ประมวลภาพ - รอ

กีฬาสีสัมพันธ์ 'เหลือง-ดำ เกมส์'
      วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561  นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน
กีฬาสีสัมพันธ์เหลือง-ดำ เกมส์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ออกกำลังกายรู้จักการตัดสินใจ รักสามัคคี มีการพัฒนาทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญา
    ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 10/12/2561

   

ประมวลภาพ - รอ

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
     26 พฤศจิกายน 2561  นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม  เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดี
และถวายบังคมพระบรมรูป   พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้า
อยู่หัว (ร.6)  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พร้อมทั้งทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
     ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 26/11/2561

   
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
   วันที่ 21 สิงหาคม 2561นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธาน  เปิดกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือของ มรภ.สุรินทร์ และ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมประกอบด้วย จัดนิทรรศการ
การประกวดแข่งขันทางวิชาการ  ชุดแฟนตาซีรีไซเคิล   การ
แสดงละคร บรรยากาศมีทั้งความรู้-สนุกสนาน
    ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 09/09/2561
   
วันแม่แห่งชาติ
   วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสังขะ
วิทยาคม ร่วมพิธีถวายสักการะและถวายพระพรชัย  สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9  ร่วมกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ  ได้แก่  จัดนิทรรศการ  การแสดงของนักเรียน
การประกวด การไหว้แม่
    ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ-จ.สุรินทร์

/ ..update 09/09/2561
   

การแข่งขันเอแม็ทและซูโดกุ
   วันที่ 22 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2561 นายสุริยา คำทอง
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้นำนักเรียนแข่งขันความสามารถทาง
วิชาการ รายการเอแม็ท และซูโดกุ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและโลห์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
    ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1, อันดับ 2
/เหรียญทอง ทั้ง 2 รายการ ขอแสดงความยินดีกับ..คนเก่ง
       คลิ๊ก...รายละเอียดนักเรียน+รางวัล อย่างละเอียด...

/ ..update 09/09/2561

   
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายชั้น ป.6
    วันที่ 2 สิงหาคม 2561    คณะครู  นักเรียน สายชั้น ป.6
ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยได้นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
     บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความตื่นเต้น

/ ..update 09/09/2561
   
กิจกรรมอบรมธรรมะเพื่อชีวิต สายชั้น ป.6
    วันที่ 1 สิงหาคม 2561   สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้จัด
โครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิต เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ หลักธรรมของศาสนา นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน    สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างสงบสุข    
       ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 09/09/2561
   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ร.10
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมกับข้าราชการทุกหน่วยงาน อ.สังขะได้ร่วม
ลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
     ณ หอประชุมอำเภอสังขะ  อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 29/07/2561
   
 
                 
 
       
                       
     เอกสาร กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 พ.ศ.2551
       ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจน ฯ
Download   : | word12559
       ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
       ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
       หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
       รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
       
                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 นายสุนทร อินทรนุช
       ผู้อำนวยการ
นายสมพร ผุยพันธ์
  รองผู้อำนวยการ
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
        รองผู้อำนวยการ
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
          รองผู้อำนวยการ
                               กลุ่มบริหารวิชาการ-งานบุคคล     กลุ่มบริหารทั่วไป                กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
                
   
     
 
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ตัวประกอบ
               ของจำนวนนับสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
               โรงเรียนสังขะวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ชื่อผู้วิจัย  นายสุริยา คำทอง ครูชำนาญการ
ปีที่ทำการวิจัย   2560   
                                   ........อ่านต่อ >>>   
 
     
 
 
 
            
 
     

 
    
        
 
 
      Hotmail            Gmail          
 
 
         
      เนชั่น
      มติชน
      ข่าวสด
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560