" ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม - Sangkhawittayakom School - : : คำขวัญ : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : อัตลักษณ์   : ธรรมจารี (ยิ้มง่าย ไหว้สวย)   เอกลักษณ์  : กีฬาวูซู โดดเด่น เน้นคุณธรรม  : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ  (สว่าง สงบ - เข้มแข็ง อดทน) : : หลักการทำงานในองค์กร :  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม  "    ::
 
   
นายสุนทร อินทรนุช  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นายยศ สาแก้ว
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มบริหารงบประมาณ ,กลุ่มบริหารทั่วไป)
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นายวิรพงษ์  สงค์พิมพ์
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มบริหารวิชาการ ,กลุ่มบริหารงานบุคคล)
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
 
    
 

ภาพกิจกรรม
มุทิตาจิต..
วันวานที่พากเพียร..สู่..วันเกษียณที่ภูมิใจ
        วันที่  17  กันยายน  2557   นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แขกผู้มีเกียรติ คณะครู   ได้จัดงาน
มุทิตาจิต ให้แก่ คุณครูขันทอง สุขอุ้ม และ  คุณครูกรรณิการ์
สายรัตทอง ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี เกษียณราชการ
       กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ การกล่าวความ
รู้สึก อวยพร มอบดอกไม้  มอบของขวัญ    เป็นขวัญกำลังใจ
สังสรรค์ ร่วมร้องเพลง
        ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

       / ..update  18/09/2557  

ภาพกิจกรรม
การประเมินโรงเรียนสีเขียว : เยาวชนสุรินทร์
        วันที่  16  กันยายน  2557   นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู   นักเรียน ที่รับ
ผิดชอบงานโรงเรียนสีเขียว     กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมิน "โรงเรียนสีเขียว :  เยาวชนสุรินทร์ เรียนรู้ คิดใช้
ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปี 2557 " ซึ่งประกอบด้วย
ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ ตัวแทนจาก อบจ.สุรินทร์ กรม
ประชาสัมพันธ์ และ ตัวแทนจาก สพม.สุรินทร์ 33
       กิจกรรมที่ประเมิน ได้แก่ ธนาคารขยะรีไซเคิล บ่อหมัก
แก๊สชีวภาพ ถังหมักน้ำหมักชีวภาพ เกษตรพอเพียง พลังงาน
ทางเลือก โซล่าเซล
      ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

       / ..update  17/09/2557  

ภาพกิจกรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายที่ 9
        วันที่  5  กันยายน  2557   นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู และคณะกรรมการเครือข่าย
พุทธรักษา (เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 9) ได้ให้การต้อนรับ
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียน ในเครือข่าย
ที่มาร่วมประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับเครือข่าย ณ สนามโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์
     1.ประกาศผลการแข่งขัน -เฉพาะโรงเรียนสังขะวิทยาคม
     2.ประกาสผลทั้ง 10 โรงเรียน -เครือข่ายพุทธรักษา
        ที่มา : โรงเรียนบ้านศรีนวล...

       / ..update  07/09/2557  

ภาพกิจกรรม
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
        วันที่  29  สิงหาคม 2557   โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โดยนายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนและ คณะครู
นักเรียน ร่วมกันแสดงความยินดีที่ดำเนินการตามโครงการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำเดือนสิงหาคม ได้ครบ 100 %
วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้
เกิดความร่วมมือที่ดี ในการช่วยแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียน
ต่อไป - ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
     
       / ..update  30/08/2557  

ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขัน-รายชื่อ
การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557
        วันที่  20  สิงหาคม 2557    นายสุนทร   อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ให้เกียรติมอบรางวัลให้
แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ระดับจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจัดโดย สพม.สุรินทร์ เขต
33 - โรงเรียนสุรพินท์พิทยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผลการแข่งขัน (ที่ได้รับรางวัล)
   1.ชนะเลิศ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
   2.รองชนะเลิศ อันดับ 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
       ช่วงชั้นที่ 3
   3.ชนะเลิศ สร้างภาพการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วยโปร
      แกรม Adobe Flash หัวข้อ 'Hello อาเซียน'ช่วงชั้นที่ 2
      ณ หน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
     
       / ..update  21/08/2557  

ภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ
        วันที่  8  สิงหาคม 2557    นายสุนทร   อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ให้เกียรติ เป็นประธาน
มอบรางวัลให้นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น และกล่าวเปิดงาน
วันแม่แห่งชาติ โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกล่าวสดุดีสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การแสดงของนักเรียน   การ
มอบราางวัลนักเรียนดีเด่น การกราบแม่และรำลึกถึงพระคุณ
       ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
     
       / ..update  10/08/2557  

ภาพกิจกรรม
การเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล
  วันที่  8  สิงหาคม 2557  นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหนึ่ง  ที่จะทำให้ เกิดการคัดแยกขยะ
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักและ
มีส่วนร่วม ในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยความ
ร่วมมือของครู นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
       ณ อาคารธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนสังขะวิทยาคม
จ.สุรินทร์
     
       / ..update  10/08/2557  
   
 
 
วีดิทัศน์ สรุปกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2557
งานประชาสัมพันธ์, 16 พฤษภาคม 2557
 
 
 
   
   
 
 
 
            ขอแสดงความยินดีกับ นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
       ได้รับ รางวัล เหรียญทอง   รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการ
        สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
        งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน - OBEC AWARDS ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556 ระดับชาติ
        ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557       
 
    รางวัล " หนึ่งแสนครูดี " ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
16 มกราคม 2557 (รุ่นที่ 3-2556) ประกอบด้วย
   - นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์    - นางกัญญา อินทร์งาม
   - นางชูศรี อินทะหลาบ      - นางนฤมล แสงทอง
   - นางปฏิพัทธ์ เทียมไสย์   - นางสันทวดี พางาม
   - นายธนา ปรากฏรัตน์ 
 
 
 
    ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัตน์ บุยะสัน นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับ รางวัล เหรียญเงิน
  (อันดับที่ 7)  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
   ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2556  ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง วันที่ 18-20
    กุมภาพันธ์ 2557       ครูผู้ฝึกสอน : นางศันสนีย์ เกิดโภค
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ได้ส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ 5
จำนวน 5 คน มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป เป็นเวลา
1 ปี (14 พ.ค.2557 - 31 มี.ค.2558) ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้แก่
   - นางสาวสุพิชฌาย์ อำพันธ์ดี  : โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
   - นางสาวทิพย์วจี แป้นจันทร์  : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
   - นางสาวน้ำผึ้ง แสงเลื่อม       : โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
   - นางสาวอารยา พิศโฉม        : โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
   - นางสาวเกศสิกานต์ สุภาพ    : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
     รายละเอียดการสอน >>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
       รอบที่ 3 (พ.ศ.2555)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 2 (พ.ศ.2550)  - หนังสือรับรอง
       รอบที่ 1 (พ.ศ.2547)  - หนังสือรับรอง
 
   
   กรอบบริหารงาน (1) (2) (3) (4)
   e-mail /โทรศัพท์ ครู
   รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.
   ผลสอบ LA - ONET-NT
   ตารางสอนของครู
 
   นางจงจิต ทับทิมสำโรง    
 
    ข้อสอบ pre-onet สพฐ.
    ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สพปสร.3
    ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้
    ข้อสอบ Onet ป.6 ม.3 และ ม.6
    โทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา
    กูรู สนุก เรื่องน่ารู้
    ฝึกวาดรูประบายสี
    เกมคณิตศาสตร์
 
    หลักสูตรฯ 2551
    ระเบียบประเมินผลฯ 2551
    การประเมินวิทยฐานะ 2553
         คู่มือสายงานสอน
         คู่มือสายงานบริหาร
         คู่มือสายงานนิเทศ
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2541-2556
    คู่มือการปฏิบัติงานครู 2552
 
      สพป.สุรินทร์ เขต 1
      สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
กองทุน หลวงปู่เจียมฯ และกองทุน
             เพื่อนครู 30 พ.ศ. 2551
          ใบขอกู้เงินกองทุน สำหรับครู
               Download : | word111 
          ใบขอกู้เงินกองทุน สำหรับนักเรียน
               Download : | word222 
 
   
 
 
     
 
 
 
, Statistic at