"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : คำขวัญ : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลือง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์ : : ยิ้มง่าย ไหว้สวย : : เอกลักษณ์ : : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม : :    "

   
 
         
 
 
    ประกาศงาน DMC เรื่อง นักเรียนพิการ    (แบบคัดกรองนักเรียนพิการ 9 ประเภท)    (หนังสือรับรอง)  
    ประกาศงานประชาสัมพันธ์  เรื่อง รายการตัวแทนเครือข่ายพุทธรักษา (9) แข่งขัน สพป.สร.3    
    ประกาศงานทะเบียนวัดผล ข้อมูล ทว.1 ทว.2 แบบประเมิน ฯ ปีการศึกษา 1/2559 
                                                                                                                        """" 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
     ปีการศึกษา 2559   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ได้ส่งนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 6 คน มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา     ประกอบด้วย
1. นางสาวปนัดดา อนุเคราะห์  
4. นางสาววิไล ทองก่ำ
2. นางสาวธิดารัตน์ บุตทองทิม
5. นางสาวอนงเนตร เสกงาม
3. นางสาวปัทมา มากดี
6. นางสาวปรียานุช สำรวย
         """" 
      โรงเรียนสังขะวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..ครูพี่เลี้ยง..พร้อมแนะนำ.
   
 
 
                  
 
   

ภาพกิจกรรม
วันวชิราวุธ
       วันที่  25 พฤศจิกายน  2559  นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
กองลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ลูกเสือและ
เนตรนารี โรงเรียนสังขะวิทยาคม จำนวน 1099 คน ร่วมกิจกรรมพิธี
วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึก ถึงวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งพระองค์ได้ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเป็นครั้งแรก  
        ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ-จ.สุรินทร์

/ ..update  25/11/2559  
   

ภาพกิจกรรม
- โหลดภาพ สำหรับผู้เข้าประชุม (RAR)
การประชุมหารือความร่วมมือ Chevron Enjoy Science
    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม พร้อมด้วยครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วม
ประชุมหารือความร่วมมือโครงการ Chearon Enjoy Science เครือข่าย
โรงเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้สู่โรงเรียน
เครือข่าย ต่อไป
        ณ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์
          
/ ..update  24/11/2559  
   

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรม
รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89
   กิจกรรมประกอบด้วย การเคารพธงชาติ การกล่าวคำปฏิญาณตน ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี การตั้งจิตอธิษฐาน ด้วยการยืนสงบนิ่ง   ปลูกต้นไม้ของ
พ่อ (ต้นราชพฤกษ์) การบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน
       ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ-จ.สุรินทร์
          
/ ..update  23/11/2559  
 

ภาพกิจกรรม
วันมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ
      วันที่ 29 กันยายน 2559 นายสมพร ผุยพันธ์ และ  นายนัทธพงศ์ วัฒนา
กุลยาวัฒน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้กล่าวแสดงความรู้สึก
อวยพร มอบดอกไม้ และมอบของขวัญ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ คุณครูรองยศ
สาแก้ว รองผู้อำนวยการ คุณครูประเสริฐศรี พรหมสูง คุณครูชูศรี อินทะหลาบ
และคุณครูอรุณวดี ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี เกษียณอายุราชการพร้อมกับจัดขบวน
นักเรียนส่งคุณครูเดินทางกลับบ้านอย่างสมเกียรติ
        ณ บริเวณหน้าเสาธง - ถนนหน้าอาคาร โรงเรียนสังขะวิทยาคม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  30/09/2559  
 

ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม ป.6
    วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดค่ายส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับ
ชั้น ป.6  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมของศาสนา สร้างจิต
สำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข  และ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านความอดทน  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู  
       ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  28/08/2559  
 

ภาพกิจกรรม
ค่ายวิชาการ ป.6
       วันที่ 25 สิงหาคม 2559  คณะครู นักเรียน สายชั้น ป.6 ได้จัดกิจกรรม
ค่ายวิชาการ (เพื่อสอนเพื่อน) บูรณาการสาระการเรียนรู้ระหว่างคณิตศาสตร์
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ   เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ 
และเตรียมความพร้อม ในการแข่งขัน การสอบเรียนต่อ การสอบ Pre-Onet
การสอบ Onet ต่อไป
       ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  28/08/2559  

 

ภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ
    วันที่ 11 สิงหาคม  2559 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ร่วมถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ร่วมกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ได้แก่ การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ  นิทรรศการคุณแม่
การแสดงของนักเรียน  การประกวด   การไหว้แม่ และการนำพวงมาลัย
ดอกมะลิไปกราบขอพร รำลึกถึงพระคุณ ของแม่
       ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ-จ.สุรินทร์
          
/ ..update  18/08/2559  
 
   
 
 
   
   
 
 
 
 
 
     
   
 
นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ
   (4 กลุ่มบริหาร)
นายสมพร ผุยพันธ์
รองผู้อำนวยการ
(บริหารวิชาการ-บุคคล)
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
          รองผู้อำนวยการ
    (บริหารทั่วไป-งบประมาณ)
             
              
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคมผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
.................................................................................................
 
 
   กรอบบริหาร  (-1-) (-2-) (-3-) (-4-)
     ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
     รางวัลดีเด่น ผลงาน ผู้อำนวยการ
 
 
 
            ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 
           สถิตินักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           รายชื่อนักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           ผลงาน รางวัล ดีเด่น นักเรียน
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
           คะแนนผลสอบ LA - ONET - NT - ข้อสอบกลาง สพฐ.
 
 
 
 
     
 
 
 
เอกสาร กองทุน หลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 พ.ศ.2551
  ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจน ฯ
Download   : | word12559
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
  ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
  หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
  รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3  ที่ตั้ง 139  หมู่ 1   ถนนโล่ห์สุวรรณ   บ้านขวาว   ตำบลสังขะ   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   32150    
                                                                                                                                                                       โทรศัพท์ :  044571256        e - mail :  skwsc@hotmail.com        website : www.skwsc.ac.th
                                
      
, Statistic at