"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"     "    ::

 
 
   ปีการศึกษา 2552
   ปี พ.ศ. 2552

มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันที่ 30 ธันวาคม 2552 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม นายบุญยอด คงดี นายยศ สาแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนรับมอบ
เงินบริจาค จากนายสมเกียรติ เจียงวรีวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคแทน นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์
โดยมีวตถุประสงค์ให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
คณะครู นักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและจะนำเงินบริจาคดังกล่าว
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป

     /กลุ่มบริหารทั่วไป/นายบุญยอด คงดี ...up 30/12/2552  


กิจกรรมวันปีใหม่ 2553 นักเรียน
วันที่ 30 ธันวาคม 2552 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม
วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ขึ้น โดยมอบหมายให้สายชั้น/ครูประจำชั้น
จัดกิจกรรมในสายชั้น/ประจำชั้นที่รับผิดชอบ กิจกรรมหลักเน้นที่
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การแลกเปลี่ยนของขวัญ การร่วมรับประทานอาหาร
การร้องเพลง เกมโชว์ การแสดงต่างๆ ซึ่งสร้างความสนุกสนาน
และเต็มไปด้วยรอยยิ้มของครู นักเรียนทุกคน

     /กลุ่มบริหารวิชาการ ...up 30/12/2552  


งานเลี้ยงส่งคุณครูเกษียณราชการและกิจกรรมวันปีใหม่ครู
วันที่ 29 ธันวาคม 2552 โรงเรียนสังขะวิทยาคม จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง
คุณครูสุนทรี พรหมศวร ซึ่งได้เข้าโครงการตามมาตรการฯ (เออร์รี่) พร้อมกิจกรรมเลี่ยงส่งปีเก่า 2552 และต้อนรับปีใหม่ 2553
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังขะวิทยาคม
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการแสดงของคุณครู
การแสดงของนักเรียน การร้องเพลง การมอบของรางวัล และกล่าวคำอวยพร
ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

     /กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหารทั่วไป ...up 29/12/2552  


กิจกรรมวันคริสต์มาส พ.ศ.2552
วันที่ 25 ธันวาคม 2552นายสุนทร อินทรนุช ผู้นวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2552 ซึ่งจัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ
ของเจ้าของภาษา (อังกฤษ) กิจกรรมประกอบด้วย การเล่าประวัติความเป็นมา
ของวันคริสต์มาส การแสดงของนักเรียน การตอบปัญหา ซึ่งกิจกรรมต่างๆ
ได้รับ ความสนใจจากครู นักเรียน เป็นอย่างมาก ณ หอประชุม
โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

     /กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูประยง ...up 26/12/2552  


การศึกษาดูงาน แนวทางการประเมินภายนอก (รอบ2)
จาก สมศ. ระดับปฐมวัย
วันที่ 24 ธันวาคม 2552 คณะครูโรงเรียนบ้านกระเทียม
ได้ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
(รอบที่ 2) จาก สมศ. โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการ
นายสุนทร อินทรนุช คณะครูสายชั้นอนุบาล ให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการรับการประเมิน และการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ  เพื่อเตรียมรับการประเมิน ณ สายชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสังขะวิทยาคม

     /กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูพูนสุข ...up 24/12/2552  


การฟังธรรมเทศนา
วันที่ 23 ธันวาคม 2552 ครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมรับฟังธรรมเทศนา จากพระคุณเจ้า ที่ออกเทศนา
สั่งสอนนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ
ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ โดยเนื้อหา เน้นเกี่ยวกับ เรื่องพุทธประวัติ
ยาเสพติด ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ และผู้มีพระคุณ โดยใช้สื่อการอบรม เป็นภาพ แสง เสียง ซึ่งได้รับความสนใจจากครู นักเรียนเป็นอย่างมาก
ณ หองประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

     /กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูบุญคุ้ม ...up 23/12/2552  


การอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
วันที่ 19 ธันวาคม 2552 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้เป็นประธาน
เปิดการอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
โดยมีครูจากโรงเรียนสังกัดเครือข่ายการศึกษาที่ 8 เข้าอบรม ได้แก่
โรงเรียนสังขะวิทยาคม โรงเรียนบ้านสังขะ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี เป็นต้น โดยความร่วมมือของสำนักพิมพ์ พว.
ศน.จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

     /กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูกัญญา ...up 10/12/2552  


วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับเทศบาลตำบลสังขะ หน่วยงานราชการ ประชาชน ในอำเภอสังขะ โดยมีนายอำเภอสังขะ เป็นประธาน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

       /กลุ่มบริหารทั่วไป ...up 10/12/2552  


   

วันวชิราวุธ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม (ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน) ได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ สามัญ สำรอง ถวายสดุดี พระบรมรูปพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม

        /นายสมเกียรติ ช่วยชู ...up 26/11/2552  


งานมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน พ.ศ. 2552
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มอบหมายให้โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน มหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ช่วงชั้นปฐมวัย ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 เพื่อคัดตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ไปประกวดแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 9-11 ธันวาคม 2552      

        /นายบุญยอด คงดี ...up 25/11/2552  

สุรินทร์เกมส์..กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ระดับภาค 3
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์์ เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 "สุรินทร์เกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 กีฬาวูซู ณ สนามกีฬา โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

        กลุ่มบริหารทั่วไป ...up 10/11/2552  

วัันลอยกระทง ปี พ.ศ. 2552
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้ส่งประกวดขบวนแห่กระทง
กระทงสวยงาม ซึ่งจัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลสังขะ ขบวนแห่กระทง นำโดย นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ นายสุรวิยศ สาแก้ว รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ร่วมขบวนแห่กระทงอย่างสวยงาม รอบๆ เทศบาลตำบลสังขะ
ภาคกลางคืน : มีการจำหน่ายกระทง ให้กับผู้ปกครอง และผู้มาชมงานลอยกระทง ซึ่งกระทงทั้งหมด จัดทำโดย นักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ผลการประกวด : รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ขบวนแห่กระทง
                        : รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 กระทงสวยงาม

        /นางประเสริฐศรี พรหมสูง,นายบุญคุ้ม ภูบินบก ...up 03/11/2552  

 

วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
พร้อมคณะครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม ร่วมวางดอกไม้สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร่วมกับส่วนราชการ ในอำเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 22 หน่วยงาน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

             กลุ่มบริหารทั่วไป...up 24/10/2552  

กีฬาสีสัมพันธ์ เหลือง-ดำ เกมส์ วันที่ 6 ตุลาคม 2552
วันที่ 6 ตุลาคม 2552 นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์ นายกเทศมนตรีตำบลสังขะ
ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ เหลือง - ดำ เกมส์ ซึ่งเป็นกีฬาของนักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยรับงบประมาณสนับสนุน จากเทศบาลตำบลสังขะ และงบประมาณโรงเรียนสังขะวิทยาคม (รายหัว) ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2552 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง ชุมชน มาชมอย่างมากมาย


             กลุ่มบริหารวิชาการ /นายสมเกียรติ ช่วยชู...up 06/10/2552  
 

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม วิชาการ ทัศนศึกษา
วันที่ 23 กันยายน 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้เป็นเกียรติมอบโอวาทนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม วิชาการ และทัศนศึกษา ณ วัดบูรพาราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และสวนสยามทะเลกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2552
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ี้

             กลุ่มบริหารวิชาการ /นายสมเกียรติ ช่วยชู...up 22/9/2552  

       Album ภาพกิจกรรม       Album ภาพกิจกรรม

ัโครงการสุรินทร์เดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ อำเภอสังขะ
และโครงการเทิดพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดี สพท.สร.3

วันที่ 22 กันยายน 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้มอบรางวัล และกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีนักเรียน ที่ได้รับรางวัล การประกวดแข่งขัน
โครงการสุรินทร์เดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนในอำเภอสังขะ และโครงการเทิดพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดี ซึ่งจัดโดย สพท.สร.3 ดังนี้
1.การแข่งขันโครงการสุรินทร์เดียวกันบ้านฉันบ้านเธอ ระดับอำเภอสังขะ
    รางวัลชนะเลิศ
        - รายการมารยาทไทยเด็กชายสันติสุข ศรีโสภา เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองอ้ม
           ผู้ฝึกสอน นางขวัญตา พิศเพ็ง นางปนัดดา โสวภาค นายวิโชค พิศเพ็ง
        - รายการแกะสลัก ช่วงชั้นที่ 3 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ ดวงศรี เด็กหญิงฉัตรวิมล            เสนาะวาที เด็กหญิงวิมล บุญด้วง
           ผู้ฝึกสอน นางสุภาพร สุเมืองทอง
        - รายการประกวดร้องเพลงไทยสากล เด็กหญิงกรกนก วงษ์ฉลาด
            ผู้ฝึกสอน นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด
2. การแข่งขันโครงการเทิดพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดี ซึ่งจัดโดย สพท.สร.3
     รางวัลชนะเลิศ
        - รายการการเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ 2 เด็กหญิงเพ็ญศิริ สุดเสียงสังข์ ป.6
           ผู้ฝึกสอน นางผ่องแผ้ว ขำคม
        - รายการวาดภาพ ช่วงชั้นที่ 1 เด็กหญิงญาตาวี วงษ์ฉลาด ชั้น ป.3
           ผู้ฝึกสอน นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด
        - รายการวาดภาพ ช่วงชั้นที่ 2 เด็กหญิงกรกนก วงษ์ฉลาด ชั้น ป.5
           ผู้ฝึกสอน นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด
ณ บริเวณเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม คุณครู นักเรียน ร่วมกันปรบมือ แสดงความยินดี ในความสำเร็จครั้งนี้

            กลุ่มบริหารวิชาการ /...up 22/9/2552  


       Album ภาพกิจกรรม

       Album ภาพกิจกรรม

ัโครงการส้วมสาธารณะไทยในฝัน และงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 21 กันยายน 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้มอบรางวัล และกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีนักเรียน ที่ได้รับรางวัล การประกวดแข่งขัน
โครงการส้วมสาธารณะไทยในฝัน และงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาล
สังขะ ดังนี้
1.ผลการประกวดวาดภาพ โครงการส้วมสาธารณะไทยในฝัน จัดโดยโรงพยาบาลสังขะ
วันที่ 5 สิงหาคม 2552
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงญาตาวี วงศ์ฉลาด ป.2/4
           2 เด็กหญิงปรัชญานันท์ อุรารื่น ป.2/3
           3 เด็กหญิงฐิติมา สกุลทอง ป.2/4
              ครูผู้ฝึกซ้อม นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงกรกนก วงศ์ฉลาด ป.5/1
           2 เด็กชายกัลปคุปต์ เสนาพรหม ป.5/1
           3 เด็กหญิงชนัญญา ลัดดาหอม ป.6/1
               ครูผู้ฝึกซ้อม นายโชคดี สุคันธรัต
2.ผลการประกวดวาดภาพ งานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสังขะน่าอยู่ ปี 2552
วันที่ 25 สิงหาคม 2552
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงชลิตา แก้ววิเศษ ป.3/1
            2 เด็กหญิงวิภารัตน์ ทองสิงห์ ป.3/1
            3 เด็กหญิงญาตาวี วงศ์ฉลาด ป.2/4
              ครูผู้ฝึกซ้อม นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงสุภาษิตา ปรากฏรัตน์ ป.6/1
            2 เด็กหญิงชนัญญา ลัดดาหอม ป.6/1
            3 เด็กหญิงกรกนก วงศ์ฉลาด ป.5/1
               ครูผู้ฝึกซ้อม นายโชคดี สุคันธรัต
ณ บริเวณเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม คุณครู นักเรียน ร่วมกันปรบมือ แสดงความยินดี ในความสำเร็จครั้งนี้

            กลุ่มบริหารวิชาการ /...up 21/9/2552  


ต้อนรับตัวแทนนักเรียน "ตรังเกมส์"
วันที่ 21 กันยายน 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้มอบรางวัล และกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีนักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม ที่เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ที่จังหวัดตรัง ได้แก่ เด็กหญิงสุภาษิตา ปรากฏรัตน์ เด็กหญิงอภิชญา พิศวง และนำชื่อเสียงกลับมา ด้วยความภาคภูมิใจ ณ บริเวณเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ต่อหน้าคุณครู นักเรียน ร่วมกันปรบมือ แสดงความยินดี อย่างกึกก้อง ในความสำเร็จครั้งนี้

           


ตรังเกมส์
วันที่ 9-18 กันยายน 2552 นักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม เด็กหญิงสุภาษิตา ปรากฏรัตน์ และเด็กหญิงอภิชญา พิศวง นักเรียนชั้น ป.6 ตัวแทนเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ไปร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "ตรังเกมส์" จังหวัดตรัง ผลการแข่งขันปรากฏว่า
1.กีฬาประเภทกุ้นซู่ (หญิง) ได้รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) โดย เด็กหญิง
สุภาษิตา ปรากฏรัตน์ จากคู่แข่ง 16 คน มีทีมชาติ 4 คน รวมแข่งขันด้วย
2.กีฬาประเภทตุ้ยเลี่ยน (ทีมหญิง) ได้รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) โดย เด็กหญิง
สุภาษิตา ปรากฏรัตน์ เด็กหญิงอภิชญา พิศวง (นักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม) และ
เด็กหญิงวิริยา วิริยพัตร (นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ) จากคู่ต่อสู้ 12 ทีม และ
เป็นทีมชาติ 5 ทีม รวมแข่งขันด้วย
ที่สำคัญสามารถชนะนักกีฬาทีมชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พึ่งแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนมาตร์ ซึ่งจัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ด้วย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน

           

 Album ภาพกิจกรรม

่ถ่ายทอดกิจกรรม พิธีแซนโฎนตา
วันที่ 15 กันยายน 2552 ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เทศบาลตำบลสังขะ ถ่ายทอดกิจกรรม การเรียนรู้ การแซนโฎนตา หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น และครู เป็นวิทยากร บรรยายพิธีการแซนโฎนตา การทำขนมชนิดต่างๆ การห่อข้าวต้ม ให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม

                   กลุ่มบริหารวิชาการ // ครูประเสริฐศรี  ....up 15/9/2552   
                                           

 Album ภาพกิจกรรม

ค่ายวิชาการ ช่วงชั้นที่ 2
วันที่ 12 กันยายน 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจัดโดยช่วงชั้นที่ 2 มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน ณ หอประชุม  โรงเรียนสังขะวิทยาคม และการจัดกิจกรรม มีฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ดนตรีศิลปะและนันทนาการ ภาษาอังกฤษ โดยใช้บริเวณอาคารเรียนต่างๆ เป็นจุดอบรมฐาน

                          กลุ่มบริหารวิชาการ // ครูผ่องแผ้ว....up 12/9/2552   
                                         


 Album ภาพกิจกรรม

รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล สพท.สร.เขต 3
วันที่ 11 กันยายน 2552 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้นำนักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดแข่งขัน ตามโครงการเทิดพระเกีรยติเพื่อปลูกฝังความจงรักภักดี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เด็กหญิงเพ็ญศิริ สุดเสียงสังข์ ชนะเลิศ การเขียนเรียงความ (ช่วงชั้นที่ 2) เด็กหญิงญาตาวี วงษ์ฉลาด 
 ชนะเลิศ การวาดภาพ (ช่วงชั้นที่ 1) เด็กหญิงกรกนก วงษ์ฉลาด ชนะเลิศ การวาดภาพ (ช่วงชั้นที่ 2) โดยได้รับมอบรางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากนายทองพูน มะวังนุทูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3    

                       กลุ่มบริหารวิชาการ....up 11/09/2552   
                                            


 Album ภาพกิจกรรม

การแข่งขันโครงการสุรินทร์เดียวกันบ้านฉันบ้านเธอ
วันที่ 8 กันยายน 2552 นายบุญยอด คงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม นำครู นักเรียน ที่เป็นตัวแทนระดับอำเภอสังขะ ไปประกวด แข่งขัน ตามโครงการสุรินทร์เดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ ที่โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รายการ มารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2 การแกะสลัก ช่วงชั้นที่ 3 และการร้องเพลงลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ 2 ครูผู้ฝึกสอนและควบคุม นางขวัญตา พิศเพ็ง นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด นางสุภาพร สุเมืองทอง
รางวัลระดับอำเภอสังขะ
1.รายการมารยาทไทยเด็กชายสันติสุข ศรีโสภา เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองอ้ม
    ผู้ฝึกสอน นางขวัญตา พิศเพ็ง นางปนัดดา โสวภาค นายวิโชค พิศเพ็ง
2. รายการแกะสลัก ช่วงชั้นที่ 3 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ ดวงศรี
เด็กหญิงฉัตรวิมล เสนาะวาที เด็กหญิงวิมล บุญด้วง
   ผู้ฝึกสอน นางสุภาพร สุเมืองทอง
3. รายการประกวดร้องเพลงไทยสากล เด็กหญิงกรกนก วงษ์ฉลาด
   ผู้ฝึกสอน นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด


                          // นายบุญยอด คงดี....up 9/9/2552   
                                           


 Album ภาพกิจกรรม

อบรม Comunicative English Camp For Youth
วันที่ 4 กันยายน 2552 นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสังขะ ้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม Comunicative English Camp For Youth ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2552 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม พัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษ โดยความร่วมมือของวิทยากรในโรงเรียนสังขะวิทยาคม โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อ.ปราสาท และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังขะวิทยาคม ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ // ครูประยง....up 4/9/2552   
                                              คลิ๊กดู Album ภาพกิจกรรม


 Album ภาพกิจกรรม

การประกวดแข่งขันโครงการสุรินทร์เดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ ระดับอำเภอ
วันที่ 1 กันยายน 2552 นายยรรยง อุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันโครงการสุรินทร์เดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นสนามสอบการประกวด แข่งขัน ระดับอำเภอสังขะ โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษา ที่ได้ลำดับที่ 1 มาแข่งขัน เพื่อคัดตัวแทนนักเรียน     
ในระดับอำเภอสังขะ เตรียมไปแข่งขันกับอำเภอปราสาท กาบเชิง ศรีณรงค์ บัวเชด ต่อไป โรงเรียนสังขะวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ คุณครู และนักเรียนทุกคน
ด้วยความยินดียิ่ง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป/วิชาการ...up 1/9/2552   
 


   

 Album ภาพกิจกรรม

ค่ายวิชาการปฐมวัย โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
วันที่ 29 สิงหาคม 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
้เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการปฐมวัย ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจัดโดยงานสายชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะให้นักเรียน โดยความร่วมมือของวิทยากรในโรงเรียนสังขะวิทยาคม และเครือข่ายการศึกษาที่ 8 ณ อาคาร 5 สายชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสังขะวิทยาคม

งานสายชั้นอนุบาล //ครูพูนสุข...up 31/8/2552   
 


 Album ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้บริหาร อ.สังขะ
วันที่ 25 สิงหาคม 2552 นายทองพูน มะวังนุทูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มอบช่อดอกไม้เป็นขวัญกำลังใจผู้บริหาร และเป็นประธานประชุมผู้บริหาร เตรียมงาน วันมุฑิตาจิต "เกษียณอายุราชการ" ของข้าราชการครู อำเภอสังขะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มบริหารงานบุคคล...up 25/8/2552   
  


 Album ภาพกิจกรรม

คาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย
วันที่ 22 สิงหาคม 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
้เป็นประธานเปิดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย ซึ่งจัดโดยงานสายชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ครู เด็กนักเรียน โดยความร่วมมือของ ศึกษานิเทศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 3 นายมนตรี ดอกแก้ว นางอัมพร วงษา และจากโรงพยาบาล คุณหมอสลักจิตร์ สกุลรักษ์ ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

งานสายชั้นอนุบาล 2 //ครูพูนสุข...up 26/8/2552   
   คลิ๊กดู Album ภาพกิจกรรม


 Album ภาพกิจกรรม

CLASSROOM MEETI NG
วันที่ 25 สิงหาคม 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ช่วงชั้นที่ 1-3 ซึ่งจัดโดยงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน และส่งเสริม/แก้ปัญหานักเรียนตรงประเด็น ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม และพบครูประจำชั้น ตามห้องเรียนทุกห้อง

งานดูแลและช่วยเหลือนักเรียน//ครูพิมพ์วรา ครูไพรัตน์ ...up 25/8/2552   
   


 Album ภาพกิจกรรม

โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ศึกษาดูงาน
วันที่ 20 สิงหาคม 2552 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้ต้อนรับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ ที่มาศึกษาดูงาน ด้าน ไอซีที (เครือข่ายอินเตอร์เนต เว็บไซต์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคุณภาพ ) การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย การบริหารจัดการศูนย์ ERIC และบริบททั่วไป ของโรงเรียนสังขะวิทยาคม ....

กลุ่มบริหารวิชาการ //.....up 21/8/2552
   


 Album ภาพกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 18 สิงหาคม 2552 โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และการประกวด แข่งขันในโรงเรียนสังขะวิทยาคม รายการชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย พร้อมมีนิทรรศการผลงานครู นักเรียน แสดงให้ชมตลอดทั้งวัน....

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ //ครูวิโชค.....up 19/8/2552
    


 Album ภาพกิจกรรม

นักเรียนร่วมประกวดแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 14-17 สิงหาคม 2552 โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับครูสอนคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสร้างประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่นักเรียน ผลการประกวด แข่งขัน จะนำเสนอให้ทราบต่อไป..... <<<<<ผลการแข่งขันบางรายการ>>>>>
ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัดสุรินทร์
1. รองชนะเลิศ อันดับ 2 การตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2 เด็กหญิงเพ็ญศิริ สุดเสียงสังข์ เด็กชายพัชร บูรณ์เจริญ เด็กหญิงสุณิสา อุส่าห์ดี
ครูผู้ฝึกสอน นางขวัญตา พิศเพ็ง นางสุเพียร ทันวัน
2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 การวาดภาพ ช่วงชั้นที่ 3 เด็กหญิงเนตรนภา ประวัติดี
ครูผู้ฝึกสอน นางอรุณวดี พรหมจักรินทร์

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ //ครูวิโชค.....up 16/8/2552
   


 Album ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังขะวิทยาคม ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับส่วนราชการ ในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะ (ภาคกลางวัน เวลา 08.30 น. - 10.00 น. )

กลุ่มบริหารงานบุคคล //ครูวิโชค....up 12/8/2552
   


 Album ภาพกิจกรรม

การติดตามนิเทศสถานศึกษา โรงเรียนประเภทที่ 1
วันที่ 3 สิงหาคม 2552 นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประธานคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมิน Coaching Team โรงเรียนประเภทที่ 1 และผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพท.สร.เขต 3 ได้นิเทศ ติดตาม ฯ โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยมีผู้บริหาร ครู หัวหน้าสาระการเรียนรู้ รับการนิเทศฯ....

กลุ่มบริหารวิชาการ //ครูขวัญตา.....up 3/8/2552
 

   

 Album ภาพกิจกรรม

วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2552 ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม มีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดแข่งขันทางวิชาการ การแสดงของนักเรียน เป็นต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย //ครูผ่องแผ้ว...up 29/7/2552   
   


 Album ภาพกิจกรรม

ERIC NETWORK
วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 นายทองอินทร์ เอี่ยมสะอาด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้เป็นประธานเปิดการอบรม Intensive English Camp
For Primary Student (ERIC NETWORK) โดยมีนักเรียนในอำเภอสังขะ
สพท.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม


งานศูนย์ ERIC สพท.สุรินทร์ เขต 3 สพฐ..ครูประยง....up 27/7/2552
 


อบรมครูภาษาอังกฤษ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้เป็นประธานเปิดกรอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1-2 อำเภอสังขะ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โดยมีครูสอนภาษาอังกฤษ จากอำเภอสังขะ เข้าร่วมอบรม

งานศูนย์ ERIC สพท.สุรินทร์ เขต 3 สพฐ..ครูประยง....up 24/7/2552
  


 Album ภาพกิจกรรม

สัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % ระหว่างวันที่ 11-19 ก.ค. 2552
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง
แก้ปัญหานักเรียนตรงเป้าหมาย ลดอัตราการออกกลางคัน ตามนโยบาย สพฐ...

งานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน..ครูไพรัตน์....up 16/7/2552
  


 Album ภาพกิจกรรม

วันเข้าพรรษา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา กับเทศบาลตำบลสังขะ ชุมชน ผู้ปกครอง .

งานกิจกรรมนักเรียน..ครูบุญคุ้ม....up 8/7/2552
  


 Album ภาพกิจกรรม

วันลูกเสือไทย
วันที่ 1 กรกฎาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานรับการสวนสนาม
ในวันลูกเสือไทย มีกิจกรรม พิธีสวนสนาม และบำเพ็ญประโยชน์

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน..ครูสมเกียรติ....up 2/7/2552
  

   

 Album ภาพกิจกรรม

วันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2552 โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่...ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ขึ้น มีกิจกรรม มากมาย เช่น การแสดงบนเวที การประกวดเขียนเรียงความ ร้องเพลง เป็นต้น

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย..ครูผ่องแผ้ว....up 28/6/2552
  


 Album ภาพกิจกรรม

วันไหว้ครู
วันที่ 11 มิถุนายน 2552 โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยงานกิจกรรมนักเรียน
ร่วมกับสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 

งานกิจกรรมนักเรียน..ครูบุญคุ้ม....up 28/6/2552


 Album ภาพกิจกรรม

มอบทุนสนับสนุนผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 9 มิถุนายน 2552 นายบุญยอด คงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
เป็นตัวแทน โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยงานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน ได้มอบเงิน
จำนวน 1,500 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียน เด็กหญิงปิยะมาศ เกศา ที่บิดาเสียชีวิต
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ขอให้ครอบครัวเข้มแข็ง มีกำลังใจต่อสู้ต่อไป....

งานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน..ครูประเสริฐศรี....up 9/6/2552
 

 
 
 
 
, Statistic at