ประชุม
ชี้แจงแนวทางการประเมินการควบคุมภายในและการจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน กับหัวหน้ากลุ่มงาน  4  กลุ่มงาน
ครูที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการกำกับติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน  และ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังขะวิทยาคมทุกคน   ให้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
โดยมีนางพจนา กงแก้ว ผู้รับผิดชอบงานการควบคุมภายใน
ของโรงเรียน เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้
       ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
     
       / ..update  18/07/2557  


ภาพกิจกรรม

แห่เทียนวันเข้าพรรษา
      วันที่ 11 กรกฎาคม 2557  คณะครู นักเรียน  โรงเรียน
สังขะวิทยาคมได้ร่วมทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬห
บูชา และวันเข้าพรรษา  เพื่อสืบสานประเพณีและค่านิยมที่ดี
ของสังคม ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการ ชุมชน อำเภอสังขะ
โดยมีกิจกรรม ถวายต้นเทียนพรรษา
 ถวายผ้าอาบน้ำฝนและ
จตุปัจจัย แก่ภิษุสามเณร
ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา
รักษาอุโบสถศีล
อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ
     ณ วัดโพธาราม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
     
       / ..update  12/07/2557  

   
 
 
วีดิทัศน์ สรุปกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2557
งานประชาสัมพันธ์, 16 พฤษภาคม 2557
 
 
 
   
   
 
 
            ขอแสดงความยินดีกับ นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
       ได้รับ รางวัล เหรียญทอง   รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการ
        สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
        งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน - OBEC AWARDS ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556 ระดับชาติ
        ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557       
 
    รางวัล " หนึ่งแสนครูดี " ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
16 มกราคม 2557 (รุ่นที่ 3-2556) ประกอบด้วย
   - นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์    - นางกัญญา อินทร์งาม
   - นางชูศรี อินทะหลาบ      - นางนฤมล แสงทอง
   - นางปฏิพัทธ์ เทียมไสย์   - นางสันทวดี พางาม
   - นายธนา ปรากฏรัตน์ 
 
 
 
    ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัตน์ บุยะสัน นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับ รางวัล เหรียญเงิน
  (อันดับที่ 7)  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
   ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556  ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง วันที่ 18-20
    กุมภาพันธ์ 2557       ครูผู้ฝึกสอน : นางศันสนีย์ เกิดโภค
 
          ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัชชา ปรากฏมาก และเด็กหญิงศศิตวัน โสมทอง ได้รับ
    รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันสร้างภาพการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
     หัวข้อ 'Hello อาเซียน' ช่วงชั้นที่ 2 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
     สุรินทร์ วันที่ 15-18 สิงหาคม 2557
            ครูผู้ฝึกสอน : นางขวัญตา พิศเพ็ง   นายวิโชค พิศเพ็ง
                    ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงดารุณี    จันทร์ซอง เด็กหญิงชมพูนุช มุมทอง 
           เด็กหญิงนันทการณ์ จันดี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพ
           ทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สพม.สุรินทร์ เขต 33
           ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 13  สิงหาคม 2557
                      ครูผู้ฝึกสอน : นางจันทร์ฉาย นฤสาร  นายจีระพงศ์ ขุมทอง
                      ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอนันตยา แสนดี เด็กหญิงนลินี ศรีหา  และ
           เด็กหญิงธันยพร ดียิ่ง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
           ช่วงชั้นที่ 2 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สพม.สุรินทร์ เขต 33
           ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 13  สิงหาคม 2557
                      ครูผู้ฝึกสอน : นายวิโชค พิศเพ็ง  นางขวัญตา พิศเพ็ง
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ได้ส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ 5
จำนวน 5 คน มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป เป็นเวลา
1 ปี (14 พ.ค.2557 - 31 มี.ค.2558) ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้แก่
   - นางสาวสุพิชฌาย์ อำพันธ์ดี  : โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
   - นางสาวทิพย์วจี แป้นจันทร์  : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
   - นางสาวน้ำผึ้ง แสงเลื่อม       : โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
   - นางสาวอารยา พิศโฉม        : โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
   - นางสาวเกศสิกานต์ สุภาพ    : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
     รายละเอียดการสอน >>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
       รอบที่ 3 (พ.ศ.2555)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 2 (พ.ศ.2550)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 1 (พ.ศ.2547)  - หนังสือรับรอง
 
   
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
   e-mail /โทรศัพท์ ครู
   รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.
   ผลสอบ LA - ONET-NT
   ตารางสอนของครู
 
   นางจงจิต ทับทิมสำโรง    
 
    ข้อสอบ pre-onet สพฐ.
    ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สพปสร.3
    ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้
    ข้อสอบ Onet ป.6 ม.3 และ ม.6
    โทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา
    กูรู สนุก เรื่องน่ารู้
    ฝึกวาดรูประบายสี
    เกมคณิตศาสตร์
 
    หลักสูตรฯ 2551
    ระเบียบประเมินผลฯ 2551
    การประเมินวิทยฐานะ 2553
         คู่มือสายงานสอน
         คู่มือสายงานบริหาร
         คู่มือสายงานนิเทศ
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2541-2556
    คู่มือการปฏิบัติงานครู 2552
 
      สพป.สุรินทร์ เขต 1
      สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
กองทุน หลวงปู่เจียมฯ และกองทุน
             เพื่อนครู 30 พ.ศ. 2551
          ใบขอกู้เงินกองทุน สำหรับครู
               Download : | word111 
          ใบขอกู้เงินกองทุน สำหรับนักเรียน
               Download : | word222 
 
   
 
 
     
 
 
 
, Statistic at