"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"     "    ::

   
 
 
 
  ประกาศงาน DMC รายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558  // แจ้งครูประยง สันธิ  (รายชื่อนักเรียน ป.1 )  
  ประกาศงาน DMC นักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2558   (แบบคัดกรองนักเรียนพิการ 9 ประเภท)    (หนังสือรับรอง)  
  ประกาศงานวิชาการ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ 5 /เทคโนโลยี ( ปก )   (แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน)    
  ประกาศงานวิชาการ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ 1- 4+5   (แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน)    
  ประกาศงานทะเบียนและวัดผล แบบกรอก ทว.1 ปีการศึกษา 2558   (ทว.1 ป.1-3)    (ทว.1 ป.4-6)   (ทว.1 ม.1-3)     
     (ฉบับแก้ไขล่าสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น.) ส่ง mail ของ ครูอลิสา (ป.1-3) ,ครูธนิน (ป.4-6) ,ครูมณีรัตน์ (ม.1-3)
   // ป.1-3 ส่ง himjoroK@hotmail.com  // ป.4-6 ส่ง hengiac8@gmail.com  // ม.1-3 ส่ง maneeratsuk@hotmail.com       
 ____  อ่านทั้งหมด >>>>                            
 
 
     
 
นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ผู้อำนวยการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ครั้งที่ 63  ระดับชาติ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย.น้อย
ระดับดี  จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สธ.
ด.ช.ไกรวิชญ์ มีมาก และ ด.ช.วรินทร แป้นแก้ว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ
การแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557
นายสุริยา คำทอง ครูผู้ฝึกสอน
รางวัล " หนึ่งแสนครูดี " ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
16 มกราคม 2558 (รุ่นที่ 4-2557)
     
1.นายสมพร ผุยพันธ์
2.นายนัทธพงษ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายมา 2558
1.นางสุพิน เสนาพรหม 2.นางจิรัชญา เกษรบัว
3.นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
ย้ายมาบรรจุ : 2558
นางสาวอลิสา เชิดดี : คณิตศาสตร์
นายธนิน เจริญราษฎร์ : คอมพิวเตอร์
พนักงานราชการสอบได้ที่ 1:บรรจุ 2558
 
                  
   
โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ
       วันที่ 9 กันยายน 2558 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโรงเรียน
ประหยัดน้ำ "สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรน้ำ อย่างบถูกวิธี
และรู้คุณค่า " โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสำนักงาน
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ เป็นวิทยากร ให้กับผู้บริหาร ครู
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ท 1- 3
       ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์ และ
        สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  10/09/2558  
   
การอบรมครูผู้สอน DLIT
       วันที่ 2-3 กันยายน 2558 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้เปิดการอบรมครูผู้สอนใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทาง
ไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประกอบด้วยครูในอำเภอ
สังขะ ทั้งนี้โรงเรียนสังขะวิทยาคมได้ส่งครูเข้าอบรม จำนวน 4 คน
เพื่อเป็นแกนนำ และขยายผลต่อไป
       ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  05/09/2558  
   
วันแม่แห่งชาติ
       วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอสังขะ จ.สุรินทร์
ณ หอประชุมอำเภอสังขะ (ภาคกลางวัน เวลา 08.30 - 10.00 น.)

/ ..update  15/08/2558  
   
วันแม่แห่งชาติ
      วันที่ 11 สิงหาคม  2558 นายเฉลิมชัย นามม่วง ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังขะวิทยาคม
เป็นประธานเปิดงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีกิจ
กรรม 1.ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
นาถ 2.การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ 3.นิทรรศการพระ
คุณแม่  3.การแสดงของนักเรียน  4.การประกวดต่างๆ 5.การ
ไหว้แม่   และการนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่
เพื่อรำลึกถึงพระคุณ ของแม่
       ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ-จ.สุรินทร์

/ ..update  15/08/2558  
   
แห่เทียนวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา (ป.4-6)
       วันที่ 29 กรกฎาคม 2558  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนสังขะ
วิทยาคม ได้ร่วมทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีและค่านิยมที่ดีของสังคม  โดย
มีกิจกรรม ถวายต้นเทียนพรรษา
 จตุปัจจัย ข้าวสาร  อาหารแห้ง
แก่ภิษุสามเณร
ร่วมทำบุญ  ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาศิล
อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ และเวียนเทียน
       ณ วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ธรรมาราม ตำบลบ้านชบ    อ.สังขะ
     หมายเหตุ : อบ.1-ป.3 ทำบุญ ณ วัดโพธาราม ต.สังขะ อ.สังขะ
     ม.1-3 ทำบุญ ณ วัดป่าทรงธรรม ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  31/07/2558  
   
   
 
   
   
 
                                      
              
   
 
           ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม   ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพให้แก่นักเรียน โดยมีจุดเน้นได้แก่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ    พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และส่งเสริมสุขภาพกายใจ    ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้น
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากครูชาวต่างชาติ
ผ่านห้องเรียนพิเศษ IEP, ECD นักเรียนได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน เช่น งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เป็นตัวแทน สพป.สร.3 ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดสกลนคร 13 รายการ (มากที่สุด)   และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปแข่งขัน
ระดับชาติ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4 – ป.6 1 รายการ
ได้รางวัลเหรียญทองแดง โรงเรียนได้รับรางวัล ผ่านการประเมินการคัดเลือกโรงเรียน สีเขียว
ต้นแบบของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2557ภายใต้โครงการโรงเรียนสีเขียว:เยาวชนสุรินทร์
เรียนรู้ คิด ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดี จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา ผลการสอบ O-NET มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของโรงเรียน การทุ่มเทตั้งใจสอนของครู ที่สำคัญการให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง จากการนิเทศ
ติดตามประเมินผล   โดยคณะกรรมการระดับโรงเรียน    พบว่า ภารกิจ ปีการศึกษา 2557  มีการ
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
           ก้าวต่อไป ปีการศึกษา 2558 กระผมมีจุดเน้นจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่  ส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สนับสนุน
สื่อการเรียนที่พัฒนากระบวนการคิด  ค่ายเด็กอ่อน อ่านออก 100 % กระผม คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสังขะวิทยาคม  ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะร่วมวาง
แผนพัฒนาส่งเสริม  ผลักดัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  เพื่อพัฒนาลูก ๆ นักเรียนของเรา ให้เป็น
พลเมืองดีของสังคมและชาติ สืบต่อไป
 
           นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
   
 
             
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคมผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
.................................................................................................
 
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
     ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
     รางวัลดีเด่น ผลงาน ผู้อำนวยการ
                 ทำเนียบครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน  
 
 
 
 
.
           สถิตินักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
           รายชื่อนักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
           ผลงาน รางวัล ดีเด่น นักเรียน  
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
           คะแนนผลสอบ LA - ONET-NT  
.  
.  
              นางพจนา กงแก้ว :รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ฯ :  
              นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม :ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ฯ :    
              นางจงจิต ทับทิมสำโรง :การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ฯ :   
.
           
เอกสาร กองทุน หลวงปู่เจียมฯ และกองทุนเพื่อนครู 30 พ.ศ. 2551
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
  ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
  หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
  รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - หนังสือยินยอม)    
Download   : | word123 
 
  
         การประเมินวิทยฐานะ 2553
 
       
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              139  หมู่ 1   ถนนโล่ห์สุวรรณ   บ้านขวาว   ตำบลสังขะ   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   32150      Tel :  044571256   
                                                                                                                                                                             e-mail :  skwsc@hotmail.com             website : www.skwsc.ac.th
                                
      
, Statistic at