"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"     "    ::

 
 
  ปีการศึกษา 2555
   ปี พ.ศ. 2555
   

  ภาพกิจกรรม   

พิธีไหว้ครู
     วันที่ 14 มิถุนายน 2555 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานในพิธี
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อใ ห้นักเรียนได้
แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือไหว้ครู  การไหว้ครู เป็น ประเพณี
สำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ
และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชา
ความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
  
    / ..up 15/06/2555  

   

ภาพกิจกรรม       

การประชุมผุ้ปกครองนักเรียน ระดับอนุบาล ปี 2555
     วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 นายสุนทร อืนทรนุช
ผู้อำนวยการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดการ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นอนุบาล 1-2 ประจำปี 2555
เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารโรงเรียน ระดับสายชั้นอนุบาล
พร้อมด้วยครูสายชั้นอนุบาล ได้แจ้งแนวปฏิบัติของนักเรียน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ให้
ผู้ปกครองทราบ หลังจากนั้นเชิญผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องอนุบาล
เพื่อสอบถามปัญหา และชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ณ หอประชุม/ห้องเรียน โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
    / ..up 26/05/2555  

   

ภาพกิจกรรม       

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษา -
มัยมศึกษา ปีการศึกษา 2555
     วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 นายเฉลิมชัย นามม่วง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
และกล่าว ต้อนรับ ผู้ปกครองนักเรียน ในวันประชุมผู้ปกครอง
พร้อมด้วยนายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ และ
รองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน ครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ
หัวหน้างกิจกรรมนักเรียน หัวหน้างานทุนการศึกษาและ
สวัสดิการนักเรียน ได้ชี้แจงภาระงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับนักเรียนและ ผู้ปกครอง ทราบแนวทางปฏิบัติ
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
หลังจากนั้น ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น นักเรียน ที่ห้องเรียน
ประจำชั้น เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากครูประจำชั้น ในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน ข้อตกลง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสอบถาม
พฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล เพื่อร่วมกันป้องปราม และ
แก้ปัญหานักเรียน
ณ ห้องประจำชั้น โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    / ..up 18/05/2555  


ภาพกิจกรรม       

การอบรมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
     วันที่ 4--24 เมษายน 2555 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ส่งครูเข้าอบรมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ณ โรงแรมทองธารินทร์ และโรงแรมเพชรเกษม
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  
    / ..up 25/04/2555  

   

ภาพกิจกรรม       

วันสงกรานต์
      วันที่ 13 เมษายน 2555 โรงเรียนสังขะวิทยาคม   โดย
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์
กับหน่วยงานต่างๆในอำเภอสังขะ เพื่อ สืบสานประเพณี
เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ และรดน้ำดำหัว
ขอพร จากผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
      ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จ.สุรินทร์
  
    / ..up 15/04/2555  

   

ภาพกิจกรรม       

งานตลาดนัดวิชาการเปิดบ้านปฐมวัย
     วันที่ 27-28 มีนาคม 2555 ครูสายชั้นอนุบาล โรงเรียน
สังขะวิทยาคม ได้นำนักเรียนโครงการอนุบาลรุ่นใหม่ มารยาท
ไทยงดงาม นำเสนองานตลาดนัดวิชาการเปิดบ้านปฐมวัย 
โดยมีนายประถม  ประเมินดี ร่นอำเภอปราสาท
และนายกฤษฏากร  ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ร่วมเป็นประธานเปิดงาน 
      ณ อำเภอปราสสาท จ.สุรินทร์
  
    / ..up 30/03/2555  

   

ภาพกิจกรรม       
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3
    วันที่ 24 มีนาคม 2553 นายยศ สาแก้ว  รอผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประะธานมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้น ม.3 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554
     บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ น้ำตา และอาลัย.

      ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
  
    / ..up 26/03/2555  
   

ภาพกิจกรรม       

การมอบเกียรติบัตรนักกีฬาวูซู
     วันที่ 20 มีนาคม 2555 นายสุนทร   อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล
ให้นักกีฬา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคมไปแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "ขอนแก่นเกมส์" ดังนี้
         1. ประเภทตุ้ยเลี่ยนมือเปล่า ได้เหรียญเงิน
         2. ประเภทตุ้ยเลี่ยนประกอบอาวุธ ได้เหรียญทองแดง
นักกีฬา :     1. เด็กหญิงสุภาษิตา ปรากฏรัตน์ และ
                   2. เด็กหญิงอภิชญา พิศวง
ครูผู้ควบคุม : นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล ครูชำนาญการพิเศษ
      ณ หน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..up 22/03/2555  

   

ภาพกิจกรรม       

การมอบเกียรติบัตรนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป,สร.3
    วันที่ 20 มีนาคม 2555 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม    กล่าวชื่นชมแสดงความ ยินดี
และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล  เหรียญทอง
เหรียญเงิน   เหรียญทองแดง    จากการประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
         ณ หน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..up 21/03/2555  

   

ภาพกิจกรรม       

วันมาฆบูชา
       วันที่ 7 มีนาคม 2555 คณะครู นักเรียน สายชั้น ป.4-6
ได้ร่วมทำบุญ เวียนเทียน และพัฒนาวัด ในวันวันมาฆบูชา
ณ วัดโพธาราม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

       / ..up 7/03/2555  

   

ภาพกิจกรรม       

การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
    วันที่ 4 มีนาคม 2555  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ส่งนักเรียน
ตัวแทน สพป.สุรินทร์ เขต 3 แข่งขันวิชาการนานาชาติ
ระดับประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 8 คน โดยมี
ครูสุริยา คำทอง เป็นครูฝึกสอน และรองยศ สาแก้ว
รอง ผอ.ร.ร. ควบคุมดูแล
      ณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

       / ..up 5/03/2555  

   

ภาพกิจกรรม       

การสอบ ONET ป.6
       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้ส่งนักเรียนสอบ ONET ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งจัดสอบ
โดยเครือข่ายพุทธรักษา (เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 8 )
มีโรงเรียนในเครือข่าย ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาสอบ จำนวน 12 ห้องสอบ ณ สนามโรงเรียนสังขะวิทยาคม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์
       การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

       / ..up 27/02/2555  

   

ภาพกิจกรรม       

การศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพภายใน
    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555  นายยศ สาแก้ว รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้นำคณะครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
จำนวน 28 คน ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
นำความรู้ไปประยุกต์ และวางแผน เตรียมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านอำปึล ต.บักได
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
     โรงเรียนสังขะวิทยาคม ขอขอบคุุณผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านอำปึล
ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

       / ..up 25/02/2555  

   

ภาพกิจกรรม       

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555  นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคมเป็นประธาน  ถวาย
ราชสดุดี วางพวงมาลา พระบรมรูป ร.6 และ เปิดประชุม
กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3
    ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..up 13/02/2555  

   

ภาพกิจกรรม   
วีดีทัศน์    

ธรรมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมธรรมกับชีวิต
ประจำวัน โดยสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ได้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมและนำไปประยุกต์
ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ได้นมัสการ
พระคุณเจ้ามาเป็นวิทยากรอบรม ตลอดทั้งวัน
       ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..up 09/02/2555  

   


ภาพกิจกรรม   

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33
อุบลราชธานีเกมส์ ปี 2555

      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม  มอบเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล   และ
กล่าวยกย่องชมเชยแก่นักกีฬา นักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ เขต 3 ไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 33 " อุบลราชธานีเกมส์ " ระหว่างวันที่ 23-31
มกราคม 2555 ประเภทกีฬาวูซู ได้รางวัล จำนวน  6 รายการ
ดังรายชื่อต่อไปนี้
   1. เด็กหญิงสุภาษิตา ปรากฏรัตน์
   2. เด็กหญิงอภิชญา พิศวง
   3. เด็กหญิงบัว ธงภักดิ์
   4. เด็กหญิงทิพย์วรรณ บุญมาก
   5. เด็กชายติย จันทร์มหา
    ครูผู้่ควบคุม 1.นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล   2.
   ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..up 09/02/2555  

   


ภาพกิจกรรม   
วีดีทัศน์    

วันเกิดโรงเรียนสังขะวิทยาคม ครบ 95 ปี
      วันที่ 30 มกราคม 2555  คณะครู - นักเรียน -ผู้ปกครอง
นักเรียน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่อง
ในวันเกิดโรงเรียน ครบ 95 ปี เพื่อให้เกิดสิริมงคลและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตามโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งปฏิบัติตลอดมา
       ณ บริเวณโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..up 30/01/2555  

   


ภาพกิจกรรม   


วันครู
         วันที่ 16 มกราคม 2555  นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้นำครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสังขะวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันครู
เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ร่วมกับครูในอำเภอสังขะ
โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ดังนี้
  1.กิจกรรมทางศาสนา
  2.พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน
     การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
  3.การมอบรางวัลลครูดีเด่น
  4.การแข่งขันกีฬา และงานสังสรรค์
 ณ บริเวณโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..up 17/01/2555  

   


ภาพกิจกรรม   
ภาพวีดีโอ..(ตัวอย่างบางตอน)

วันเด็กแห่งชาติ
         วันที่ 13 มกราคม 2555   นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมขึ้น
เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนใน
ประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อม
ให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ
       ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน
ในอำเภอสังขะ มอบของขวัญ บริจาคขนม เงิน มากมาย โดย
มีกิจกรรมการแสดงบนเวที 25 รายการ  ฐานการเรียนรู้
การแสดงออก 5 ฐาน แจกขนม อาหาร ตลอดทั้งวัน
       บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสานและความสุข
       ณ บริเวณโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..up 15/01/2555  

   

ภาพกิจกรรม

วันปีใหม่ 2555
     วันที่ 4 มกราคม 2555 เวลา 08.30 น.นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้อวยพรให้ครูนักเรียน
เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งได้มอบของขวัญให้
นักเรียน และตำรวจจราจร สภอ.สังขะ ที่มาปฏิบัติหน้าที่อำนวย
ความสะดวกในการพานักเรียนข้ามถนน เข้าประตูโรงเรียน
ตลอดทั้งปี
     กลางวันได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่งใจให้กัน
ทั้งครูและนักเรียน โดยมีกิจกรรมอวยพร ส่งความสุข จับฉลาก
แลกของขวัญ การแสดงต่างๆ และร่วมรับประทานอาหาร
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสานและความสุข

       / ..up 05/01/2555  

   
   
 
   ปี พ.ศ. 2554
   

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพป.สร.3
        วันที่ 23 ธันวาคม 2554 คณะครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
และเหรียญจักรพรรดิมาลาเข้าพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมี นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานในพิธี
คณะครูในสังกัดที่ประสงค์เข้ารับมอบ ประมาณ 200 คน และ
ประธานเครือข่าย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นขวัญ
และกำลังใจ  ณ หอประชุม  สพป.สร.3 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
          รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

       / ..up 24/12/2554  

   


ภาพกิจกรรม
วีดีทัศน์ : การผจญภัย
วีดัทัศน์ : การแสดงรอบกองไฟ

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       วันที่ 22 ธันวาคม 2554  (ภาคเช้า)  นายยศ สาแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคมเป็นประธาน  ถวาย
ราชสดุดี วางพวงมาลา พระบรมรูป ร.6 และ เปิดประชุม
กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สายชั้น ป.6
       วันที่ 22 ธันวาคม 2554 (ภาคกลางคืน-รอบกองไฟ)
นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
เป็นประธานเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ และร่วมชมการแสดง
ของลูกเสือ เนตรนารี สายชั้น ป.6
        วันที่ 23 ธันวาคม 2554 (ภาคเช้า) นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานปิดการประชุม
กองลูกเสือ และกล่าวปิดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารีสามัญ สายชั้น ป.6
      ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..up 24/12/2554  

   


ภาพกิจกรรมกลางวัน
ภาพกิจกรรมกลางคืน

พิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ ,วันชาติไทย
)
        วันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ
84 พรรษา
5 ธันวา มหาราช ร่วมกับส่วนราชการอำเภอสังขะ
ประกอบด้วย อำเภอสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ โรงพยาบาลสังขะ
สถานีตำรวจภูธร โรงเรียนในสังกัด ฯลฯ พร้อมด้วยประชาชน
ทุกหมู่เหล่า รวมพลัง รวมใจถวายพระพรชัยมงคล และมอบโล่
รางวัลสำหรับพ่อดีเด่นประจำปี
          ภาคกลางคืน มีพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล
และการแสดงแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติ อย่างยิ่งใหญ่
ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..up 5/12/2554  

   

ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2

การมอบเกียรติบัตรนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป,สร.3
        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กล่าวชื่นชมแสดงความ
ยินดี และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง จากการประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ณ อำเภอศรีณรงค์ โดยเป็นตัวแทน
เดินทางไปแข่งขันต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
มหาสารคาม จำนวน 12 รายการ     
        ผลการแข่งขันทั้งหมด....คลิ๊ก  

       / ..up 24/11/2554  

   

ภาพกิจกรรม

การทัศนศึกษา อควาเรียม จ.ศรีสะเกษ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างดี อย่างมีคุณภาพ
        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 คณะครูสายชั้นอนุบาล
ได้นำนักเรียนสายชั้นอนุบาล ไปทัศนศึกษแหล่งเรียนรู้
ที่ศูนย์พันธุ์สัตว์น้ำอควาเรียม สวนสัตว์ จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อให้เด็กเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง

       / ..up 30/11/2554  

   

ภาพกิจกรรม

วันวชิราวุธ
        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา
และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึก ถึงวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้ พระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทยขึ้น
ทั้งนี้ โรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้า
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ที่ได้เหรียญทอง และเป็นตัวแทน สพป.สร.3 ไปแข่งขันระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคาม ต่อไป ด้วย
ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..up 26/11/2554  

   

ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2

การมอบเกียรติบัตรนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป,สร.3
        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กล่าวชื่นชมแสดงความ
ยินดี และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง จากการประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ณ อำเภอศรีณรงค์ โดยเป็นตัวแทน
เดินทางไปแข่งขันต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
มหาสารคาม จำนวน 12 รายการ
      ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์
        [][] ผลการแข่งขันทั้งหมด....คลิ๊ก  

       / ..up 24/11/2554  

   

ภาพกิจกรรมภาคกลางวัน
ภาพกิจกรรมกลางคืน

งานประเพณีลอยกระทง
        วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีกิจกรรมประดิษฐ์
กระทง และจำหน่ายกระทงในราคาถูก ร่วมขบวนแห่กระทง
และประกวดกระทงสวย กระทงสร้างสรรค์ การร่วมกันพัฒนา
จิตสาธารณะ บริเวณจัดงานลอยกระทง และร่วมลอยกระทง
     บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ บริเวณสระขุน
มูลศาสตรสาธร อ.สังขะ จ.สุรินทร์

       / ..up 12/11/2554  

   

ภาพกิจกรรม

วันปิยมหาราช
        วันที่ 23 ตุลาคม 2554 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม นำคณะครูโรงเรียนสังขะ
วิทยาคม ร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ในอำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอำเภอสังขะ เป็นประธาน
        ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนสังขะวิทยาคม
จ.สุรินทร์
       / ..up 24/10/2554  

   

ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายใน
        วันที่ 6 ตุลาคม 2554 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียม
รับการประเมินคุณภาพคุณภาพภายนอก รอบ 3
        ณ ห้องประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
       / ..up 06/10/2554  

   

ภาพกิจกรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายที่ 8
        วันที่ 4-5 ตุลาคม 2554 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้ส่ง
นักเรียนเข้าประกวด แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 8 เพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนไปแข่งขันในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ณ อำเภอศรีณรงค์ ต่อไป
        ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
     -  ผลการแข่งขัน ระดับเครือข่ายที่ 8.....คลิ๊ก 

       / ..up 05/10/2554  

   

ภาพกิจกรรม

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย
        วันที่ 30 กันยายน 2554 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการ
คาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล -2 โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง
ครู นักเรียน โดยได้รับเกียรติวิทยากร จากโรงพยาบาลสังขะ
และ อ.ศิริมงคล ทนทอง จากโรงเรียนบ้านตอกตรา  อ.สังขะ
จ.สุรินทร์  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ประทับใจ
        ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
       / ..up 01/10/2554  

   

ภาพกิจกรรม

งานมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ
นางผิวผ่อง นามม่วง
        วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2554 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้กล่าวความรู้สึก และ
อวยพรมอบดอกไม้เป็นขวัญกำลังใจ เนื่องใน วันเกษียณ อายุ
ราชการ แด่ นางผิวผ่อง นามม่วง ครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งถือว่า
ท่านเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนสังขะวิทยาคมนานที่สุด
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2515 เป็นต้นมา
        ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
       / ..up 29/09/2554  

   

ภาพกิจกรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรมปฐมวัย
ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
        วันที่ 28 กันยายน 2554 คณะครูสายชั้นอนุบาล 1-2
ได้นำนักเรียนระดับอนุบาล ตัวแทนอำเภอสังขะ ไปแข่งขัน
โครงงานคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ณ วัดอมรินทราวารี ตำบลโคกยาง
อำเภอปราสาท จังหวัดสรินทร์
        ผลการแข่งขัน
          - ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
          - รายชื่อนักเรียน 1....2....3...4...5...
       / ..up 29/09/2554  

   

ภาพกิจกรรม

การอบรมพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
        วันที่ 11 - 12 กันยายน 2554 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานศูนย์การอบรม
พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กล่าวรายงานการดำเนินงาน ต่อ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 และส่งครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม  26  คน
เป็นครูระดับกลาง เข้ารับการอบรมพัฒนา ตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
       / ..up 11/09/2554  

   

ภาพกิจกรรม
รายชื่อครูเข้ารับการอบรม

การอบรมพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
          วันที่ 10 กันยายน  2554 นายทวีสิทธิ์   มั่นจิต
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำหรับครูระดับกลาง สังกัด
อำเภอสังขะ และอำเภอศรีณรงค์ รวม 513 คน กำหนดการ
อบรม เวลา 4 วัน ได้แก่ วันที่ 11-12 ,17-18 กันยายน 2554
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มอบหมายให้
นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
รับผิดชอบเป็นประธานศูนย์อบรมพัฒนาครู
        ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
       / ..up 11/09/2554  

   

ภาพกิจกรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับอำเภอสังขะ
     วันที่ 9 กันยายน 2554 โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยครู
สายชั้นอนุบาล 2 และ สายชั้นมัธยมศึกษา ได้ส่งนักเรียน
เข้าประกวดแข่งขัน โครงงานคุณธรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนในระดับอำเภอสังขะ ส่งแข่งขันในระดับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ต่อไป
      ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
      ผลการแข่งขัน ดังนี้
       -  ชนะเลิศ ระดับอนุบาล ได้แก่ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
       - ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ..
       / ..up 10/09/2554  

   

ภาพกิจกรรม

กีฬาสีสัมพันธ์เหลือง ดำ เกมส์
     วันที่ 31 สิงหาคม -2 กันยายน 2554 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม
กีฬาสีสัมพันธ์เหลือง ดำ เกมส์
        ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
       / ..up 31/08/2554  

   

ภาพกิจกรรม
ตัวอย่างวีดีทัศน์แสดงมายากล

การแสดงมายากล
     วันที่ 30 สิงหาคม 2554 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักมายากล
ซึ่งมาแสดงมายากลให้คณะครู - นักเรียนชม เพื่อสร้างความ
บันเทิง ปลูกฝังความเชื่อมั่นให้กับตนเอง  การรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็น ประโยชน์  กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน  เสริมสร้าง
บุคลิกภาพให้มีเสนห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีสมาธิ
        ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
       / ..up 31/08/2554  

   

ภาพกิจกรรม

ค่ายวิชาการ สายชั้น ป.6
     วันที่ 26 สิงหาคม 2554 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการ ชั้น ป.6
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ และการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมจัดเป็น
ฐานการเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1.คณิตศาสตร์
2.วิทยาศาสตร์ 3.ภาษาไทย 4.ภาษาอังกฤษ 5.เทคโนโลยี
        ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
       / ..up 27/08/2554  

   

ภาพกิจกรรม

การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการเรียนฟรี 15 ปี
สายชั้น ป.6
     วันที่ 25 สิงหาคม 2554 สายชั้นประถมสึกษาปีที่ 6 ได้จัด
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วย
ตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรง ณ ฟาร์มโชคชัย และวัด
หลวงพ่อโต จังหวัดนครราชสีมา
       / ..up 26/08/2554  

   

ภาพกิจกรรม

การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการเรียนฟรี 15 ปี
สายชั้น ป.5
     วันที่ 26 สิงหาคม 2554 สายชั้นประถมสึกษาปีที่ 5 ได้จัด
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยตนเอง
และได้รับประสบการณ์ตรง ณ เมืองจราจรจำลอง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และวัดหลวงพ่อโต จังหวัดนครราชสีมา
       / ..up 27/08/2554  

   

ภาพกิจกรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม เครือข่ายที่ 8
วันที่ 19 สิงหาคม 2554 โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยครู
ระดับประถมสึกษา (สายชั้น ป.5) ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวด
แข่งขัน โครงงาน คุณธรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเครือข่าย
จัดการศึกษา ที่ 8
      ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
       / ..up 27/08/2554  

   

ภาพกิจกรรม

ค่ายวิชาการ สายชั้น ป.5
     วันที่ 18 สิงหาคม 2554 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการ ชั้น ป.5
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ และการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมจัดเป็น
ฐานการเรียนรู้  ได้แก่ 1.คณิตศาสตร์   2.วิทยาศาสตร์ 3.ภาษาไทย 4.ภาษาอังกฤษ 5.เทคโนโลยี
        ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
            / ..up 27/08/2554  

   

ภาพกิจกรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม เครือข่ายที่ 8
     วันที่ 19 สิงหาคม 2554 โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยครู
สายชั้นอนุบาล 2 ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน โครงงาน
คุณธรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายจัดการศึกษา ที่ 8
      ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
      ผลการแข่งขัน ดังนี้
       -  ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
       -  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสังขะ
       -  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสังขะ
       / ..up 20/08/2554  

   

ภาพกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     วันที่ 15 สิงหาคม 2554 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย
การศึกษาดูงาน นิทรรศการต่างๆ และเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ
ศิลปะ เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และพัฒนานักเรียน
สู่ความเป็นเลิศ
        ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์
        ผลการแข่งขัน.....คลิ๊ก  
       / ..up 13/08/2554  

   

ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ
     วันที่ 12 สิงหาคม  2554 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โดย นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554 โดยมี
กิจกรรม 1.ถวายพระพร   แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 2.การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ
3.นิทรรศการพระคุณแม่  3.การแสดง  4.การประกวดต่างๆ
5.การไหว้แม่ นักเรียนนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพร
จากแม่ เพื่อรำลึกถึงพระคุณ ของแม่
        ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ-จ.สุรินทร์
       / ..up 13/08/2554  

   

ภาพกิจกรรม

วันภาษาไทยแห่งชาติ
     วันที่  29 กรกฎาคม 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนสังขะวิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทย
ทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย
ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
       กิจกรรม 1. การประกวดแข่งขันทางวิชาการ
                     2. การแสดงละครเกี่ยวกับวรรณคดีไทย 
        ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ-จ.สุรินทร์
       / ..up 30/07/2554  

   

ภาพกิจกรรม

การทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
     วันที่  15-16 กรกฎาคม 2554 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้นำคณะครู นักเรียน
ร่วมกิจกรรมทำบุญ ถวายจตุปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง และ
แห่เทียนพรรษา ร่วมกับหน่วยงานราชการ ประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ทอดถวาย
ณ วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ และวัดโพธาราม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ตามประเพณีไทยที่สืบทอดกันมา

                                / ..up 16/07/2554  

   

ภาพกิจกรรม

ครู-นักเรียนสายชั้นอนุบาล ทำบุญและฟังธรรม
วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ธรรมาราม
     วันที่  12 กรกฎาคม 2554 คณะครูสายชั้นอนุบาล ได้พา
นักเรียนชั้นอนุบาล 1,2 ไปวัดสังฆพงษ์พิทักษ์ธรรมาราม
ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินท์ ทำบุญ ถวายจตุปัจจัย
ฟังเทศน์  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ได้ศึกษาและน้อมนำ
หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  มีความรู้  ความเข้าใจ
หลักธรรม  และนำหลักธรรม  คำสอน  มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
     งบประมาณ :  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554

                                / ..up 13/07/2554  

   

ภาพกิจกรรม

การมอบทุนการศึกษา "หลวงปู่เจียม อติสโย"
     วันที่  12 กรกฎาคม 2554 นายพิชิต หอมนวล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา กองทุน
หลวงปู่เจียม อติสโย ให้นักเรียนที่ยากจน/นักเรียนเรียนดี
สังกัดอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
      โดยได้รับการต้อนรับ จากผู้บริหาร ครู นักเรียน อำเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์
     ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                                / ..up 12/07/2554  

   


ภาพกิจกรรม

การประชุมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
เครือข่ายจัดการศึกษาที่ 8
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดโรงเรียนสังขะวิทยาคม จำนวน 61 คน ร่วมกับคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายฯ ที่ 8  เข้าอบรมพัฒนา
เพื่อทราบนโยบายในการขับเคลื่อนตามแนวทางของจุดเน้น
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน รับเกียรติบรรยายโดย นาย ชอุ่ม กรไกร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 3  พร้อมด้วยศึกษานิเทศน์ :  การวัดผลประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องการประเมิน สมศ. รอบ 3 บรรยายโดย ศน.เปรมฤดี ทัดศรี , ศน.ปัทมา เขียวเจริญ
     บุคลากรจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ ได้บรรยาย
ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ พร้อมแจ้ง
ข่าวสารใหม่ๆ ให้สมาชิกรับรู้
       นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ประธานเครือข่ายจัดการศึกษาที่ 8 บรรยายสรุปนโยบายและ
แผนงาน/ โครงการ ที่จะดำเนินการ ปีการศึกษา 2554
      ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                                / ..up 11/07/2554  

   

ภาพกิจกรรม

วันลูกเสือไทย
     วันที่  1 กรกฎาคม 2554 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ผู้อำนวยการกองลูกเสือ
โรงเรียน เป็นประธานรับการสวนสนาม จากผู้บังคับบัญชา
และลูกเสือ เนตรนารี  กองลูกเสือ เนตรนารีสำรอง กองลูกเสือ
เนตรนารี สามัญ และกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันลูกเสือไทย ครบ
รอบ 100 ปี ประจำปี พ.ศ. 2554
     ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                                / ..up 02/07/2554  

   

ภาพกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
     วันที่  27 มิถุนายน 2554 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานอ่านสาส์น
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งโรงเรียนสังขะวิทยาคม
โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมอ่านคำขวัญต่อต้านยาเสพติด
และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ให้หมดจากประเทศไทย
"สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติดหยุดหายนะแผ่นดิน"
     ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

                                / ..up 27/06/2554  

   

ภาพกิจกรรม

การนำเสนองานรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ระดับปฐมวัยที่ดี

     วันที่  24 มิถุนายน 2554 คณะครููสายชั้นอนุบาล 1, 2
โรงเรียนสังขะวิทยาคม จำนวน 6 ท่าน นำผลงานรูปแบบ
การบริหาร /การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี
(Best Practice) นำเสนอให้คณะกรรมการระดับ สพป.สร.3
และครูที่สนใจ ชมนิทรรศการ ผลงาน
     ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

                                / ..up 25/06/2554  

   ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  จังหวัดสุรินทร์
ปี 2554

     วันที่ 17 มิถุนายน 2554 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นตัวแทนผู้บริหารอำเภอสังขะ บัวเชด
ศรีณรงค์ กล่าวรายงานต่อ นายวุฒิไกร สมเป็น รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ ปี 2554 เขต 3 โซน B อำเภอสังขะ บัวเชด ศรีณรงค์
เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป
      ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
      สนามการแข่งขัน กีฬา กรีฑา โซน B สนามกีฬาโรงเรียน
สังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ขอต้อนรับ นักกีฬา ครูผู้ควบคุมทีมกีฬา
ทุกคน ด้วยความยินดียิ่ง

       Download
             1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน     2.ตารางการแข่งขัน

                           
                                / ..up 18/06/2554  

   ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน สายชั้นอนุบาล
ปีการศึกษา 2554
     วันที่ 14 มิถุนายน 2554 นายสุนทร อืนทรนุช
ผู้อำนวยการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดการ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นอนุบาล 1-2 ประจำปี 2554
เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารโรงเรียน ระดับสายชั้นอนุบาล
พร้อมด้วยครูสายชั้นอนุบาล ได้แจ้งแนวปฏิบัติของนักเรียน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ให้
ผู้ปกครองทราบ หลังจากนั้นเชิญผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องอนุบาล
เพื่อสอบถามปัญหา และชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
          
      ณ หอประชุม/ห้องเรียน โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

                               / ..up 17/06/2554  

   


ภาพกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
     วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2554 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อใ ห้นักเรียนได้แสดงคุณธรรม
ในจิตใจ คือไหว้ครู  การไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมา
แต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึง
พระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้
ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรือง
ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
      โดยประธานในพิธี นายยศ สาแก้ว รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
     
      ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                               / ..up 09/06/2554  

   


ภาพประชุมผู้ปกครอง
ในหอประชุม

ภาพผู้ปกครอง
พบ ครูประจำชั้นในห้องเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2554
     วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธาน และกล่าว
ต้อนรับ พร้อมทั้งแถลงนโยบายการบริหารราชการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม แก่ผู้ปกครองนักเรียนทราบ พร้อมด้วย
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ นายประยง สันธิ
หัวหน้างกิจกรรมนักเรียน นายสมเกียรติ ช่วยชู หัวหน้างาน
ทุนการศึกษาและสวัสดิการนักเรียน นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
ได้ชี้แจงภาระงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ทราบแนวทางปฏิบัติ
      ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
      หลังจากนั้น ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น นักเรียน ที่ห้องเรียน
ประจำชั้น เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากครูประจำชั้น ในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน ข้อตกลง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสอบถาม
พฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล เพื่อร่วมกันป้องปราม และ
แก้ปัญหานักเรียน
      ณ ห้องประจำชั้น โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                               / ..up 31/05/2554  ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตสาธารณประโยชน์ ลุกเสือ-เนตรนารี
     วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 นายสมเกียรติ ช่วยชู นำนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โดยการพัฒนาสถานที่ รอบๆ กำแพงรั้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ใกล้เคียง
      เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในจิตใจ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

                               / ..up 31/05/2554  


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนสายชั้นอนุบาล 1
การร้อยสายลูกปัด
     วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 นักเรียนสายชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้ฝึกกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้สายเชือกร้อยวัสดุ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อมือ สายตา ความคิดสร้างสรรค์
      ณ อาคารสายชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

                               / ..up 25/05/2554  

มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์"
     วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 คณะครูู นักเรียน โรงเรียน
สังขะวิทยาคม ร่วมกิจกรรม มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน
"แชลเลนเดย์" อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ณ หอ ประชุม
โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์


                               / ..up 25/05/2554  ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2

กิจกรรมเลี้ยงส่งคุณครู..สู่เรือจ้างมืออาชีพ และยินดี
ต้อนรับ..คุณครูใหม่
     วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้มอบของที่ระลึก
และกล่าวอวยพรแด่่ นางวรรณา เอี่ยมสะอาด พนักงานราชการ
ไปบรรจุตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนบ้านคลอง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์  และต้อนรับ นายยุทธการ อัครชัยมงคล พนักงาน
ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มาปฏิบัติหน้าที่
สอน ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
     โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมขวัญกำลังใจครู

                               / ..up 12/05/2554  

การรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554-2558)
     วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม และคณะครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
นายสมชาย กระจายศรี คณะกรรมการประเมินภายนอก สมศ.
ให้ความรู้ เสนอแนะแนวทาง แนวปฏิบัติ ในการรับการประเมิน
ภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.
       โดยได้รับงบประมาณในการจัดอบรมฯ ตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กลุ่มงาน/งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ณ ห้องประชุมจามจุรี   โรงเรียนสังขะวิทยาคม
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
        
                       / ..up 02/05/2554  

 
 
 
 
, Statistic at