"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : คำขวัญ : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลือง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์ : : ยิ้มง่าย ไหว้สวย : : เอกลักษณ์ : : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม : :    "

   
 
 
  คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน 'ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้' (เอกสาร1) (เอกสาร2) (เอกสาร3) (เอกสาร4)   
  ประกาศงานวิชาการ แบบบันทึกสมุดประจำตัวนักเรียน (เอกสาร1) (เอกสาร2) (เอกสาร3) (เอกสาร4) (เอกสาร5)   
  ประกาศงาน DMC นักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2558   (แบบคัดกรองนักเรียนพิการ 9 ประเภท)    (หนังสือรับรอง)  
      ................................................................................................................................. 
 
 
 
นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ผู้อำนวยการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ครั้งที่ 63  ระดับชาติ
ด.ช.ไกรวิชญ์ มีมาก และ ด.ช.วรินทร แป้นแก้ว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ
แข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557
นายสุริยา คำทอง ครูผู้ฝึกสอน
 
 
 
นายสมพร ผุยพันธ์ (ชก.)
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์ (ชก.)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ย้ายมา/บรรจุ ปีการศึกษา 1/2558
นางสุพิน เสนาพรหม (ชพ.)
นางจิรัชญา เกษรบัว (ชก.)
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ (ชพ.)
ครูย้ายมาบรรจุ : 2558
นายธนิน เจริญราษฎร์ : คอมพิวเตอร์
นางสาวอลิสา เชิดดี : คณิตศาสตร์
พนักงานราชการ สอบได้ที่ 1
: บรรจุ มิถุนายน 2558
 
 
                  
 
   
วันเด็กแห่งชาติ
        วันที่ 8 มกราคม  2559 นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานอ่านสานส์นายกรัฐมนตรี และ
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และ
อยู่ในระเบียบวินัยอันดี
        มีกิจกรรม การแสดงของเด็กนักเรียน  การมอบรางวัลให้เด็ก
ดีเด่น ฐานกิจกรรม ต่าง ๆ  โดยได้รับความร่วมมือจาก   หน่วยงาน
ราชการ ผู้ปกครอง สนับสนุนงบประมาณ และขนมเพื่อแจกให้เด็ก
นักเรียนมากมาย
        บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

/ ..update  10/01/2559  
   
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
        วันที่ 28-30 ธันวาคม 2558 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคมเป็นประธานเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ
และสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ตามหลักสูตรและข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อฝึกให้นักเรียน
ใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตน
ตามกฎเกณฑ์ของการลูกเสือ
      ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
     // หลังจาก ผอ.ลูกเสือโรงเรียน ปิดประชุมกอง - ปิดค่าย -โยนหมวก
เสร็จแล้ว ครูสาย ป.6 ได้จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ให้
นักเรียน และรับประทานอาหารร่วมกัน 1 มื้อ ก่อนเดินทางกลับ้าน //

/ ..update  31/12/2558  
   
   
Merry Christmas And Happy New Year
       วันที่ 25 ธันวาคม  2558 นายสุนทร   อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม   เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่ง
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   เพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงความสำคัญ วันประสูติของพระเยซู  ศาสดาแห่งศาสนา
คริสต์ และเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลก กิจกรรม
ประกอบด้วยการเล่าประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส การแสดง
ของนักเรียน ฯลฯ
     ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

/ ..update  27/12/2558  
   
รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 65
         วันที่ 24 ธันวาคม  2558 นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้
ครูผู้ฝึกสอน - นักเรียน ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จัดขึ้น ณ
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่
   1.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3    รางวัลเหรียญเงิน
   2.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3    เหรียญทอง
   3.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6    รางวัล
       เหรียญทอง
   4.การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3 รางวัล
      เหรียญเงิน
   5.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบก
      พร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รางวัลเหรียญเงิน
        ณ หน้าเสาธงโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  26/12/2558  
   
ปั่นเพื่อพ่อ (Bike For Dad)
        วันที่ 11 ธันวาคม  2558 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ร่วมกับ เทสโก้
โลตัสสาขาสังขะ "ร่วมสนับสนุนการทำกิจกรรมความดีแก่ชุมชน" ได้จัด
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike For Dad) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 นำโดยนายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน   ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จำนวน 800 คน พร้อมกันทั่วประเทศ
      ณ เส้นทาง 1.ภายในโรงเรียน 2.อำเภอสังขะ - รอบบริเวณสระขุน
มูลศาสตรสาธร อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

/ ..update  12/12/2558  
   
 
 
   
   
           
 
 
นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ
(4 กลุ่ม /บริหารงานบุคคล)
นายยศ สาแก้ว
รองผู้อำนวยการ
(บริหารงบประมาณ)
นายสมพร ผุยพันธ์
รองผู้อำนวยการ
(บริหารวิชาการ)
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
       รองผู้อำนวยการ
         (บริหารทั่วไป)
             
              
 
   
 
           ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม   ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพให้แก่นักเรียน โดยมีจุดเน้นได้แก่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ    พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และส่งเสริมสุขภาพกายใจ    ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้น
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากครูชาวต่างชาติ
ผ่านห้องเรียนพิเศษ IEP, ECD นักเรียนได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน เช่น งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เป็นตัวแทน สพป.สร.3 ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดสกลนคร 13 รายการ (มากที่สุด)   และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปแข่งขัน
ระดับชาติ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4 – ป.6 1 รายการ
ได้รางวัลเหรียญทองแดง โรงเรียนได้รับรางวัล ผ่านการประเมินการคัดเลือกโรงเรียน สีเขียว
ต้นแบบของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2557ภายใต้โครงการโรงเรียนสีเขียว:เยาวชนสุรินทร์
เรียนรู้ คิด ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดี จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา ผลการสอบ O-NET มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของโรงเรียน การทุ่มเทตั้งใจสอนของครู ที่สำคัญการให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง จากการนิเทศ
ติดตามประเมินผล   โดยคณะกรรมการระดับโรงเรียน    พบว่า ภารกิจ ปีการศึกษา 2557  มีการ
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
           ก้าวต่อไป ปีการศึกษา 2558 กระผมมีจุดเน้นจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่  ส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สนับสนุน
สื่อการเรียนที่พัฒนากระบวนการคิด  ค่ายเด็กอ่อน อ่านออก 100 % กระผม คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสังขะวิทยาคม  ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะร่วมวาง
แผนพัฒนาส่งเสริม  ผลักดัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  เพื่อพัฒนาลูก ๆ นักเรียนของเรา ให้เป็น
พลเมืองดีของสังคมและชาติ สืบต่อไป
 
           นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
   
 
 
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคมผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
.................................................................................................
 
 
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
     ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
     รางวัลดีเด่น ผลงาน ผู้อำนวยการ
 
 
 
            ทำเนียบครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน
 
 
 
           สถิตินักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           รายชื่อนักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           ผลงาน รางวัล ดีเด่น นักเรียน
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
           คะแนนผลสอบ LA - ONET-NT
 
 
 
 
 
 
         นางพจนา กงแก้ว :รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ฯ :  
         นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม :ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ฯ :    
         นางจงจิต ทับทิมสำโรง :การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ฯ :   
 
 
 
เอกสาร กองทุน หลวงปู่เจียมฯ และกองทุนเพื่อนครู 30 พ.
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
  ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
  หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
  รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
 
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3  139  หมู่ 1   ถนนโล่ห์สุวรรณ   บ้านขวาว   ตำบลสังขะ   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   32150      Tel :  044571256   
                                                                                                                                                                             e-mail :  skwsc@hotmail.com             website : www.skwsc.ac.th
                                
      
, Statistic at