รายชื่อนักเรียน สำหรับติดลงใน แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (บพ.5)   (excel)  
  รายชื่อนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 (.excel)  
  จำนวนนักเรียน ในระบบ DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558   
  เลขประจำตัวนักเรียนที่เข้าใหม่/ย้ายเข้า ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา  
อ่านทั้งหมด >>>>           
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย
ระดับ ดี พ.ศ. 2557  จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สธ.
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ผ่านการประเมินโรงเรียนสีเขียว พ.ศ.2557
จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุรินทร์
   
นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้รับ รางวัล เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ผู้อำนวยการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ครั้งที่ 63  ระดับชาติ
รางวัล " หนึ่งแสนครูดี " ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
16 มกราคม 2558 (รุ่นที่ 4-2557)
   

ด.ช.ไกรวิชญ์ มีมาก และ ด.ช.วรินทร แป้นแก้ว
นักเรียน ตัวแทน สพป.สร.3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ
การแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557
"สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล"    
16-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นายสุริยา คำทอง ครูผู้ฝึกสอน
   
นางสุพิน เสนาพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ย้ายมาบรรจุ : กุมภาพันธ์ 2558
นางสาวอลิสา เชิดดี : คณิตศาสตร์
นายธนิน เจริญราษฎร์ : คอมพิวเตอร์
พนักงานราชการสอบได้ที่ 1:บรรจุ 2558
Mr.Lolibert Ondagas Endam
Mr.Cosmas Tebeck  ครูต่างชาติ : 2558
Miss.Jessa Mae Mira Surmaco
 
   

ภาพกิจกรรม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ระดับปฐมวัย
     วันที่ 13 มิถุนายน 2558 สายชั้นปฐมวัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้
จัดประชุมผู้ปกครอง" โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก"โดยได้รับเกียรติ
จากนายวิระพงษ์ สงค์พิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคมเป็น
ประธาน และวิทยากร ดร.ศิริมงคล ทนทอง ทั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียน มา
ร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
     ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  15/06/2558  


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู
      วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558  นายสุนทร  อินทรนุช
ผู้อำนวยการูโรงเรียนสังขะวิทยาคม  เป็นประธานเจิมหนังสือ  และ
มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนนักเรียน สายชั้น/ห้อง ที่จัดพานสวยงาม
และให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
    ทั้งนี้ ก่อนถึงวันไหว้ครู 1 วัน ได้มอบหมายให้นักเรียน ฝึกทักษะ
การเรียนรู้ สร้างความสามัคคีระหว่างครูและนักเรียน โดยร่วมกัน
จัดพานไหว้ครู มีคณะกรรมการระดับโรงเรียน ประเมินให้คะแนน
       ณ ห้องประจำชั้น/หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  12/06/2558  


ภาพกิจกรรม
ต้อนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
     นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม และครูเวร
ประจำวัน ได้ยืนต้อนรับนักเรียน และร่วมปรึกษาหารือ หรือตอบคำถาม
แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาส่งลูกหลานเข้าเรียน เกี่ยวกับการบริหารงาน
โรงเรียนแบบกัลยาณมิตรพร้อมแนะนำการไหว้ที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ณ บริเวณ หน้าประตูโรงเรียน เนื่องใน
วันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2558 (11 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป)

/ ..update  20/05/2558  


ภาพกิจกรรม
ครูย้ายไปบรรจุเป็นข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย)
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม กล่าวให้โอวาทคุณครูยุทธการ อัครชัยมงคล คุณครูเมทินี
แป้นเงิน มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจ เนื่องจากจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้ช่วย ที่อำเภอศรีณรงค์ อำเภอพนมดงรักษ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
      ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  19/05/2558  ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วย นายประยง สันธิ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ชี้แจงนโยบายการศึกษาและภาระงานโรงเรียน
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับนักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้
เกิดความเข้าใจ  และเป็้นแนวทางปฏิบัติให้ระบบตรงกัน ณ หอประชุม
โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ หลังจากนั้น ผู้ปกครองพบ ครู
ประจำชั้นนักเรียน ที่ห้องประจำชั้น เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากครูประจำชั้น 
ในการบริหารจัดการชั้นเรียน ข้อตกลง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้
สอบถามพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล เพื่อร่วมกันป้องปราม แก้ปัญหา
นักเรียน
      ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  17/05/2558  ภาพกิจกรรม
การปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 และ ม.3 ที่สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2557
   วันที่ 18 มีนาคม 2558 นายเฉลิมชัย นามม่วง ประธานคระกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นปะธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียน  ป.6
ม.3 ที่สำเร็จการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ผลสอบ ONET
สูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละสาระการเรียนรู้ ด้วยความยินดีกับความ
สำเร็จของนักเรียน โดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มาร่วม
งาน ด้วยความรู้สึก ความประทับใจ น้ำตา และอาลัย
          ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  20/03/2558  ภาพกิจกรรม
Open House : รายงานการจัดการศึกษา
       วันที่ 13 มีนาคม 2558  นางกิ่งกาญจน์ ...  นายกเทศมนตรีตำบลสังขะ
เป็นประธานพิธีเปิดรั้วโรงเรียน (Open House)  โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โดยนายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคมประธานจัดงาน
กล่าวรายงาน โดยมีจุดประสงค์    เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
การศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีเยี่ยมชมโรงเรียน   และประชา
สัมพันธ์การ ศึกษากิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน การ มอบ
รางวัลที่ได้รับรางวัลระดับชาติ การนำเสนอผลงานครู  ผลงานของนักเรียน
การจัดนิทรรศการต่างๆ  มีครู และผู้ปกครองในพื้นที่บริการ และใกล้เคียง
มาร่วมชม ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์


/ ..update  15/03/2558  

   
 
วีดิทัศน์ สรุปกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2557
งานประชาสัมพันธ์, 16 พฤษภาคม 2557
 
 
 
   
   
 
นายสุนทร อินทรนุช
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม  
นายยศ สาแก้ว          นายวิระพงษ์ สงค์พิมพ์
    รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
                                      
 
             ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม   ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพให้แก่นักเรียน โดยมีจุดเน้นได้แก่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ    พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และส่งเสริมสุขภาพกายใจ    ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้น
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากครูชาวต่างชาติ
ผ่านห้องเรียนพิเศษ IEP, ECD นักเรียนได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน เช่น งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เป็นตัวแทน สพป.สร.3 ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดสกลนคร 13 รายการ (มากที่สุด)   และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปแข่งขัน
ระดับชาติ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4 – ป.6 1 รายการ
ได้รางวัลเหรียญทองแดง โรงเรียนได้รับรางวัล ผ่านการประเมินการคัดเลือกโรงเรียน สีเขียว
ต้นแบบของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2557ภายใต้โครงการโรงเรียนสีเขียว:เยาวชนสุรินทร์
เรียนรู้ คิด ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดี จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา ผลการสอบ O-NET มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของโรงเรียน การทุ่มเทตั้งใจสอนของครู ที่สำคัญการให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง จากการนิเทศ
ติดตามประเมินผล   โดยคณะกรรมการระดับโรงเรียน    พบว่า ภารกิจ ปีการศึกษา 2557  มีการ
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
           ก้าวต่อไป ปีการศึกษา 2558 กระผมมีจุดเน้นจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่  ส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สนับสนุน
สื่อการเรียนที่พัฒนากระบวนการคิด  ค่ายเด็กอ่อน อ่านออก 100 % กระผม คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสังขะวิทยาคม  ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะร่วมวาง
แผนพัฒนาส่งเสริม  ผลักดัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  เพื่อพัฒนาลูก ๆ นักเรียนของเรา ให้เป็น
พลเมืองดีของสังคมและชาติ สืบต่อไป
 
       
 
(นายสุนทร อินทรนุช)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
                                                                                         
 
             
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคมผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
.................................................................................................
             
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
     ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
     รางวัลดีเด่น ผลงาน ผู้อำนวยการ
                 ทำเนียบครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน  
 
 
 
 
.
           สถิตินักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
           รายชื่อนักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
           ผลงาน รางวัล ดีเด่น นักเรียน  
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
           คะแนนผลสอบ LA - ONET-NT  
.  
.  
              นางพจนา กงแก้ว :รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ฯ :  
              นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม :ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ฯ :    
              นางจงจิต ทับทิมสำโรง :การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ฯ :   
.
กองทุน หลวงปู่เจียมฯ และกองทุนเพื่อนครู 30 พ.ศ. 2551
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ หลวงปู่เจียม อติสโย ฯ   
Download   : | word12558
  ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ หลวงปู่เจียม อติสโย ฯ   
Download   : | word22558
  หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
  รวมเอกสาร (ใบสมัคร + ใบขอกู้ + หนังสือยินยอม )    
Download   : | word123 
 
   การประเมินวิทยฐานะ 2553
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              139  หมู่ 1   ถนนโล่ห์สุวรรณ   บ้านขวาว   ตำบลสังขะ   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   32150      Tel :  044571256   
                                                                                                                                                                             e-mail :  skwsc@hotmail.com             website : www.skwsc.ac.th
                                
      
, Statistic at