"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"     "    ::

 
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ปีการศึกษา 2558
 
 
 
 
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ปีการศึกษา 2555
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง
เอกสาร/แบบฟอร์ม/แบบประเมินมาตรฐาน
Download
หมายเหตุ
ผู้ส่งข้อมูล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         
1
กฏกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษา 2553
สพฐ.
นายวิโชค พิศเพ็ง
2
คู่มือประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ( 2554-2548)
 
 
       -  ระดับปฐมวัย
       -  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมศ.รอบ3
นายวิโชค พิศเพ็ง
3
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพ พ.ศ.2554
สพฐ. (15 มฐ.)
นายวิโชค พิศเพ็ง
4.
คู่มือมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 15 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2554   Download โรงเรียนสังขะวิทยาคม นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
5
รายงานการประเมินตนเอง สำหรับครู (SSR) ปีการศึกษา 2554   Download โรงเรียนสังขะวิทยาคม นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
         
มาตรฐาน
       
มฐ.1
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ    Download เครื่องมือประเมินโรงเรียน นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
มฐ.2
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   Download เครื่องมือประเมินโรงเรียน นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
มฐ.3

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้

  Download เครื่องมือประเมินโรงเรียน นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
  และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง      
มฐ.4
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์    Download เครื่องมือประเมินโรงเรียน นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
     
มฐ.5
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร   Download เครื่องมือประเมินโรงเรียน นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
มฐ.6
ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน   Download เครื่องมือประเมินโรงเรียน นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต      
มฐ.7-15
การจัดการ + อัตลักษณ์ + ส่งเสริม   Download เครื่องมือประเมินโรงเรียน นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
         
  แบบสรุป..สู่...การเขียนรายงานตนเอง (SSR) 2554      
  แบบสรุป 1   Download เครื่องมือประเมินโรงเรียน นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
  แบบสรุป 2   Download เครื่องมือประเมินโรงเรียน นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
         
         
         
       
 
 
 
 
 
, Statistic at