"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : คำขวัญ : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลือง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์ : : ยิ้มง่าย ไหว้สวย : : เอกลักษณ์ : : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม : :    "

   
    
 
  ประกาศงานประกันคุณภาพภายใน แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา       
  ประกาศงานวิชาการ แบบบันทึกการประเมิน ฯ ค่านิยม 12 ประการ (ปก คำนำ ฯ)  (แบบสรุปผลประเมินฯ)      
  ประกาศงานทะเบียนและวัดผล แบบกรอก ทว.1 ที่เพิ่มช่องข้อสอบกลาง 2558 สำหรับ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ใช้เท่านั้น
    โหลดไฟล์ :  ( ป.2 )    ( ป.4-5 )   ( ม.1-2 )        
  ประกาศงานทะเบียนและวัดผล แบบสรุปกิจกรรม/พัฒนาผู้เรียน (สำหรับครูประจำกิจกรรม/ครูประจำชั้น)  ทว.2
     ปีการศึกษา 2558   ( ป.1-3 )    ( ป.4-6 )   ( ม.1-3 )        
  ประกาศงานทะเบียนและวัดผล แบบกรอก ทว.1 ปีการศึกษา 2558   (ทว.1 ป.1-)    (ทว.1 ป.6-)   (ทว.1 ม.-3)     
     (ฉบับแก้ไขล่าสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2558) ส่ง mail ของ ครูอลิสา (ป.1-3) ครูธนิน (ป.4-6) ,ครูมณีรัตน์ (ม.1-3) 
  ป.1-3 ส่ง himjoroK@hotmail.com //ป.4-6 ส่ง hengiac8@gmail.com / ม.1-3 ส่ง maneeratsuk@hotmail.com     
  คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน 'ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้' (เอกสาร1) (เอกสาร2) (เอกสาร3) (เอกสาร4)   
  ประกาศงานวิชาการ แบบบันทึกสมุดประจำตัวนักเรียน (เอกสาร1) (เอกสาร2) (เอกสาร3) (เอกสาร4) (เอกสาร5)   
  ประกาศงาน DMC นักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2558   (แบบคัดกรองนักเรียนพิการ 9 ประเภท)    (หนังสือรับรอง)  
                                                                                                                        """" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
   
วันเด็กแห่งชาติ
        วันที่ 8 มกราคม  2559 นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานอ่านสานส์นายกรัฐมนตรี และ
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และ
อยู่ในระเบียบวินัยอันดี
        มีกิจกรรม การแสดงของเด็กนักเรียน  การมอบรางวัลให้เด็ก
ดีเด่น ฐานกิจกรรม ต่าง ๆ  โดยได้รับความร่วมมือจาก   หน่วยงาน
ราชการ ผู้ปกครอง สนับสนุนงบประมาณ และขนมเพื่อแจกให้เด็ก
นักเรียนมากมาย
        บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

/ ..update  10/01/2559  
   
 
 
   
   
           
   
 
 
นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ
(4 กลุ่ม /บริหารงานบุคคล)
นายยศ สาแก้ว
รองผู้อำนวยการ
(บริหารงบประมาณ)
นายสมพร ผุยพันธ์
รองผู้อำนวยการ
(บริหารวิชาการ)
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
       รองผู้อำนวยการ
         (บริหารทั่วไป)
             
              
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคมผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
.................................................................................................
 
 
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
     ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
     รางวัลดีเด่น ผลงาน ผู้อำนวยการ
 
 
 
            ทำเนียบครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน
 
 
 
           สถิตินักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           รายชื่อนักเรียน จำแนกรายชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
           ผลงาน รางวัล ดีเด่น นักเรียน
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
           คะแนนผลสอบ LA - ONET - NT - ข้อสอบกลาง สพฐ.
 
 
 
 
 
 
เอกสาร กองทุน หลวงปู่เจียมฯ และกองทุนเพื่อนครู 30 พ.
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
  ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
  หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
  รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
 
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3  139  หมู่ 1   ถนนโล่ห์สุวรรณ   บ้านขวาว   ตำบลสังขะ   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   32150      Tel :  044571256   
                                                                                                                                                                             e-mail :  skwsc@hotmail.com             website : www.skwsc.ac.th
                                
      
, Statistic at