" ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม - Sangkhawittayakom School - : : คำขวัญ : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์   : ธรรมจารี (ยิ้มง่าย ไหว้สวย)   เอกลักษณ์  : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม  : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ  (สว่าง สงบ - เข้มแข็ง อดทน) : : หลักการทำงานในองค์กร :  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม  "    ::
 
   
นายสุนทร อินทรนุช  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นายยศ สาแก้ว
นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์
รองผู้อำนวยการ
(งบประมาณ - บริหารทั่วไป)
รองผู้อำนวยการ
(วิชาการ - บุคคล)
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิทยฐานะชำนาญการ
 
   

ภาพกิจกรรม
การสอบ ONET ปีการศึกษา 2557
        .วันที่ 31 มกราคม 2558 นักเรียนระดับชั้น ป.6
ได้ ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET -
Ordinary National Education Test ที่จัดสอบโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สนามสอบโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี อ.สังขะ โดยมีคณะ
ครูสายชั้น ป.6 ควบคุม ดูแลนักเรียนในครั้ง ซึ่งผลการ
สอบ จะประกาศ ในวันที่ 15 มีนาคม 2558
         คะแนนเฉลี่ย จะเพิ่มขึ้นหรือไม่...

/ ..update  01/02/2558  
   

ภาพกิจกรรม
วันเกิดโรงเรียนสังขะวิทยาคม ครบ 98 ปี
  วันที่ 30 มกราคม 2558  คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม ร่วมรับศีล    ฟังธรรม
ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง จตุปัจจัย พระสงฆ์
9 รูป     จากเขตพื้นที่บริการโรงเรียน เนื่องในวันเกิด
โรงเรียนครบ 98 ปี      เพื่อให้เกิดสิริมงคล และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ตามโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งปฏิบัติตลอด
มา ขออนุโมทนาบุญที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญในวันนี้ ส่ง
ผลถึงท่านและครอบครัวของท่าน ทั้งในปัจจุบันและ ใน
อนาคตกาลเทอญ สาธุ..
   ณ หอประชุม และ บริเวณโรงเรียนสังขะวิทยาคม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  01/02/2558  
   

ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
  
      วันที่   9  มกราคม 2558 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคมเป็นประธานอ่าน
สานส์นายกรัฐมนตรี   และเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี   2558  เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและ
อยู่ในระเบียบวินัยอันดี   กิจกรรม   เช่น การแสดง
ของเด็กนักเรียน การมอบรางวัลให้เด็กดี และฐาน
กิจกรรมต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ราชการ   ผู้ปกครอง สนับสนุนงบประมาณ และขนม
เพื่อแจกให้เด็กนักเรียนมากมาย
        บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

/ ..update  10/01/2558  
   

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ 2558
  
      วันที่ 30 ธันวาคม 2557 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคมได้เยี่ยมให้กำลังใจ
ครูนักเรียนทุกห้อง-สายชั้น และกล่าวอวยพรให้ครู
นักเรียน เนื่องในวันปีใหม่ 2558 ซึ่งคณะครูนักเรียน
แต่ละห้อง-สายชั้นได้จัดขึ้นทั้งในห้องเรียน หน้าอาคาร
หอประชุม และสนามกีฬา โดยมีกิจกรรมนันทนาการ
มอบของขวัญ     และสังสรรค์ บรรยากาศเต็มไปด้วย
ความสนุกสนาน
       ขอให้มีความสุข สมหวัง ทุก ๆ คน

/ ..update  02/01/2558  
   

ภาพกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
      วันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม พร้อมด้วย
นายยศ สาแก้ว นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์ รองผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธาน เปิดประชุม
กองลูกเสือ - และพิธีรอบกองไฟ ของลูกเสือ สามัญและ
สามัญรุ่นใหญ่    ประจำปีการศึกษา    2557 กิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือซึ่งเป็นกิจกรรมตามหลักสูตร
และข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อฝึกให้นักเรียน
ใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบ วินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงาม
และ ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการลูกเสือ
    ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม (ค่ายชั่วคราว)
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  28/12/2557  

 
 
 
วีดิทัศน์ สรุปกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2557
งานประชาสัมพันธ์, 16 พฤษภาคม 2557
 
 
 
   
   
 
     ขอแสดงความยินดีกับ นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้รับ รางวัล เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน - OBEC AWARDS ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556 ระดับชาติ
ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557
 
    รางวัล " หนึ่งแสนครูดี " ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
16 มกราคม 2558 (รุ่นที่ 4-2557) ประกอบด้วย
   - นายจีระพงศ์ ขุมทอง         - นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
   - นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์    - นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
   - นางพจนา กงแก้ว             - นางสาวเมทินี แป้นเงิน
   - นางพูนทรัพย์ อินทรชัย 
   
     /// Download ประกาศฯ >>>
 
 
 
 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัตน์ บุยะสัน นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับ รางวัล เหรียญเงิน
(อันดับที่ 7)  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556  ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง วันที่ 18-20
กุมภาพันธ์ 2557       ครูผู้ฝึกสอน : นางศันสนีย์ เกิดโภค
 
 
      ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรินทร แป้นแก้ว และเด็กชายไกรวิชญ์ มีมาก ชั้น ป.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม
GSP ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร
เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
ระหว่าง วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
      ครูผู้ฝึกสอน : นายสุริยา คำทอง
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ได้ส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ 5
จำนวน 5 คน มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป เป็นเวลา
1 ปี (14 พ.ค.2557 - 31 มี.ค.2558) ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้แก่
   - นางสาวสุพิชฌาย์ อำพันธ์ดี  : โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
   - นางสาวทิพย์วจี แป้นจันทร์  : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
   - นางสาวน้ำผึ้ง แสงเลื่อม       : โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
   - นางสาวอารยา พิศโฉม        : โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   
     รายละเอียดการสอน >>>>
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
       รอบที่ 3 (พ.ศ.2555)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 2 (พ.ศ.2550)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 1 (พ.ศ.2547)  - หนังสือรับรอง
 
   
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
   e-mail /โทรศัพท์ ครู
   รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.
   ผลสอบ LA - ONET-NT
   ตารางสอนของครู
 
   นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม    
   นางจงจิต ทับทิมสำโรง    
 
    ข้อสอบ pre-onet สพฐ.
    ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สพปสร.3
    ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้
    ข้อสอบ Onet ป.6 ม.3 และ ม.6
    โทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา
    กูรู สนุก เรื่องน่ารู้
    ฝึกวาดรูประบายสี
    เกมคณิตศาสตร์
 
    หลักสูตรฯ 2551
    ระเบียบประเมินผลฯ 2551
    การประเมินวิทยฐานะ 2553
         คู่มือสายงานสอน
         คู่มือสายงานบริหาร
         คู่มือสายงานนิเทศ
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2541-2556
    คู่มือการปฏิบัติงานครู 2552
 
      สพป.สุรินทร์ เขต 1
      สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
กองทุน หลวงปู่เจียมฯ และกองทุน
             เพื่อนครู 30 พ.ศ. 2551
          ใบขอกู้เงินกองทุน สำหรับครู
               Download : | word111 
          ใบขอกู้เงินกองทุน สำหรับนักเรียน
               Download : | word222 
 
   
 
 
     
 
 
 
 
139 หมู่ 1 บ้านขวาว ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์   32150  Tel :  044571256    e-mail :  skwsc@hotmail.com website : skwsc.ac.th
, Statistic at