"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"     "    ::

 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ สพฐ. สมศ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง
เอกสาร/แบบฟอร์ม/แบบประเมินมาตรฐาน
Download
หมายเหตุ
ผู้ส่งข้อมูล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
กฏกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษา 2553
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
2
คู่มือแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษา 18 มฐ ไปใช้ในโรงเรียน รอบ2
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
3
คู่มือประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ( 2554-2548)
   
 
       -  ระดับปฐมวัย
       -  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
4
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพ พ.ศ.2554
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
5
สมศ.ปรับเกณฑ์การประเมินตบช. 5 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ก.ค. 2554
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
     
         
แบบฟอร์ม/แบบประเมิน มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554-2558
( 15 มาตรฐาน )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง
เอกสาร/แบบฟอร์ม/แบบประเมินมาตรฐาน
Download
หมายเหตุ
ผู้ส่งข้อมูล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.
คู่มือมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 15 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2554   Download
file : pdf
นางนงลักษณ์ วงษ์บ้านหล่อ
2
รายงานการประเมินตนเอง สำหรับครู (SSR) ปีการศึกษา 2554   Download
file : word
นางนงลักษณ์ วงษ์บ้านหล่อ
         
         
มาตรฐาน
       
มฐ.1
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ    Download
ใหม่..ล่าสุด
นางนงลักษณ์ วงษ์บ้านหล่อ
มฐ.2
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   Download
17/04/2555
นางนงลักษณ์ วงษ์บ้านหล่อ
มฐ.3

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้

  Download
นางนงลักษณ์ วงษ์บ้านหล่อ
  และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง      
มฐ.4
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์    Download   นางนงลักษณ์ วงษ์บ้านหล่อ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
     
มฐ.5
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร   Download   นางนงลักษณ์ วงษ์บ้านหล่อ
มฐ.6
ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน   Download   นางนงลักษณ์ วงษ์บ้านหล่อ
  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต      
มฐ.7-15
การจัดการ + อัตลักษณ์ + ส่งเสริม   Download   นางนงลักษณ์ วงษ์บ้านหล่อ
         
  แบบสรุป..สู่...การเขียนรายงานตนเอง (SSR) 2554      
*
แบบสรุป 1   Download
file : word
นางนงลักษณ์ วงษ์บ้านหล่อ
*
แบบสรุป 2   Download
file : excel
นางนงลักษณ์ วงษ์บ้านหล่อ
         
         
         
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหลักฐาน/แบบประเมิน ปีการศึกษา 2552-2553 ที่จัดทำแล้ว
ให้ท่านเก็บรวบรวม.... เตรียมรับการประเมินด้วย ...
 
ข้อมูลสารสนเทศ 2551 - 2554 สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง
เอกสาร/แบบฟอร์ม/แบบประเมินมาตรฐาน
Download
หมายเหตุ
ผู้ส่งข้อมูล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อนักเรียนยากจน-ด้อยโอกาสฯ
   
1
รายชื่อนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2554 (File : Excel 2003)
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
         
รายชื่อนักเรียน
   
1
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2551 (File : Excel 2003)
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
2
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2552 (File : Excel 2003)
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
3
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2553 (File : Excel 2003)
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
4
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2554 (File : Excel 2003)
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
         
 ภาวะโภชนาการนักเรียน
 
1
น้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียน ปีการศึกษา 2551 (File :pdf)
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
2
น้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียน ปีการศึกษา 2552 (File : Excel 2003)
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
3
น้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียน ปีการศึกษา 2553   (File : Excel 2003)
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
4
น้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียน ปีการศึกษา 2554 (File : Excel 2003)
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
         
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2551
     
      - ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1- ป.3) (File : Excel 2003)  
นายวิโชค พิศเพ็ง
      - ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4- ป.6) (File : Excel 2003)  
นายวิโชค พิศเพ็ง
      - ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) (File : Excel 2003)  
นายวิโชค พิศเพ็ง
      - สรุปรวม (ป.1-ม.3) (File : Excel 2003)  
นายวิโชค พิศเพ็ง
2
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2552
 
 
3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2553
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
แบบฟอร์ม/แบบประเมิน มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2551-2553
( 18 มาตรฐาน )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง
เอกสาร/แบบฟอร์ม/แบบประเมินมาตรฐาน
Download
หมายเหตุ
ผู้ส่งข้อมูล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         
มาตรฐาน
1. แบบประเมินตนเองด้านเอกสาร หลักฐาน ฯ งานประจำชั้น (ส่วนตัว)
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
2. แบบประเมินตนเอง 18 มาตรฐาน ส่งงานประกัน (ทุกคน)
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
  3. แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
     (เฉพาะหัวหน้ามาตรฐาน 18 คน เท่านั้น) (Excel2003)
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
  4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ทั้ง 18 มฐ (Word2003)  
นายวิโชค พิศเพ็ง
     
         
         
มาตรฐาน
     
มาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์....................................................................................................................................................
1. แบบประเมินผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
(ตบช.2 -2.1,2.2,2.3 และสรุป รวม 4 แผ่น ) (File : Word 2003)
     
     
มาตรฐานที่ 2
ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม.................................................................................................................................................
1. แบบสรุปผลการประเมินทำความสะอาด
 
นางจันทร์ฉาย นฤสาร
  2. แบบบันทึกการทำความสะอาด      
         
มาตรฐานที่ 3

ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต .............................................................................

 
1. แบบประเมินการทำงาน 1
 
นายสมส่วน วินทะไชย
 
2. แบบประเมินทักษะ + แบบประเมินเจตคติ 2
 
นายสมส่วน วินทะไชย
  3. สรุปผลการประเมินรวม 5 ตัวบ่งชี้  
นายสมส่วน วินทะไชย
     
มาตรฐานที่ 4
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน์................................................
1. แบบประเมินผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฯ ปี 2551
 
นายสุริยา คำทอง
2. แบบประเมินผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฯ ปี 2552
 
นายสุริยา คำทอง
3. แบบประเมินผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฯ ปี 2553
 
นายสุริยา คำทอง
     
มาตรฐานที่ 5
มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร..........................................................................................................................................................................
1. แบบประเมินความสามารถด้าน ICT นักรียนประถมศึกษา (ครูคอมฯ)
 
นางขวัญตา พิศเพ็ง
  2. แบบประเมินความสามารถด้าน ICT นักรียนมัธยมศึกษา (ครูคอมฯ)  
นางขวัญตา พิศเพ็ง
     
มาตรฐานที่ 6
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง......................................................................................
1. แบบสรุปผลประเมินการรัการอ่าน+แสวงหาความรู้
 
นางสันทวดี พางาม
  2. บันทึกการอ่าน      
     
มาตรฐานที่ 7
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี................................................................................................................................................................

1. แบบสรุปรายงานการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตนักเรียน  

 
นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
2. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการกล้าแสดงออกและความมั่นใจ
     
3. แบบประเมินการมีมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อน  ครู ผู้อื่น
     
     
มาตรฐานที่ 8
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา.......................................................................................................................................
1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (ใน-นอกสถานศึกษา)
 
นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด
  2. แบบสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2551  
นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด
  3. แบบสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2552  
นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด
  4. แบบสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2553  
นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด
     
มาตรฐานที่ 9
ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง.....................................
1.
     
     
มาตรฐานที่ 10
ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..............................................................................
1. (ปก)แบบประเมินพฤติกรรมของครู
 
นางพจนา กงแก้ว
 
2. คำชี้แจงมาตรฐานที่10
 
นางพจนา กงแก้ว
 
3. แบบประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 10.1
 
นางพจนา กงแก้ว
 
4. แบบประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 10.2
 
นางพจนา กงแก้ว
 
5. แบบประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 10.3
 
นางพจนา กงแก้ว
 
6. แบบประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 10.4
 
นางพจนา กงแก้ว
 
7. แบบประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 10.5
 
นางพจนา กงแก้ว
 
8. แบบประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 10.6
 
นางพจนา กงแก้ว
 
9. แบบประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 10.7
 
นางพจนา กงแก้ว
 
10. สรุปพื้นฐานมาตรฐานที่ 10
 
นางพจนา กงแก้ว
 
     
 
11. คำถามและแนวทางการตอบคำถาม
     
         
     
มาตรฐานที่ 11
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถ ในการบริหารจัดการศึกษา.................................................................................................
1.
     
     
มาตรฐานที่ 12
สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนา องค์กร อย่างเป็นระบบครบวงจร............................................................................
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2552-2554
     
2. คู่มือการปฏิบัติงานบริหาร 4 ฝ่าย /คู่มือครู 2552-2553
     
3. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
4. แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน /ฝ่าย/งาน/สาระการเรียนรู้ ฯ
     
     
มาตรฐานที่ 13
สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน..............................................................................................................................
1.
     
     
มาตรฐานที่ 14
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..................................................................................................................
1. แบบประเมิน มฐ.14
     
     
มาตรฐานที่ 15
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย...............................................................................................................................
1.ใบปะหน้า
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
 
2. แบบสัมภาษณ์การเยี่ยมบ้านนักเรียน
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
 
3. แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
4. แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
5. แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
 
6. แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
7. แบบบันทึกการประชุมแก้ปัญหานักเรียน 1
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
 
8. แบบบันทึกการประชุมแก้ปัญหานักเรียน 2
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
9. แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน (ภายใน)
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
 
10. แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน (ภายนอก)
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
11. แบบประเมิน SDQ (นักเรียน)
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
 
12. แบบประเมิน SDQ (ครู)
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
13. แบบประเมิน SDQ (ผู้ปกครอง)
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
 
14. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
15. แบบประเมินความคิดเห็นต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มฐ.15.1
 
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
         
     
มาตรฐานที่ 16
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ.........................................................................
1.
     
     
มาตรฐานที่ 17
สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น..........................................................................................................................
1.
     
     
มาตรฐานที่ 18
สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทาง วิชาการ  และองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน.........
1.
     
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
   
แบบฟอร์ม/แบบบันทึก/แบบประเมิน งานบริหาร 4 ฝ่าย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง
เอกสาร/แบบฟอร์ม/แบบประเมินมาตรฐาน
Download
หมายเหตุ
ผู้ส่งข้อมูล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานบริหารวิชาการ
   
 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
   
1
ปกแบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ ป.1- ม.3
 
นายประยง สันธิ
2
แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ ป.1-6
 
นายประยง สันธิ
3
แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ ม.1-2
 
นายประยง สันธิ
4
แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ ม.3
 
นายประยง สันธิ
 
     
 
กิจกรรมชุมนุม
   
1
ปกแบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ป.1- ม.3
 
นายประยง สันธิ
2
แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ป.1- 6
 
นายประยง สันธิ
3
แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ม.1-2
 
นายประยง สันธิ
4
แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ม.3
 
นายประยง สันธิ
5
บันทึกขออนุญาตเปิดชุมนุม
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
6
ใบสมัครกิจกรรมชุมนุม
 
นายวิโชค พิศเพ็ง
 
     
 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
   
1
.แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสาธารณประโยชน์
 
นายประยง สันธิ
 
     
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6)
   
1
ปกแบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.4-6 ภาค 1
 
นางขวัญตา พิศเพ็ง
2
ปกแบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.4-6 ภาค 2
 
นางขวัญตา พิศเพ็ง
3
คำนำแบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.4-6
 
นางขวัญตา พิศเพ็ง
4
แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.4-6 ภาค 1
 
นางขวัญตา พิศเพ็ง
5
แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.4-6 ภาค 2
 
นางขวัญตา พิศเพ็ง
       
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         
         
       
     
 
, Statistic at