"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"     "    ::

 
 
   ปีการศึกษา 2553
   ปี พ.ศ. 2553
   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2553
 
      วันที่ 24--26 ธันวาคม 2553 ผู้บริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้นำนักเรียนตัวแทน สพป.สร.3
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานีจำนวน
12 รายการ นักเรียน 75 คน ครูควบคุม 22 คน
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ครู นักเรียนขอแสดง
ความชื่นชม ยินดี กับนักเรียนที่เป็นตัวแทน คุณครูที่ฝึกสอน
ครูที่ควบคุมดูแลนักเรียน ทุกคน และ ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขัน ทุกรายการ
     โรงเรียนสังขะวิทยาคม จะทำพิธีมอบรางวัลอย่างยิ่งใหญ่
ในโอกาส ต่อไป

    ...สรุปผลการแข่งขัน ทั้ง 12 รายการ...

                  / ..up 05/01/2554  

......................................................................................................................................................

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา
โครงการเรียนฟรี 15 ปี ระดับชั้นอนุบาล
 
      วันที่ 24 ธันวาคม 2553 คณะครูสายชั้นอนุบาล 1, 2
ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์
จ.นคราชสีมา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆ และพัฒนาทักษะ
ตามศักยภาพ ความต้องการ และความสนใจ    

                  / ..up 05/01/2554  

......................................................................................................................................................

สวัสดีปีใหม่ 2554
     วันที่ 29 ธันวาคม 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้จัด
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้นักเรียน และครู
กิจกรรม ประกอบด้วย ท่านผู้อำนวยการสุนทร อินทรนุช
อวยพรให้ครู นักเรียน นักเรียนแต่ละห้องจับฉลาก แลก
ของขวัญ รับประทานอาหารร่วมกัน เล่นเกมสร้างความสามัคคี
และความสนุกสนานระหว่างครูและนักเรียน ภาคกลางคืน
ผู้อำนวยการ มอบของขวัญให้คุณครูทุกคน และร่วมร้องเพลง
วันปีใหม่  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น
เป็นมิตร บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ
      ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                  / ..up 04/01/2554  

......................................................................................................................................................ภาพกิจกรรม 28/12/2553
ภาพกิจกรรม 29/12/2553

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2553
     วันที่ 28-29 ธันวาคม 2553 เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 8
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา รอบที่ 2 (กรีฑา - กีฬา
ชิงชนะเลิศ) เพื่อคัดเลือกตัวแทน นักเรียน/โรงเรียน
แข่งขันระดับโซน/อำเภอ ต่อไป โดยมี นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนสังขะวิทยาคม
อำนวยความสะดวก ด้านการแข่งขัน ในฐานะเจ้าภาพสถานที่

      ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                  / ..up 28/12/2553  

......................................................................................................................................................

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2553
     วันที่ 28 ธันวาคม 2553 นายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายที่ 8 "พุทธรักษาเกมส์"
ประจำปี 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน สังกัดเครือข่ายที่ 8
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 คณะผู้ติดตาม ด้วยความยินดียิ่ง
      
                  / ..up 28/12/2553  

......................................................................................................................................................
ภาพกิจกรรม
รอ
ส่งภาพการแข่งขันทุกรายการ
มาที่ skwsc@hotmail.com

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2553
 
      วันที่ 24--26 ธันวาคม 2553 ผู้บริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้นำนักเรียนตัวแทน สพป.สร.3
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ภาคตะวัน
ออก เฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานีจำนวน 12 รายการ
นักเรียน 75 คน ครูควบคุม 22 คน
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ครู นักเรียนขอแสดง
ความชื่นชม ยินดี กับนักเรียนที่เป็นตัวแทน คุณครูที่ฝึกสอน
ครูที่ควบคุมดูแลนักเรียน ทุกคน และ ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขัน ทุกรายการ
     โรงเรียนสังขะวิทยาคม จะทำพิธีมอบรางวัลอย่างยิ่งใหญ่
ในโอกาส ต่อไป

    ...สรุปผลการแข่งขัน ทั้ง 12 รายการ...

                  / ..up 28/12/2553  

......................................................................................................................................................

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2553
     วันที่ 14-17 ธันวาคม 2553 เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 8
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา รอบที่ 1 เพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักเรียน/โรงเรียน แข่งขันในรอบคัดเลือก รอบที่ 2 ในวันที่
27-29 ธันวาคม 2553 โดยมี นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
คณะครู นักเรียน โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำนวยความสะดวก
ด้านการแข่งขัน ในฐานะเจ้าภาพสถานที่

      ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                  / ..up 17/12/2553  

......................................................................................................................................................

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      วันที่ 5 ธันวาคม 2553  นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ร่วมพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ ประชาชน ทุกหมู่เหล่า สังกัดอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
แสดงถึงความจงรักภักดี เป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดีน
      กิจกรรมภาคเช้า : พิธีสงฆ์  พิธีถวายพระพรชัยมงคล
 พิธีมอบเกียรติบัตรคุณพ่อตัวอย่าง  นักเรียนดีเด่นจิตอาสา 
      กิจกรรมภาคกลางคืน : พิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  การแจก/ฉายภาพยนตร์
เฉลิมพระเกียรติ (VCD ชุด 7 ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ
ชุดที่ 1 เรื่องเดียวกัน ชุดที่ 2 เรื่อง เหรียญของพ่อ ชุดที่ 3
เรื่อง จากฟ้าสู่ดิน ชุดที่ 4 เรื่อง แผ่นดินของเรา ชุดที่ 5
เรื่อง ราชประชานุเคราะห์ ชุดที่ 6 เรื่อง อาม่า ชุดที่ 7
เรื่อง คนล่าเมฆ )

      ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                  / ..up 5/12/2553  

......................................................................................................................................................

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รางวัลงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3

      วันที่ 2 ธันวาคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้กล่าวแสดงความยินดี
และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เงิน
ทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่าง
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553 ณ อ.กาบเชิง เพื่อคัดตัวแทน
ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี ต่อไป
    1. ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันฯ     12 รายการ
        ตัวแทน สพป.สร.3 ไปแข่งขัน ที่ จ.อุดรธานี
    2. ผลการแข่งขัน รายการไม่เป็นตัวแทน แต่ได้รางวัล
        เหรียญทอง เงิน ทองแดง    37 รายการ
        สรุปเหรียญรางวัล
            :: เหรียญทอง              38 เหรียญ/รายการ
            :: เหรียญเงิน              7    เหรียญ/รายการ
            :: เหรียญทอง              4    เหรียญ/รายการ
            :: รวมทั้งสิ้น                49  เหรียญ/รายการ
       ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                  / ..up 2/12/2553  

......................................................................................................................................................

วันวชิราวุธ 
      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โดย นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน
ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา
และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึก ถึงวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้ พระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทยขึ้น
       ทั้งนี้ โรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้า
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ที่ได้เหรียญทอง และเป็นตัวแทน สพป.สร.3 ไปแข่งขันระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี ต่อไป ด้วย
       ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                  / ..up 13/11/2553  

......................................................................................................................................................

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3  
      วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ณ อำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์
     ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล
และคุณครูที่ฝึกซ้อมนักเรียนทุกรายการ ขอให้เตรียมพร้อม
สำหรับการเดินทางไปแข่งขันที่ จ.อุดรธานี ทั้ง 11 รายการ
     ตรวจสอบ (ผลการแข่งขัน 1 )      (ผลการแข่งขัน 2)

                  / ..up 13/11/2553  

......................................................................................................................................................

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ป.6         
      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้จัด กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น โดยมีนายสมศักดิ์ แสนหิรัญ
นายอำเภอสังขะ เป็นเกียรติ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวให้
โอวาท และ นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับนายอำเภอสังขะ
คณะวิทยากร ทุกท่าน และให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ
ในการปฏิบัติตนสำหรับนักเรียน ในการเข้ารับการอบรม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม
ห่างไกลยาเสพติด ปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

                  / ..up 08/11/2553  

......................................................................................................................................................
ภาพกิจกรรมพิธีเปิด
5/1125/53
ภาพกิจกรรม 6-7/11/2553
รอ..

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1-3         
      วันที่ 5 -7 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้จัด อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-3) ขึ้น โดยมีนายสมศักดิ์ แสนหิรัญ
นายอำเภอสังขะ  เป็นประธานเปิดงาน และวิทยากร
จากกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดน  เจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาล/สาธารณสุข (อ.สังขะ)  บุคลากรจากหน่วยงาน
ราชการ อำเภอสังขะ มาให้ความรู้ เพื่อปลูกฝัง เยาวชน
ให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  ห่างไกลยาเสพติด และปฏิบัติตน
ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยการกล่าวต้อนรับ
จากนายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ผู้บริหารจากโรงเรียนในเครือข่ายที่ 8 (สพป.สร.3) คณะครู
นักเรียน  ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

                  / ..up 07/11/2553  

......................................................................................................................................................        ภาพกิจกรรม         

วันปิยมหาราช พ.ศ.2553
          วันที่ 23 ตุลาคม 2553  นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร ครู
ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ร่วมกับส่วน
ราชการในอำเภอสังขะ ประกอบด้วย อำเภอสังขะ เทศบาลตำบล
สังขะ โรงพยาบาล สาธารณสุข ปศุสัตว์ ที่ดิน ธนาคาร และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด 27 หน่วยงาน
ความสำคัญ
    วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกร
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวาย
พระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"
ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่ง
ของปวงชน" ด้วยความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
รัฐบาลจึงได้ประกาศ ให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"
   กิจกรรมจัด ณ สนามโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                  / ..up 23/10/2553  

......................................................................................................................................................


           ภาพกิจกรรม

กีฬาสีสัมพันธ์เหลืองดำเกมส์ ปีการศึกษา 2553
          วันที่ 7 ตุลาคม 2553  นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์
นายกเทศมนตรีตำบลสังขะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี
สัมพันธ์ เหลือง ดำเกมส์ ต้านยาเสพติด ซึ่งงานกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ได้เสนอโครงการและจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียน ได้ออกกำลังกาย รู้จักการตัดสินใจ  มีความรักสามัคคี
มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา
เพื่อสนองต่อการเรียนในด้านอื่น ๆ ให้มีคุณภาพ
         พลังความยิ่งใหญ่ของขบวนพาเหรดนักกีฬา และกองเชียร์
นักกีฬา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                  / ..up 8/10/2553  

.............................................................................................................................................................

การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ เครือข่ายที่ 8
          วันที่ 1 ตุลาคม 2553  เครือข่ายที่ 8 ได้จัดการแข่งขัน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อคัดตัวแทนนักเรียนไป
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(สพป.สร.3) ที่ อ.กาบเชิง วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2553
โดยการเตรียมการ และต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์ (ผลการแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบต่อไป.....)

                  / ..up 02/10/2553  

.....................................................................................................................................................

พิธีแซนโฎนตา
          วันที่ 30 กันยายน 2553  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย
สายใยชมชน อำเภอสังขะ โดยนางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์
นายกเทศมนตรี ตำบลสังขะ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม
สืบสานประเพณีแซนโฎนตาให้นักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้ศึกษาเรียนรู้
         ประเพณีแซนโฎนตา เป็นประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญ
และปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมายาว นาน นับเป็นพันๆ ปี
ของชาวเขมร ที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
สะท้อนให้เห็นความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูรู้คุณ
ของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และชุมชน โดยจะประกอบ
พิธีกรรมตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๑๐ ของทุกปี
ซึ่งเมื่อถึงวันนั้น ลูกหลาน ญาติพี่น้องที่ไปประกอบอาชีพ
หรือตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่น ไม่ว่าจะใกล้ หรือไกล จะต้องเดินทางกลับ
มารวมญาติ เพื่อทำพิธีแซนโฎนตา
           ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                  / ..up 30/09/2553  

...............................................................................................................................

ค่ายวิชาการปฐมวัย (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)
      วันที่ 11 กันยายน 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายวิชาการ
ปฐมวัย (โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ : ศธ. )
จุดประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะนักเรียนปฐมวัย
ให้มีความพร้อม ตามหลักสูตร ปฐมวัย โดยกิจกรรมประกอบด้วย
การวาดรูป ระบายสี
      การวาดรูป ระบายสีเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยใน
การพัฒนาการ ทางด้านจินตนาการ ของเด็ก
อย่างที่เราทราบกันว่าสมองของคนเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ที่สำคัญ คือ ส่วนของความคิดที่เป็นเหตุผม (Logic)
และส่วนที่เป็นความคิดด้านจินตนาการ (Imgaination)
การระบายสี จะสร้างให้เด็กคุ้น เคยกับการใช้ดินสอ การเขียน
การควบคุมมือ ควบคุมดินสอให้วาดสิ่งต่างๆตามความต้องการ
จะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับ ทักษะการเขียนในอนาคต
         ณ อาคาร5 (อนุบาล 2) โรงเรียนสังขะ วิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
      
           / ..up 13/09/2553  

..........................................................................................................................................................

การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม TheGeometer 's
Sketchpad 3 ระดับภูมิภาค
      วันที่ 8 กันยายน 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้มอบรางวัล เกียรติบัตร เหรียญ
ให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การประกวดผลงาน
สร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม TheGeometer 's Sketchpad 3 ระดับภูมิภาค
จัดโดย สสวท. โดยเข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553
ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
      ขอชื่นชม และแสดงความยินดี กับ ครูที่ฝึกสอนและ
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

ผลการแข่งขัน
  1. รางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค   ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
      เด็กชายกัลปคุปต์ เสนาพรหม ป.6/1
      เด็กชายพีรวิชญ์ ดวงชัย ป.6/1
       ครูผู้ฝึกซ้อม นายสุริยา คำทอง
      
           / ..up 9/09/2553  

..........................................................................................................................................................

กิจกรรมสังขะวิชาการ ปี 2553
      วันที่ 2 กันยายน 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
" สังขะวิชาการ " ณ โรงเรียนสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
นักเรียนศึกษาดูงาน และร่วมประกวด แข่งขันทาง วิชาการ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลการแข่งขัน
  1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
      ได้รับรางวัล ชนะเลิศ   ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
      เด็กหญิงเอื้อใจ ทรวงทองหลาง เด็กหญิงเจนจิรา อาเทศ
      เด็กหญิงสุดารัตน์ โสมสุข นักเรียนชั้น ป.6/1
      (ภาพคนเก่งของเรา)

  2. รายการอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป.... รอ
      
           / ..up 2/09/2553  

..........................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครอง
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย
      วันที่ 28 สิงหาคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ
คาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย จัดขึ้นโดยคุณครูสายชั้น
อนุบาล โรงเรียนสังขะวิทยาคม  มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง โดยความร่วมมือจากวิทยากร
ศึกษานิเทศก์ สพท.สุรินทร์ เขต 3  คุณหมอจากโรงพยาบาลฯ
มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจามจุรี - หอประชุม โรงเรียนสังขะ
วิทยาคม อ.ศังขะ จ.สุรินทร์ .....
      
           / ..up 29/08/2553  

..........................................................................................................................................................

การเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนแกนนำ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สพท.สุรินทร์ เขต 3
      วันที่ 20 สิงหาคม 2553 นายสุริยาคำทอง หัวหน้าสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนายวิโชค พิศเพ็ง หัวหน้าสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนแกนนำคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ให้ ครูในสพท.สุรินทร์ เขต 3 ชม เพื่อคัดเลือก
ผลงานชนะเลิศ ไปจัดแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ จ.อุบลราชธานี
 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2553 ตามโครงการลงทุนด้านการศึกษา
และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2553 - 2555 (SP2)
     ครูที่สนใจขออนุญาต ผู้บริหาร ไปดูงาน จ.อุบลราชธานี ได้

   ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   1.ชนะเลิศ วิชา คณิตศาสตร์ ด้านสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      นายสุริยา คำทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม (ไป จ.อุบลราชธานี)
   2.รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านเทคนิคการสอน
       และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       นายวิโชค พิศเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม
      
           / ..up 20/08/2553  

..........................................................................................................................................................

การแข่งขันความเป็นเลิศนักเรียน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

     วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ เนื่องใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2553 "จุดประกายความคิด
พัฒนาชีวิตด้วย วิทยาศาสตร์" ดังนี้
  1.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
  2.การแข่งขันแก้ปัญหาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
       ช่วงชั้น 2
  3.การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ป.1-3
  4.การแข่งขันวงดนตรี ลูกทุ่งสจริง อรยุไม่เกิน 18 ปี
  5.การแข่งขันวาดภาพ ช่วงชั้นที่ 2
   ผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัล
   1.ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
       ช่วงชั้นที่ 2  ด.ช.เอื้อใจ ทรวงทองหลาง ป.6/1
        ด.ญ.สุดารัตน์ โสมสุข  ป.6/1 ด.ช.ศราวุฒิ ศาลางาม ป.6/1
   2.รางวัลชมเชย อันดับ 1 การแข่งขันแก้ปัญหาด้วยทักษะ
       กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์   ช่วงชั้นที่ 2
       ด.ญ.เจนจิรา อาเทศ ป.6/1   ด.ญ.อรอนงค์ ประจิตร์ ป.6/1
       ด.ช.ศรศักดิ์สิทธิ์ ไตรศร ป.6/1
       ครูผู้ฝึกสอน : นายวิโชค พิศเพ็ง, นางขวัญตา พิศเพ็ง

   3.ชนะเลิศ ร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา
       เด็กหญิงสุวรรณา บุญรักษ์ ม.3
   4.ชนะเลิศ ร้องเพลงลูกทุ่ง ป.1-3
        เด็กหญิงทิพรัตน์ บุยะสัน
   5.รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร้องเพลงลูกทุ่ง ป.1-3
        เด็กหญิงสุดารัตน์ ปัสสาโก
   6.รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร้องเพลงลูกทุ่ง ป.1-3
        เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทำ
   7.ชนะเลิศ การประกวดหางเครื่อง (นักร้องประกอบ)
       ระดับประถมศึกษา
       เด็กหญิงสุวรรณา บุญรักษ์ (นักร้อง) เด็กหญิงภาวรินทร์ ทัดศรี
       เด็กหญิงสุกัญญา ทองทา เด็กหญิงวาสนา ตัวสะอาด
        เด็กหญิงจุฑามาศ ล่ำสัน เด็กหญิงวริศรา เชิดสุข
       เด็กหญิงแสงธิชา ดีรัมย์ (หางเครื่อง ป.6)
       ครูผู้ฝึกซ้อม นางศันสนีย์ เกิดโภค นส.จำเริญศรี ศรีทองสุข

           / ..up 19/08/2553  

..........................................................................................................................................................
กิจกรรมอำลาครูสุเพียร ทันวัน
ไปบรรจุโรงเรียนบ้านไทยเดิม อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
   วันที่ 17 สิงหาคม 2553 นายบุญยอด คงดี และนายยศ สาแก้ว
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้มอบของที่ระลึก
และกล่าวอวยพรให้แก่ นางสุเพียร ทันวัน พนักงานราชการ
ไปบรรจุ ครูผู้ช่วย ที่โรงเรียน บ้านไทยเดิม อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

            / ..up 17/08/2553  
..........................................................................................................................................................

การแข่งขันความเป็นเลิศนักเรียน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ม.ราชภัฏสุรินทร์

     วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ เนื่องใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2553 "จุดประกายความคิด
พัฒนาชีวิตด้วย วิทยาศาสตร์"   
  ผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัล (ไปรับ 18 ส.ค.2553)
   1.ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2
      ด.ช.ทศพร บรรเลงเสนาะ ป.6/1 ด.ญ.ฐิติมา กันรัมย์  ป.6/1
      ด.ญกุลธิดา สุขสวรรณ์ (ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์)
   2.ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
       ช่วงชั้นที่ 2 ด.ญ.โยษิตา สิริรจน์   ด.ญ.กนกวรรณ ประดิษฐ์์
       ด.ช.เสฎฐวุฒิ อนุสุริยา
       ครูผู้ฝึกสอน : นางขวัญตา พิศเพ็ง, นายวิโชค พิศเพ็ง
   3.ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ ช่วงชั้นที่ 3
      เด็กหญิงเนตรนภา ประวัติดี    ม.3
       ครูผู้ฝึกสอน นางอรุณวดี พรหมจักรินทร์
                           นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด

           / ..up 16-18/08/2553  

..........................................................................................................................................................

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39
     วันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะครู นักเรียน ต้อนรับ
นักกีฬา แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก ภาค 3
ชนิดกีฬา ฮอกกี้ เพื่อเป็นตัวแทน ไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
"ชลบุรีเกมส์"่ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2553 ต่อไป
ณ สนามกีฬา โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
      ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมและเชียร.์....
        
           / ..up 13/08/2553  

..........................................................................................................................................................

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
        วันที่ 12 สิงหาคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีกิจกรรม ต่าง ๆ
ได้แก่ พิธีถวายพระพรชัยมงคล การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ทำบุญใส่บาตร การรำลึกถึงพระคุณของแม่ การนำพวงมาลัย
ดอกมะลิ ิไปกราบขอพรจากแม่  การมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น
การมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน การแสดงต่างๆ ณ หอประชุม
โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุริทร์

           / ..up 13/08/2553  

..........................................................................................................................................................

การประเมินส้วมสุขสันต์
        วันที่ 10   สิงหาคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินส้วมสุขสันต์ จากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
       ซึ่งในการนี้ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้ดำเนินการ
        1. ปรับปรุง พัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานใน 3 
เรื่อง คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility)  และปลอดภัย
(Safety)
2.ปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ
โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ตลอดมา

           / ..up 11/08/2553  

เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายชั้น ป.3

        วันที่ 7-8 สิงหาคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กล่าวเปิดงานโครงการเข้าค่ายพัฒนา
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนสายชั้น ป. 3
โรงเรียนสังขะวิทยาคม และโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ เครือข่าย
การศึกษา ที่ 8 จำนวนทั้งสิ้น 160 คน โดยใช้งบประมาณ
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาล
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
และความรู้ จากฐานการเรียนรู้ ณ หอประชุม - ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

           / ..up 08/08/2553  

..........................................................................................................................................................

ครูโรงเรียนบ้านจารย์ศึกษาดูงานเว็บไซต์และวารสาร
ประชาสัมพันธ์การศึกษา

        วันที่ 4 สิงหาคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคมต้อนรับรองผู้อำนวยการ และคุณครู (นักศึกษาปริญญาโท) จากโรงเรียนบ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 9 ท่าน มาศึกษาดูงาน
งานประชาสัมพันธ์การศึกษา การจัดทำเว็บไซต์ และการจัดทำ
วารสารประชาสัมพันธ์ ของ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
เพื่อนำความรู้และระบบงานไปประยุกต์ ใช้ในโรงเรียนต่อไป
ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
      1. ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอขึ้น Web(.pdf )  
      2. ตัวอย่าง FLOWCHART ระบบงาน Website (.pdf )

           / ..up 04/08/2553  

..........................................................................................................................................................


ภาพกิจกรรม
พิธีเปิด / จุดรวม
ฐานวิทยาศาสตรฐานคอมพิวเตอร์
ฐานคณิตศาสตร์  ฐานภาษาไทย    
ฐานภาษาอังกฤษ

ค่ายเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ ชั้น ป.6
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

        วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธาน เปิดค่ายเพิ่มศักยภาพ
ทางวิชาการนักเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยงบประมาณ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายรัฐบาล
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเพิ่มทักษะทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ
นอกจากการเรียนการสอนปกติในห้องเรียน
       บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้น สนุกสนาน และได้
ความรู้ จากวิทยากรทั้งในและนอกโรงเรียน ณ หอประชุม
และฐานการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

           / ..up 31/07/2553  

..........................................................................................................................................................

วันภาษาไทยแห่งชาติ
        วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตร
ให้นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น จากการประกวด แข่งขัน
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ
ของภาษาไทย ณ บริเวณศาลาอำนวยการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
มีนักเรียนเข้าร่วมงานและชมนิทรรศการตลอดทั้งวัน

           / ..up 30/07/2553  

.........................................................................................................................................................

แห่เทียนเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา
        วันที่ 27 กรกฎาคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา เพื่อทอดถวายวัดในอำเภอสังขะ ซึ่งกิจกรรม
ครั้งนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสังขะร่วมกับหน่วยงานราชการ
ชุมชน ในอำเภอสังขะ โดยมีนายธีรชัย เตียวเจริญโสภา
สส.พรรคเพื่อแผ่นดิน เป็นประธานเปิดงาน และ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ได้จัดทำสารคดี เพื่อเผยแพร่ประเพณีด้วย
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
        ประชาชนมาร่วมขบวนแห่ และชมประเพณีแห่เทียน
อย่างมากมาย ....

           / ..up 27/07/2553  

..........................................................................................................................................................

ทำบุญ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
        วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 คณะครู นักเรียน ได้ร่วม
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ได้นำ
จตุปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง เงิน ทำบุญ ถวายพระที่วัด
ฟังเทศน์ เวียนเทียน และพัฒนาวัด โดยแบ่งสายเพื่อทำบุญ
ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ วัดโพธาราม บ้านขวาว
วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ บ้านขวาวน้อย วัดป่าทรงธรรม
บ้านโชคชัย วัดบ้านโนนตะแบก

           / ..up 24/07/2553  

..........................................................................................................................................................

อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT And Internet เบื้องต้น
        วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 นายสุนทร อินทร์นุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตเบื้องต้น แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังขะวิทยาคม จำนวน 58 คน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ
จำนวน 7,800 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
(SP2:พัฒนาครู ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ
ด้าน ICT และ Internet นำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การสร้างสื่อการเรียนรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

           / ..up 18/07/2553  

   

มอบทุนการศึกษานักเรียนอำเภอสังขะ สพท.สุรินทร์ เขต 3
กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย และสมาคมเพื่อนครู 53

        วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 นายคำปุ่น บุญเชิญ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
นักเรียน อำเภอสังขะ กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย และสมาคมเพื่อนครู 53
โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน มาร่วมแสดงความยินดี
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดยการต้อนรับจาก
นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม รองผู้อำนวยการ
และคณะครู ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

           / ..up 10/07/2553  

   

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์" (อพวช.)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 นายบุญยอด คงดี รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้นำคณะครู นักเรียน สายชั้น ป.6 และ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ดูงาน
คาราวานวิทยาศาสตร์ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมประกอบด้วย

    1.นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
    2.การแสดงทางวิทยาศาสตร์
    3.การทดลองวิทยาศาสตร์
    4. วิทยาศาสตร์หรรษา
         ก่อนเดินทางกลับ แวะเยี่ยมชมวนอุทยานเขากระโดง
อยู่ในท้องที่ตำบลเสม็ด ตำบลอิสานและตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้นบันได 197 ขั้น ดูปล่องภูเขาไฟระเบิด และไหว้พระพุทธรูป
เป็นสิริมงคลกับตัวเอง เดินทางกลับด้วยความปลอดภัย ประทับใจ...

           / ..up 08/07/2553  

   

วันลูกเสือไทย ปี 2553
        วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการกองลูกเสือ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเนื่องในวันลูกเสือไทย พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรอง
โรงเรียนสังขะวิทยาคม และเทศบาลตำบลสังขะ โดย นางดวงเดือน กระจายศรีี ผู้อำนวยการกองลูกเสือฯ ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือสำรอง (ป.1) ร่วมกิจกรรม
    1.กล่าวคำปฏิญาณ
    2. สวนสนาม
    3. บำเพ็ญประโยชน์
           ณ บริเวณ สนามโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

           / ..up 26/06/2553  

   

วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2553
        วันที่ 25 มิถุนายน 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานกล่าวรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดยได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ว่าจะ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม
    กิจกรรม
    1.ผู้อำนวยการอ่านสาส์น และแสดงเจตนารมณ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
    2.นักเรียนอ่านป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกัน

           / ..up 26/06/2553  

   

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2553
        วันที่ 17 มิถุนายน 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
นายบุญยอด คงดี รองผู้อำนวยการ และครูประจำชั้น ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู   นักเรียนแต่ละชั้น ได้ร่วมกันจัดพานไหว้ครู
นักเรียนแต่คน นำกรวยดอกไม้  ไหว้ครูประจำชั้น เพื่อรำลึกถึงพระคุณ
ที่คุณครูที่เคยอบรม สั่งสอน ตั้งแต่เข้าเรียนจนถึงปัจจุบัน และฝากตัวเป็น
ศิษย์ เป็นคนดี จะตั้งใจเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    กิจกรรมประกอบด้วย
    1.การประกวดพาน
    2.การกล่าวคำบูชาครู กล่าวคำปฏิญาณ ร้องเพลงพระคุณครู
บรรยากาศเต็มไปด้วย ความประทับใจ รอยยิ้ม และน้ำตา

           / ..up 17/06/2553  

   

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.6 (เรียน ม.1)
เครือข่ายจัดการศึกษาที่ 8

        วันที่ 8 มิถุนายน 2553 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานสนามสอบ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
ปีการศึกษา 2552 เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 8 ได้ดำเนินการสอบ
ต้อนรับคณะกรรมการ นักเรียนที่มาสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนสังขะวิทยาคม
        การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

           / ..up 8/06/2553  

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเตรียมการวันเปิดเรียน
ปีการศึกษา 2553
(มัธยมฯ ประถมฯ อนุบาลฯ)
        วันที่ 6, 7, 8 พฤษภาคม 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งนโยบาย ระดมความเห็น และ แจกเงิน
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้นักเรียน ซื้อเครื่องเขียน โดยกิจกรรม
ช่วงที่ 1 มีการชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยนายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ นายยศ สาแก้ว รองผู้อำนวยการ นายบุญยอด คงดี
รองผู้อำนวยการ คุณครูที่รับผิดชอบงานต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียน
       กิจกรรม และช่วงที่ 2 ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน รับเงิน
เรียนฟรี และให้คำปรึกษาต่างๆ

           / ..up 8/05/2553  

   
   ปีการศึกษา 2552
   ปี พ.ศ. 2553
   

วันมหาีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ อำเภอสังขะ
        วันที่ 13 เมษายน 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ร่่วมกิจกรรม
วันมหาสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ์ กับหน่วยงานในอำเภอสังขะ
มีกิจกรรมแห่สงกรานต์ ทรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เล่นน้ำ
สงกรานต์ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
  

           / ..up 15/04/2553  

...........................................................................................................................................................................

การอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนแกนนำ

        วันที่ 9 เมษายน 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ได้จัดการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนแกนนำ
โดยใช้สถานที่อบรม ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

   *  โหลด File : .RAR 98.6 Mb รูปภาพการอบรมครูวิทยาศาสตร์
   *  โหลด File : .RAR 1.85 Mb รูปภาพการอบรมครูวิทยาศาสตร์

           / ..up 10/04/2553  

...........................................................................................................................................................................
การปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ที่สำเร้จการศึกษา
        วันที่ 24 มีนาคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประะธานกล่าวเปิดงานต้อนรับผู้ปกครอง
นักเรียน และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552   การจัดกิจกรรมครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีความรักในสถาบัน
การศึกษา และแสดงความดีใจ ที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา ได้ศึกษาต่อ
ในสถานศึกษาที่สูงขึ้น
          กิจกรรม ประกอบด้วย การมอบประกาศนียบัตร การรำลึกคุณครู
การบายศรีสู่ขวัญ การรับประทานอาหารร่วมกัน การกล่าวความรู้สึก
และดนตรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ น้ำตา และอาลัย....


     /นางพิมพ์วรา ศิริไสย ..up 25/03/2553  
...........................................................................................................................................................................
การปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ที่สำเร้จการศึกษา
        วันที่ 19 มีนาคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประะธานกล่าวเปิดงานต้อนรับผู้ปกครอง
นักเรียน และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552   การจัดกิจกรรมครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีความรักในสถาบัน
การศึกษา และแสดงความดีใจ ที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา ได้ศึกษาต่อ
ในสถานศึกษาที่สูงขึ้น
          กิจกรรม ประกอบด้วย การมอบประกาศนียบัตร การรำลึกคุณครู
การบายศรีสู่ขวัญ การรับประทานอาหารร่วมกัน การกล่าวความรู้สึก
และดนตรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ น้ำตา และอาลัย....


     /นายไพรัตน์ ศรีโสภา์ ..up 19/03/2553  
...........................................................................................................................................................................

การรับสมัครนักเรียน ม.1
        วันที่ 13-17 มีนาคม 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โดยงานพระราชบัญญัติการศึกษา (การรับนักเรียน) ได้รับสมัครนักเรียน
ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2553 ตามแผนการรับนักเรียนต้องการ
นักเรียน 120 คน ผลปรากฏว่า มีนักเรียนมาสมัครเรียน จำนวน 160 คน
จึงมีการจับฉลาก ในวันที่ 28 มีนาคม 2553 พร้อมรายงานตัวต่อไป

     /นายวิโชค พิศเพ็ง....up 19/03/2553  

...........................................................................................................................................................................

   ภาพวายราชสดุดี/เปิดกอง (24)
   ภาพการผจญภัย (25)
   ภาพรอบกองไฟกลางคืน (25)
   ภาพสวนสนาม/การปิดกอง (26)


การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-3)
        วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2553 ขึ้น ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน นายสุนทร อินทรนุช
เป็นประธานเปิดประชุมกองลูกเสือ
        โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะทางลูกเสือให้มีความสมบูรณ์
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินทางไกล
เข็มทิศ ผจญภัย กิจกรรมรอบกองไฟ การสร้างค่าย ฯ เป็นต้น โดยใช้
งบประมาณ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพตามนโยบายรัฐบาล


     /นายสมเกียรติ ช่วยชู..up 24-26/02/2553  
...........................................................................................................................................................................

  ภาพวายราชสดุดี/เปิดกอง (25)
  ภาพเรียนทักษะทางลูกเสือ (25)
  ภาพการผจญภัย (25)
  ภาพรอบกองไฟกลางคืน (25)
  ภาพสวนสนาม/การปิดกอง (26)

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ (ป.6)
        วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ
สามัญ สายชั้น ป. 6 ประจำปี พ.ศ.2553 ขึ้น ณ โรงเรียน สังขะวิทยาคม
โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน
นายสุนทร อินทรนุช เป็นประธานเปิดประชุมกองลูกเสือ
       โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะทางลูกเสือให้มีความสมบูรณ์
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ทักษะทางลูกเสือ
เข็มทิศ การผจญภัย การสร้างค่าย ฯ เป็นต้น โดยใช้ งบประมาณ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี ีคุณภาพตามนโยบายรัฐบาล


     /นายสมเกียรติ ช่วยชู..up 25-26/02/2553  
...........................................................................................................................................................................

  ประมวลภาพกิจกรรม 1

  ประมวลภาพกิจกรรม 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 8

        วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โดยงานพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับ เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 8 ได้จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร ระดับสถานศึกษา
โดยนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มาใช้ เช่น
โครงสร้างหลักสูตรแต่ละชั้น (เป็นรูปเล่ม) คำอธิบายรายวิชา กระบวนการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ได้หลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้อง
ตามหลักสูตร ใหม่ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด


    กลุ่มบริหารวิชาการ /นางกัญญา อินทร์งาม..up 19/02/2553  

การศึกษาแหล่งเรียนรู้แก่งสะพือ เขื่อนปากมูล แม่น้ำโขง สายชั้นป.6
        วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ครูสายชั้น ป.6 ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่เขื่อนปากมูล แม่น้ำโขง (แม่น้ำ 2 สี และแก่งสะพือ
จ.อุบลราชธานี ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยใช้ประสบการณ์ตรง
       

   กลุ่มบริหารวิชาการ /นางผ่องแผ้ว ขำคม...up 19/02/2553  

โครงการธรรมะเพื่อน้อง สายชั้นอนุบาล
        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ครูสายชั้นอนุบาล 1 และสายชั้นอนุบาล 2
ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนไปวัดโพธาราม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ตามโครงการ
ธรรมะเพื่อน้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างมีความสุข โดยใช้ประสบการณ์ตรง
        กิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนมีความสุข และมีเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม สร้างความประทับใจ ให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

    กลุ่มบริหารวิชาการ /นางพูนสุข ฤกษ์ศรี..up 17/02/2553  

การศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา สายชั้นป.2
        วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ครูสายชั้น ป.2 ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่สวนสัตว์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา์
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยใช้ประสบการณ์ตรง
        กิจกรรมดังกล่าว สร้างความประทับใจ ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น
ให้กับนักเรียนสายชั้น ป.2 เป็นอย่างมาก

     กลุ่มบริหารวิชาการ /นางสุวรรณัตน์ ฟองนวล...up 10/02/2553  

การศึกษาแหล่งเรียนรู้วนอุทยานเขาพนมสวาย สายชั้นอนุบาล
        วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ครูสายชั้นอนุบาล ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่วนอุทยานเขาพนมสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยใช้ประสบการณ์ตรง
        กิจกรรมดังกล่าว สร้างความประทับใจ ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น
ให้กับนักเรียนสายชั้นอนุบาล เป็นอย่างมาก

             กลุ่มบริหารวิชาการ /นางพูนสุข ฤกษ์ศรี...up 06/02/2553  


การสอบ ONET ปีการศึกษา 2553
         วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
มีคำสั่งมอบหมายให้ โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นสนามสอบการทดสอบ ONET
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเครือข่ายการศึกษาที่ 8 มีนักเรียนจากโรงเรียน
ในเครือข่ายที่ 8 เข้าสอบ ปะกอบด้วย โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โรงเรียนบ้านสังขะ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโพนชาย โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ และมีครูแต่ละโรงเรียนทำหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ได้แก่ กรรมการอำนวยการ
กรรมการกลาง กรรมการสนามสอบ กรรมการคุมการสอบ
โดยมี นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ต้อนรับครู
นักเรียน และอำนวยความสะดวก ต่างๆ

     /กลุ่มบริหารวิชาการ / ครูประยง สันธิ  ...up 3/02/2553  


 
  ประมวลภาพกิจกรรม
ภาพได้รับอนุเคราะห์จาก
ครูพูนสุข ฤกษ์ศรี poonsuk_1898@hotmail.com

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเกิดโรงเรียนครบรอบ 93 ปี
         วันที่ 30 มกราคม 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดย
นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม พร้อมคณะครู
ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าสังขะวิทยาคม ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร
วันเกิดโรงเรียน ครบรอบ 93 ปี ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ริเริ่มปฏิบัติ
ตั้งแต่ พ.ศ.2551 เป็นต้นมา เพื่อเป็นสิริมงคล สำหรับนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ที่อาศัยโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นสถานที่จัดการเรียนรู้ เพื่อเยาวชนของชาติ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข อื่มบุญ ทุกคน
ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

     /กลุ่มบริหารทั่วไป ...up 30/01/2553  

สานฝัน วันรักโรงเรียน ครบ 93 ปี
        วันที่ 29 มกราคม 2553 โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยศิษย์เก่า
โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงาน
สานฝัน วันรักโรงเรียน ครบ 93 ปี เพื่อให้ี่ศิษย์เก่ารุ่นแต่ละรุ่นได้
พบกัน ร่วมรำลึกถึงอดีตที่ผ่านมา และหากองทุนร่วมบริจาคสมทบทุน
ให้โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้พัฒนาโรงอาหาร เพื่อน้องๆ ปัจจุบัน
       กิจกรรมประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ กองผ้าป่า
การพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์์เก่า แต่ละรุ่น  การรำลึก ไหว้ครูที่เคยอบรม
สั่งสอนมาในสมัยอดีต (คุณครู อายุ 60 ปี ขึ้นไป) การแสดงของนักเรียน
รุ่นน้องเพื่อรุ่นพี่ วีดีทัศน์ความเป็นมาของโรงเรียน การมอบเงิน และ
ของที่ระลึกให้โรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน
ประทับใจ ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

     /กลุ่มบริหารทั่วไป ...up 29/01/2553  
การเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31(เมืองช้างเกมส์ : )

ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    วันที่ 21 มกราคม 2553 นายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย
จังหวัดสุรินทร์ เมืองช้างเกมส ์ ณ หอประชุม สนามโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประเภทกีฬาฮอกกี้ และวูซู ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬา
ประชาชน นักเรียน ร่วมเชียร์ และร่วมชม เต็มหอประชุม ตลอดทั้งวัน
     วันที่ 22 มกราคม 2553 นายสมบัติ คุรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ เมืองช้างเกมส์
สนามโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประเภทกีฬาฮอกกี้ พร้อมคณะกรรมการ
การกีฬา่ ได้แก่ นายกนกพันธ์ จุลเกษม ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคมฮอกกี้ แห่งประเทศไทย
ดร พัฒนชาติ กิตติบวร นายกสมาคมวู๊ดบอลแห่งประเทศไทย และ
นายชวลิต เขียวพุ่มพวง ผู้ำอำนวยการสำนักพัฒนาการกีฬา ร่วมมอบรางวัล
ให้นักกีฬาที่ได้เหรียญ และร่วมเป็นกำลังใจแก่นักกีฬา ตลอดทั้งวัน

ประมวลภาพพิธีเปิด และการแข่งขันกีฬาวูซู              21/01/2553
ประมวลภาพพิธีเปิด และการแข่งขันกีฬาฮอกกี้         22/01/2553
ประมวลภาพกีฬาวูซู                                                  22/01/2553

ประมวลภาพกีฬาฮอกกี้                                             23-24/01/2553
ประมวลภาพกีฬาวูซู                                                  23-24/01/2553

รายงานผลการแข่งขันกีฬา ทุกประเภทกีฬา จ.สุรินทร์

     /กลุ่มบริหารงานทั่วไป ...up 21-25 /01/2553    ประมวลภาพกิจกรรม (ไม่มี )

:       .ใครมีภาพดีดี แบ่งปัน
          ความประทับใจ ส่งที่
E-mail:skwsc@hotmail.com
        จาก.webmaster

วันครูิ ปี 2553
วันที่ 16 มกราคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม พร้อมคณะครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอสังขะ กิจกรรมปีนี้ี้ ภาคเช้า ครูร่วมสักการะ
รำลึก บูรพาจารย์ และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น โดยโรงเรียน
สังขะวิทยาคม มีครูที่ได้รับคัดเลือก 4 ท่าน ได้แก่ นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
ครูดีเด่นปฐมวัย นางพิมพ์วรา ศิริไสย ครูดีเด่นช่วงชั้นที่ 1
นางขวัญตา พิศเพ็ง ครดีเด่นูช่วงชั้นที่ 2 และนางประเสริฐศรี พรหมสูง
ครูดีศรีสังขะ ของเครือข่ายการศึกษาที่ 8 ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะ
ภาคบ่าย มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครูสังขะ และภาคกลางคืน
มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ จับฉลากรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับบริจาคจากครู
บำนาญ ผู้บริหาร นายก อบต. โรงเรียน ครูสังกัดอำเภอสังขะ
ณ บริเวณสนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลสังขะ อำเภอสังขะ บรรยากาศ
เต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น เป็นมิตร และประทับใจ

     /กลุ่มบริหารทั่วไป/นายบุญคุ้ม ภูบินบก ...up 09/01/2553  


งานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31(เมืองช้างเกมส์ : อ.สังขะ จ.สุรินทร์)
วันที่ 13 มกราคม 2553  นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ ,นายชอุ่ม กรไกร ผูู้้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 , นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ,นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
และส่วนราชการในอำเภอสังขะ ร่วมแถลงข่าว การแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประเภทกีฬาฮอกกี้ และ วูซู
แก่ีผู้สื่อข่าวและสื่อสารมวลฃน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ถึงความพร้อม
ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ มีการแสดงขับขานประสานเสียง ดนตรีไทย
และแสดงพลังนักกีฬา ตัวแทนอำเภอสังขะ ณ สระขุนมูลศาสตรสาธร เทศบาลตำบลสังขะ  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์   
        " นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพท.สุรินทร์ เขต 3  เปิดเผยว่า การแข่งขัน
กีฬาครั้งนี้ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง จะได้ประสบการณ์ตรงในการเชียร์
ชม และได้เห็นนักกีฬาของโรงเรียนในสังกัด จะได้นำประสบการณ์
ไปพัฒนาให้นักเรียนรู้จักเล่นกีฬา ครูมีพัฒนาการ ตัดสินกีฬา
และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เล่นกีฬาได้ถูกต้อง "

    /กลุ่มบริหารทั่วไป ...up 13/01/2553  
      ประมวลภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2553
วัน เสาร์ ที่ 9 มกราคม 2553 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม
โดยกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ มีการแสดงของนักเรียนเป็นสายชั้น
รวม 12 รายการ การประกวดร้องเพลง ซุ้มความรู้และนันทนาการต่างๆ
7 ซุ้ม เช่น ปริศนาคำทายพัฒนาอัจฉริยภาพ กีฬาและนันทนาการ
ขับขานประสานเสียง ศิลปสร้างสรรค์ กีฬาเด่นเน้นสุขภาพ
อาหารและโภชนาการ เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและ
ของขวัญ ของรางวัล ขนม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ผู้ปกครอง ชุมชน ในอำเภอสังขะ ครู-นักเรียน โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ขอขอบพระคุณ ผู้ร่วมอนุเคราะห์บริจาค ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553
เป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาศนี้

     /กลุ่มบริหารทั่วไป/นายบุญคุ้ม ภูบินบก ...up 09/01/2553  


มอบศาลพระภูมิ
วัน อังคาร ที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 08.29 น. นายสุนทร อินทรนุช
ผูู้้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม และคณะครู ได้ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ
บริเวณหน้าประตูทางเข้าด้านทิศเหนือ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์บริจาค
ศาลพระภูมิและงบประมาณสนับสนุน การก่อสร้างสถานที่ตั้งศาล
จากร้านชัยอารีย์การค้า อำเภอสังขะ บริหารโดย นายอารีย์ ไพกุล
นางสุพัจนี ไพกุล รวมทั้งสิ้น 20.000 บาท และ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
บริจาคเพิ่มเติม อีก 7,076 บาท คณะครู นักเรียน ขอขอบพระคุณ
ร้านชัยอารีย์การค้า และครูที่ร่วมบริจาค เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาศนี้

  /กลุ่มบริหารทั่วไป/นางประเสริฐศรี พรหมสูง ...up 6/01/2553  

 

 
 
 
 
, Statistic at