"ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังขะวิทยาคม : : สร้างคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม : : สีประจำโรงเรียน : : สีเหลื่อง - ดำ : : ปรัชญา : : วิชชา จรณ สมปนโน : : ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : : ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"     "    ::

 
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ  
 
            
 
             ณ เมืองทองธานี
             รายการ ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-6
             ครูผู้สอน    : นายสุริยา คำทอง นายจีระพงศ์ ขุมทอง
             นักเรียน   : เด็กชายกัลปคุปต์ เสนาพรหม ป.6        : เด็กชายพีรวิชญ์ ดวงชัย ป.6       ได้เหรียญเงิน คะแนน 77.20 (ลำดับที่ 5)       
 
   โครงการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 โดย ศูนย์ ID Center
 
         
 
          รางวัลการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอน นางนงลักษณ์ วงษ์บ้านหล่อ
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล คะแนน ได้อันดับที่
โรงเรียน จังหวัด ภาค ประเทศ
1 ด.ช.จักรินทร์ บุญเลิศ 39 3 19 45 51
2 ด.ญ.ณิชาพัชน์ จำนงรักษ์ 46 2 14 38 44
3 ด.ญ.เดมี่ อกอุ่น 32 5 26 52 58
4 ด.ญ.พัชรีพร เอ็นดู 0 - - - -
5 ด.ญ.พิชญาภา เรือนพรม 39 3 19 45 51
6 ด.ช.พีรพัฒน์ นนทมาตร์ 38 4 20 46 52
7 ด.ญ.ลดาวัลย์ สดชื่น 53 1 10 31 37
8 ด.ญ.วิภารัตน์ ทองสิงห์ 46 2 14 38 44
9 ด.ญ.ศิริกาญจน์ ลาบึง 26 6 32 58 64
10 ด.ญ.ศิริรัตน์ คำสอน 26 6 32 58 64
 
สถิติ
ระดับ คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย
ระดับสนามสอบ 26 53 38.33
ระดับจังหวัด 19 76 36.41
ระดับภาค 18 86 37.91
ระดับประเทศ 8 89 37.22
 
                             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน นางปราณี กงแก้ว
                             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอน นายสุริยา คำทอง
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน ได้อันดับที่
โรงเรียน จังหวัด ภาค ประเทศ
1 ด.ช.กัลปคุปต์ เสนาพรหม ป.6 53 2 5 35 45
2 ด.ช.จิรายุทธ์ ใหมทอง ป.6 36 6 22 52 62
3 ด.ญ.ณัชชา สวยรูป ป.6 48 3 10 40 50
4 ด.ช.ธนภัทร โยธินรัตนกำธร ป.5 29 8 29 59 69
5 ด.ญ.นลินรัตน์ บุญยงค์ ป.6 36 6 22 52 62
6 ด.ช.พิชญุตม์ จิตหาญ ป.5 44 5 14 44 54
7 ด.ช.พีรวิชญ์ ดวงชัย ป.6 57 1 2 31 41
8 ด.ญ.เพชรรัตน์ ทัดจันทร์ ป.6 46 4 12 42 52
9 ด.ช.ศรศักดิ์สิทธิ์ ไตรศร ป.6 29 8 29 59 69
10 ด.ญ.ศศิปภา ชูศรีสุข ป.6 57 1 2 31 41
11 ด.ญ.สุจรรย์จิรา มุ่งพิชัยภัทร ป.6 34 7 24 54 64
 
สถิติ
ระดับ คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย
ระดับสนามสอบ 29 57 42.64
ระดับจังหวัด 15 58 32.84
ระดับภาค 12 96 34.78
ระดับประเทศ 8 97 37.42
 
 
            รางวัลการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
 
                              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน นางผิวผ่อง นามม่วง
                               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอน นายวิโชค พิศเพ็ง
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน ได้อันดับที่
โรงเรียน จังหวัด ภาค ประเทศ
1 ด.ญ.เจนจิรา อาเทศ ป.6 44 7 14 26 34
2 ด.ญ.ชมพูนุช มุมทอง ป.5 40 10 18 30 38
3 ด.ช.ญาณวรรธน์ สามพิมพ์ ป.5 41 9 17 29 37
4 ด.ญ.ฐิติมา กันรัมย์ ป.6 47 5 11 23 31
5 ด.ญ.ณัฐณิชา ทวดอาจ ป.5 33 14 25 37 45
6 ด.ช.ถิรณัฐ ทองก่ำ ป.5 37 12 21 33 41
7 ด.ญ.นันทกานณ์ จันดี ป.5 37 12 21 33 41
8 ด.ญ.นิตยา ทาทอง ป.5 38 11 20 32 40
9 ด.ญ.ภัทราพร พลศรี ป.5 28 15 30 42 50
10 ด.ช.ยศกร สีสันงาม ป.5 49 4 9 21 29
11 ด.ญ.โยษิตา สิริรจน์ ป.6 46 6 12 24 32
12 ด.ช.วณิชย์ สายวัน ป.6 52 3 6 18 26
13 ด.ช.ศรศักดิ์สิทธิ์ ไตรศร ป.6 46 6 12 24 32
14 ด.ช.สราวุฒิ ศาลางาม ป.6 43 8 15 27 35
15 ด.ญ.สุดารัตน์ โสมสุข ป.6 56 2 2 14 22
16 ด.ช.อชิรญาณ์ มีป้อง ป.5 35 13 23 35 43
17 ด.ญ.อรอนงค์ ประจิตร์ ป.6 37 12 21 33 41
18 ด.ญ.เอื้อใจ ทรวงทองหลาง ป.6 61 1 1 9 17
 
สถิติ
ระดับ คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย
ระดับสนามสอบ 28 61 42.78
ระดับจังหวัด 17 61 34.63
ระดับภาค 14 78 33.88
ระดับประเทศ 10 78 36.26
 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ณ จ. อุดรธานี
 
 
ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตัวแทน สพป.สร.3
( 12 รายการ ) ณ. จ.อุดรธานีี วนที่ 24-26 ธันวาคม 2553 (แข่งขันทั้งหมด รายการละ 61 โรงเรียน)
.
ที่
รายการ / Link ตรวจสอบ
ชื่อ - สกุล นักเรียน
ครูผู้ฝึกซ้อม
ได้ที่
คะแนน
เหรียญ
1
   ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดย ใช้โปรแกรม GSP ป.4-6
  เด็กชายกัลปคุปต์  เสนาพรหม
  เด็กชายพีรวิชญื ดวงชัย
  นายสุริยา  คำทอง
1
99.99
ทอง
2
   ตอบปัญหาสุขภาพ ป.1-6
  เด็กหญิงชลิตา  ผัดรัมย์,
  เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองอ้ม
  นางศุภวดี สุคันธรัต
16
72.00
เงิน
3
   เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-3
  เด็กหญิงเนตรนภา ประวัติดี
  นางอรุณวดี พรหมจักรินทร์
  นายโชคดี สุคันธรัต
5
76.00
เงิน
4
   ขับขานประสานเสียง ป.4-6
  เด็กหญิงกรกนก    วงศ์ฉลาด
  เด็กชายจิรวัฒน์    วินทะไชย
  เด็กหญิงชลดา    ลาสอน
  เด็กชายญาณวรรธณ์ สามพิมพ์
  เด็กหญิงญาตาวี    วงศ์ฉลาด
  เด็กชายฐากูร    บุญเยี่ยม
  เด็กหญิงณัฐณิชา    ทวดอาจ
  เด็กชายถิรณัฐ    ทองก่ำ
  เด็กชายธนวัฒน์    อินทร์งาม
  เด็กชายธีรภัทร โยธินรัตนกำธร
  เด็กหญิงนาตยา    ศรีพนต์ภา
  เด็กหญิงนิตยา    ทาทอง
  เด็กชายปฏิภาณ    สมานทอง
  เด็กหญิงปภัสกานต์    เพลินสุข
  เด็กหญิงปาริชาติ    สาแก้ว
  เด็กชายพิชญุตม์    จิตรหาญ
  เด็กหญิงภัทรากร    พลศรี
  เด็กชายภาณุวิชญ์    พูนทรัพย์
  เด็กหญิงรุ่งฤดี    ธันทวิลาศ
  เด็กชายวชิราวุธ    ชานนตรี
  เด็กหญิงศศิธร    สระประทุม
  เด็กหญิงศิรประภา    เทียมลม
  เด็กหญิงสุชญา    สุวรรณมณี
  เด็กหญิงสุดารัตน์    ปัดถม
  เด็กหญิงสุพัตรา    บูรณ์เจริญ
  เด็กหญิงอภิรดี    สมศรี
  เด็กชายอภิวัฒน์    พันสารคาม
  เด็กหญิงอมรรัตน์    ไชยพิมูล
  เด็กชายอิทธิศักดิ์    อินธิพันธ์
  เด็กชายโรจฤทธิ์    คำปัจฉิม
  นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
  นางผ่องแผ้ว    ขำคม
  นายผ่าน    พลศรี
  นางสาวรุ่งอรุณ    สิทธิศักดิ์

13
88.00
ทอง
5
   ขับร้องเพลงไทย - ไทยสากลหญิง ป.1-6
  เด็กหญิงสุดารัตน์ ปัสสาโก
  นางศันสนีย์ เกิดโภค
47
69.38
ทองแดง
6
   ขับร้องเพลงไทย - ไทยสากลหญิง ม.1-3
  เด็้กหญิงไอลดา เขียวหอม
  นางศันสนีย์ เกิดโภค
8
88.67
ทอง
7
   การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  เด็กชายทศพร บรรเลงเสนาะ
  เด็กหญิงกนกวรรณ ประดิษฐ์
  นางขวัญตา พิศเพ็ง
  นายวิโชค พิศเพ็ง
7
85.00
ทอง
8
   การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  เด็กหญิงโยษิตา  สิริรจน์,
  เด็กหญิงปัณฑิตา  มะลิงาม
  นางขวัญตา พิศเพ็ง
  นายวิโชค พิศเพ็ง
24
68.60
ทองแดง
9
   การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  เด็กชายบุญญชัย ประยูรชาติ,
  เด็กชายสิทธิพล บุญเต็ม,
  เด็กชายอภิสิทธิ์ กรงทอง
  เด็กหญิงพัชรพร  เหมเงิน,
  เด็กหญิงธาวินี  พ่อค้า,
  เด็กชายณัฐพล  เครือเนียม
  นายสมเกียรติ ช่วยชู ,
  นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
7
95.00
ทอง
10
   การสร้างค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   เด็กชายคุณากร อุ้มทรัพย์,
  เด็กชายณัฐพล ยอดชลูด,
  เด็กชายภานุวัฒน์ ภาสวัสดิ์  
   เด็กชายกฤษฎา ผ่องแผ้ว,
  เด็กชายศุภฤกษ์ พยอมหอม,
  เด็กชายวรพจน์ อ่อนน้อม
  เด็กชายปฏิวัฒิ ณ นครพนม,
   เด็กชายวรวุฒิ ดวงดี
  นายสมเกียรติ ช่วยชู ,
  นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
7
89.00
ทอง
11
   แอโรบิก ม.1-3
  เด็กชายกรกฎ    เอี่ยมสะอาด
  เด็กหญิงกาญจนาภรณ์    ดวงศรี
  เด็กหญิงกุลธิดา    พันธุ์ไผ่
  เด็กหญิงจันทร์จิรา    เสียงสนั่น
  เด็กหญิงจันทร์จิรา    มุมทอง
  เด็กชายชนินทร์ธร    เครือแก้ว
  เด็กหญิงฐิตาภา    กรองทอง
  เด็กหญิงบุษราคัม    ทองภา
  เด็กหญิงปรียาพิมล    เดิมสลุง
  เด็กหญิงผิวผ่อง    สุขยิ่ง
  เด็กหญิงภาชินี    ศรีประเสริฐ
  เด็กหญิงรัชดาพร    บานชื่น
  เด็กหญิงรัชนีกร    ทรงศรี
  เด็กหญิงวาสนา    แก้วศรี
  เด็กหญิงสิริรัตน์    บุญธรรม
  เด็กหญิงสุวนันท์    กระแสโสม
  เด็กหญิงอัจฉรา    แกล้มมะลิ
  เด็กชายโยธิน    อมรบุตร
  นายธนา ปรากฏรัตน์
  นางกัญญา อินทร์งาม
25
81.67
ทอง
12
   มารยาทไทย ป.1 - 3
  เด็กชายณัฐพร  จันทร์เปล่ง
  เด็กหญิงณัฐชา  ปรากฏมาก
  นักเรียนชั้น ป..2/5

  นางพิมพ์วรา ศิริไสย
  นางนฤมล แสงทอง

5
94.00
ทอง
   
        รวมทั้งหมด 12 รายการ
75 คน
22 คน
.
.
ที่มา : http://www.ud60.net/
 

สรุปเหรียญรางวัล
1. เหรียญทอง                ===    8   รายการ
2.เหรียญเงิน                 ===    2   รายการ
3.เหรียญทองแดง          ===    2   รายการ
4.ชมเชย                       ===    -    รายการ
5.เข้าร่วมกิจกรรม         ===    -    รายการ

 ตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 1 รายการ
   1.ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดย ใช้โปรแกรม GSP ป.4-6

 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2553

 
 โครงการ การประกวดผลงาน สร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้ โปรแกรม TheGeometer 's Sketchpad 3 ระดับภูมิภาค จัดโดย สสวท.
โดยเข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
 
          

ผลการแข่งขัน
  1. รางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค   ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
      เด็กชายกัลปคุปต์ เสนาพรหม ป.6/1       เด็กชายพีรวิชญ์ ดวงชัย ป.6/1
      ครูผู้ฝึกซ้อม นายสุริยา คำทอง

 
 
 
 การแข่งขัน กิกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
 
           

   1.ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2  
       ด.ช.เอื้อใจ ทรวงทองหลาง ป.6/1      ด.ญ.สุดารัตน์ โสมสุข  ป.6/1    ด.ช.ศราวุฒิ ศาลางาม ป.6/1
   2.รางวัลชมเชย อันดับ 1 การแข่งขันแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์   ช่วงชั้นที่ 2
       ด.ญ.เจนจิรา อาเทศ ป.6/1   ด.ญ.อรอนงค์ ประจิตร์ ป.6/1    ด.ช.ศรศักดิ์สิทธิ์ ไตรศร ป.6/1
       ครูผู้ฝึกสอน : นายวิโชค พิศเพ็ง, นางขวัญตา พิศเพ็ง
   3.ชนะเลิศ ร้องเพลงลูกทุ่ง ป.1-3
   4.รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร้องเพลงลูกทุ่ง ป.1-3
   5.รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร้องเพลงลูกทุ่ง ป.1-3
      ครูผู้ฝึกสอน : นางศันสนีย์ เกิดโภค
   6. รองชนะเลิศ อันดับ 1 การวาดภาพวิทยาศาสตร์
       เด็กหญิงสิริวรรณ ทวีโภค ป.6
       ครูผู้ฝึกซ้อม   นายโชคดี สุคันธรัต

 
 การแข่งขัน กิกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 
          

   1.ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2
      ด.ช.ทศพร บรรเลงเสนาะ ป.6/1 ด.ญ.ฐิติมา กันรัมย์  ป.6/1    ด.ญกุลธิดา สุขสวรรณ์

   2.ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์   ช่วงชั้นที่ 2
       ด.ญ.โยษิตา สิริรจน์   ด.ญ.กนกวรรณ ประดิษฐ์์        ด.ช.เสฎฐวุฒิ อนุสุริยา
       ครูผู้ฝึกสอน : นางขวัญตา พิศเพ็ง, นายวิโชค พิศเพ็ง

   3.ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ ช่วงชั้นที่ 3     
       เด็กหญิงเนตรนภา ประวัติดี    ม.3
       ครูผู้ฝึกสอน นางอรุณวดี พรหมจักรินทร์     นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด

 
 
 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   ณ อำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์
 
                       ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ เหรียญทอง เป็นตัวแทน สพป.สร.3 ไปแข่งที่ จ.อุดรธานี (12 รายการ)
 
รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตัวแทน สพป.สร.3 ไป จ.อุดรธานี
ชนะเลิศ   ระดับ เหรียญทอง (อันดับที่ 1)
.
ที่
รายการ
ชื่อ - สกุล นักเรียน
ครูผู้ฝึกซ้อม
1
  ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6
  เด็กชายกัลปคุปต์  เสนาพรหม
  เด็กชายพีรวิชญื ดวงชัย
  นายสุริยา  คำทอง
2
  ตอบปัญหาสุขภาพ ป.1-6
  เด็กหญิงชลิตา  ผัดรัมย์,
  เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองอ้ม
  นางศุภวดี สุคันธรัต
3
  เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-3
  เด็กหญิงเนตรนภา ประวัติดี
  นางอรุณวดี พรหมจักรินทร์
  นายโชคดี สุคันธรัต
4
  ขับขานประสานเสียง ป.4-6
  เด็กหญิงกรกนก    วงศ์ฉลาด
  เด็กชายจิรวัฒน์    วินทะไชย
  เด็กหญิงชลดา    ลาสอน
  เด็กชายญาณวรรธณ์ สามพิมพ์
  เด็กหญิงญาตาวี    วงศ์ฉลาด
  เด็กชายฐากูร    บุญเยี่ยม
  เด็กหญิงณัฐณิชา    ทวดอาจ
  เด็กชายถิรณัฐ    ทองก่ำ
  เด็กชายธนวัฒน์    อินทร์งาม
  เด็กชายธีรภัทร โยธินรัตนกำธร
  เด็กหญิงนาตยา    ศรีพนต์ภา
  เด็กหญิงนิตยา    ทาทอง
  เด็กชายปฏิภาณ    สมานทอง
  เด็กหญิงปภัสกานต์    เพลินสุข
  เด็กหญิงปาริชาติ    สาแก้ว
  เด็กชายพิชญุตม์    จิตรหาญ
  เด็กหญิงภัทรากร    พลศรี
  เด็กชายภาณุวิชญ์    พูนทรัพย์
  เด็กหญิงรุ่งฤดี    ธันทวิลาศ
  เด็กชายวชิราวุธ    ชานนตรี
  เด็กหญิงศศิธร    สระประทุม
  เด็กหญิงศิรประภา    เทียมลม
  เด็กหญิงสุชญา    สุวรรณมณี
  เด็กหญิงสุดารัตน์    ปัดถม
  เด็กหญิงสุพัตรา    บูรณ์เจริญ
  เด็กหญิงอภิรดี    สมศรี
  เด็กชายอภิวัฒน์    พันสารคาม
  เด็กหญิงอมรรัตน์    ไชยพิมูล
  เด็กชายอิทธิศักดิ์    อินธิพันธ์
  เด็กชายโรจฤทธิ์    คำปัจฉิม
  นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
  นางผ่องแผ้ว    ขำคม
  นายผ่าน    พลศรี
  นางสาวรุ่งอรุณ    สิทธิศักดิ์

5
  ขับร้องเพลงไทย - ไทยสากลหญิง ป.1-6
  เด็กหญิงสุดารัตน์ ปัสสาโก
  นางศันสนีย์ เกิดโภค
6
  ขับร้องเพลงไทย - ไทยสากลหญิง ม.1-3
  เด็้กหญิงไอลดา เขียวหอม
  นางศันสนีย์ เกิดโภค
7
  การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  เด็กหญิงฐิติมา กันรัมย์
  เด็กหญิงกุลธิดา สุขสวรรณ์
  นางขวัญตา พิศเพ็ง
  นายวิโชค พิศเพ็ง
8
  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  เด็กหญิงโยษิตา  สิริรจน์,
  เด็กหญิงปัณฑิตา  มะลิงาม
  นางขวัญตา พิศเพ็ง
  นายวิโชค พิศเพ็ง
9
  การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  เด็กชายบุญญชัย ประยูรชาติ,
  เด็กชายสิทธิพล บุญเต็ม,
  เด็กชายอภิสิทธิ์ กรงทอง
  เด็กหญิงพัชรพร  เหมเงิน,
  เด็กหญิงธาวินี  พ่อค้า,
  เด็กชายณัฐพล  เครือเนียม
  นายสมเกียรติ ช่วยชู ,
  นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
10
  การสร้างค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   เด็กชายคุณากร อุ้มทรัพย์,
  เด็กชายณัฐพล ยอดชลูด,
  เด็กชายภานุวัฒน์ ภาสวัสดิ์   เด็กชายกฤษฎา ผ่องแผ้ว,
  เด็กชายศุภฤกษ์ พยอมหอม,
  เด็กชายวรพจน์ อ่อนน้อม
  เด็กชายปฏิวัฒิ ณ นครพนม,
   เด็กชายวรวุฒิ ดวงดี
  นายสมเกียรติ ช่วยชู ,
  นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
11
  แอโรบิก ม.1-3
  เด็กชายกรกฎ    เอี่ยมสะอาด
  เด็กหญิงกาญจนาภรณ์    ดวงศรี
  เด็กหญิงกุลธิดา    พันธุ์ไผ่
  เด็กหญิงจันทร์จิรา    เสียงสนั่น
  เด็กหญิงจันทร์จิรา    มุมทอง
  เด็กชายชนินทร์ธร    เครือแก้ว
  เด็กหญิงฐิตาภา    กรองทอง
  เด็กหญิงบุษราคัม    ทองภา
  เด็กหญิงปรียาพิมล    เดิมสลุง
  เด็กหญิงผิวผ่อง    สุขยิ่ง
  เด็กหญิงภาชินี    ศรีประเสริฐ
  เด็กหญิงรัชดาพร    บานชื่น
  เด็กหญิงรัชนีกร    ทรงศรี
  เด็กหญิงวาสนา    แก้วศรี
  เด็กหญิงสิริรัตน์    บุญธรรม
  เด็กหญิงสุวนันท์    กระแสโสม
  เด็กหญิงอัจฉรา    แกล้มมะลิ
  เด็กชายโยธิน    อมรบุตร
  นายธนา ปรากฏรัตน์
  นางกัญญา อินทร์งาม
12
  มารยาทไทย ป.1 - 3
  เด็กชายณัฐพร  จันทร์เปล่ง
  เด็กหญิงณัฐชา  ปรากฏมาก
  นักเรียนชั้น ป..2/5

  นางพิมพ์วรา ศิริไสย
  นางนฤมล แสงทอง


   
        รวมทั้งหมด 12 รายการ
75 คน
22 คน
.
.
หมายเหตุ : ตัวแทนไป จ.อุดรธานี วันที่ 24-26 ธันวาคม 2553
 
 
                       ผลการแข่งขันที่ไม่เป็นตัวแทน สพป.สร.3 แต่ได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง เงิน ทองแดง ( 37 รายการ)
 
รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.สร.3
ณ. อ. กาบเชิง จ.สุรินทร์ วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553 (แข่งขันทั้งหมด รายการละ 18 โรงเรียน)
.
ที่
รายการ
ได้ลำดับที่
เหรียญ
ชื่อ - สกุล นักเรียน
ครูผู้ฝึกซ้อม
1
  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3
2
ทอง
  เด็กหญิงคุณัญญา  จิตสมาน   นางนนงลักษณ์  วงษ์บ้านหล่อ
2
  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6
2
ทอง
  เด็กหญิงศศิปภา  ชูศรีสุข   นายสุริยา คำทอง
3
  การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6
-
ทอง
  เด็กชายยศกร  สีสันงาม
  เด็กหญิงวรินดา  สุขภาค
  เด็กหญิงณิชาพัชร์  จำนงรักษ์
  นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
  นางปราณี กงแก้ว
4
  การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3
-
เงิน
  เด็กหญิงเนตรนภา ประวัติดี
  เด็กหญิงอาทิตยา  ศาลางาม
  เด็กหญิงจันทร์จิรา  มุมทอง
  นางกัญญา อินทร์งาม
   น.ส.แพรวนภา  อินทร์นุช
5
  คณิตคิดเลขเร็ว ป.4-6
3
ทองแดง
  เด็กหญิงสุกุมา  อุดมทวี   นายสุริยา คำทอง
6
  เรียงความ ป.4-6
4
ทอง
  เด็กหญิงวริศรา  เชิดสุข   นางผ่องแผ้ว ขำคม
  นางปนัดา โสวภาค
7
  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
2
ทอง
  เด็กหญิงเอื้อใจ ทรวงทองหลาง
  เด็กหญิงเจนจิรา อาเทศ
  เด็กหญิงสุดารัตน์ โสมสุข
  นายวิโชค พิศเพ็ง
  นางขวัญตา พิศเพ็ง
8
  แอโรบิก ป.1-6
5
ทอง
  เด็กหญิงฐาปนี ภาโว,
  เด็กหญิงสุกัญญา ทองทา,
  เด็กหญิงจุฑามาศ ล่ำสั่น
  เด็กหญิงกฤษณา โชติยะศิลป์,
  เด็กชายสุรสิทธิ์ ศรีบุญ,
  เด็กหญิงนฤกมล วรรษา
  เด็กหญิงนฤพร วรรษา,
  เด็กชายกฤษฎา เลิงสูงเนิน,
  เด็กหญิงศุภนิดา องคชัย
  เด็กหญิงเบญพร มณตาล,
  เด็กหญิงสุชาดา เติมทอง,
  เด็กหญิงสุมินตรา เพิ่มทรัพย์
  นางผิวผ่อง นามม่วง
  นางศุภวดี สุคันธรัต
9
  โครงงานสุขภาพ ป.1-6
-
ทองแดง
  เด็กหญิงอัญชิสา ยิ่งชื่น,
  เด็กหญิงนิภาพร ศรีชอบสุข,
  เด็กหญิงสุจรรญา สุภาวิมล
  นางศุภวดี สุคันธรัต
  นางปิยะมาศ แก้วใส
10
  ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3
-
เงิน
  เด็กหญิงพลอยชมพู แดงงาม
  เด็กหญิงพรทิพย์ สีหะบุตร
  เด็กหญิงศิริลักษณ์ สวยรูป
  นางเยาวลักษณ์ วงศ์์ฉลาด
11
  วาดภาพระบายสี ป.1-3
2
ทอง
  เด็กหญิงญาตาวี  วงศ์ฉลาด   นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
12
  ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6
7
ทอง
  เด็กหญิงณัชชา สวยรูป
  เด็กหญิงสิริวรรณ ทวีโภค
  เด็กหญิงชนัญญา คำภาวะ
  นายโชคดี สุคันธรัต
13
  วาดภาพระบายสี ป.4-6
4
ทอง
  เด็กหญิงกรกนก วงศ์ฉลาด
  นายโชคดี สุคันธรัต
14
  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.4-6
2
ทอง
  เด็กหญิงทิพยรัตน์ บุยะสัน   นางศันสนีย์ เกิดโภค
15
  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3
2
ทอง
....รอ   นางศันสนีย์ เกิดโภค
16
  การพูดภาษาอังกฤษ   ระดับ ป. 1-3
12
ทองแดง
  เด็กชายกิตติภูมิ ควรดี
  นางสันทวดี พางาม
17
  การพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 4-6
5
เงิน
  เด็กหญิงนลินรัตน์ บุญยงค์   นายประยง สันธิ
18
  การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ม. 1-3
2
ทอง
  เด็กหญิงวราลักษณ์ โคตรคำ   นายประยง สันธิ
19
  Multi Skills Competition ระดับชั้น ป. 4-6
12
ทองแดง
  เด็กหญิงสุชญา สุวรรณมณี   นางกชพร สุวรรณมณี
20
  การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป. 4-6
9
เงิน
  เด็กหญิงสุจรรย์จิรา มุ่งพิชัยภัทร
  นายประยง สันธิ
21
  ละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 1-3
4
ทอง

  เด็กหญิงละอองดาว ดวงเดือน
  เด็กหญิงสุภาษิตา ปรากฏรัตน
  เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์ ทันใจ
  เด็กหญิงยุวดี กอกหวาน
  เด็กหญิงดวงพร คำดอกไม้

  นางสันทวดี พางาม
22
  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-6
-
ทอง
  เด็กชายวณิชย์  สายวัน
  เด็กชายศรศักดิ์สิทธิ์  ไตรศร
  เด็กหญิงอารีรัตน์  มุ่งหมาย
  นายสมส่วน วินทะไชย
23
  เกมสร้างสรรค์จากคอมฟิวเตอร์ ป.4-6
2
ทอง
  เด็กชายสหภาพ บูรณ์เจริญ
  เด็กหญิงอรอนงค์ ประจิตต์
  นางขวัญตา พิศเพ็ง
  นายวิโชค พิศเพ็ง
24
  การใช้โปรแกรมนำเสนอ ป.4-6
3
ทอง
  เด็กชายทศพร  บรรเลงเสนาะ,
  เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดิษฐ์
  นางขวัญตา พิศเพ็ง
  นายวิโชค พิศเพ็ง
25
  การวาดภาพโปรแกรมคอมฯกราฟิก ป.1-3
2
ทอง
  เด็กหญิงวนิดา เพชรจันทึก,
  เด็กหญิงอังคณา ดาษจันทึก
  นางพจนา กงแก้ว
26
  หนังสืออิเลคทรอนิกส์ ม.1-3
5
เงิน
  เด็กชายศุภฤกษ์ เฉลียวฉลาด
  เด็กหญิงอภิชญา พิศวง
  นางขวัญตา พิศเพ็ง
  นางสาวเมทินี แป้นเงิน
27
  การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน  ชั้น ป. 4-6
4
ทอง
  เด็กชายสุขเกษม สกุลเตียว,
  เด็กชายคงเดช เป็นไทย,
  เด็กชายพยากรณ์ เพลินสุข
  เด็กชายปวฤทธิ์ เขียวเนตร,
  เด็กชายนรานันต์ ใจบุญ,
  เด็กชายพิเชษฐ์พงศ์ สวยรูป

  นายสมเกียรติ ช่วยชู
  นางศิริลักษณ์ ช่วยชู

28
  ปั้นดินน้ำมัน (3 คน) อนุบาล
2
ทอง

  เด็กชายกิตติพิชญ์  เจริญ
  เด็กหญิงยุพาพร  ลํ่าสัน
  เด็กหญิงฑิฆัมพร  นามมะนุ

  นางจำเนียร จินดาวงศ์
  นางสาวนิภาพร ผาสุข
29
  การฉีกตัดปะ (3 คน) อนุบาล
-
ทอง

  เด็กหญิงจีรนันท์ วันแดง
  เด็กหญิงสิรินยา ทาทอง
  เด็กหญิงขวัญมนัส อุดมเดช

  นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
  นางกรรณิการ์ สายรัตทอง
30
  การสร้างภาพด้วยการปะติด”  ชั้น ป. 4-6
3
ทอง
  เด็กชายปิติพงศ์  ควรดี 
  เด็กหญิงจุฑามาศ  จำนงเป็น
  นายโชคดี สุคันธรัต
31
  นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์(ป.4-6)
2
ทอง
  เด็กหญิงพิชญาภา   เรือนพรม ,
  เด็กหญิงกนกพร  ศรีโสภา ,
  เด็กหญิงกิตติยากร   สำรวมจิตร
  เด็กหญิงศิริกาญจน์   ลาบึง ,
  เด็กหญิงพรภิมตร์   บุยะสัน ,
  เด็กหญิงพีชานิกา   เสนาะเสียง
  เด็กหญิงชฎาวรรณ   ลาบึง ,
  เด็กหญิงปฏิมา   บัวกิ่ง
  นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข ,
  นางวรรณา  เอี่ยมสะอาด
  นางสุภาพร   สุเมืองทอง ,
  นางสุรีพร   พงศ์พันธุ์
32
  รำวงมาตรฐาน(ป.4-6)
2
ทอง
  เด็กหญิงศศิธร   สิงห์งัว ,
  เด็กหญิงสิรินดา   มากมี ,
  เด็กหญิงศศิธร   ยานิวงศ
  เด็กหญิงนภาภรณ์   ใจมัง ,
  เด็กหญิงแสงธิฌา   ดีรัมย์ ,
  เด็กชายพิรุณ   ยิ่งชื่น
  เด็กชายอัครวัฒน์   ชมภพ ,
  เด็กชายสราวุฒิ   ศาลางาม
  เด็กชายอภิเชษฐ์   ร้อยลา ,
  เด็กชายจิรายุทธ์   ใหมทอง
  นางสาวจำเริญศรี   ศรีทองสุข ,
  นางปราณี   จันทร์ประเสริฐ
  นางอรพิน   เกิดสมนึก ,
  นางสุรีพร   พงศ์พันธุ์
33
  “ประติมากรรมลอยตัว”  ชั้น ป. 4-6
-
เงิน
  เด็กชายโชตินนท์  ใจเพียร 
  เด็กชายกรชนก  มูลดับ 
  เด็กหญิงทิพวรรณ  ศาลางาม
  นายโชคดี สุคันธรัต
34
  การสร้างภาพด้วยการปะติด”  ชั้น ป. 1-3
-
เงิน
  เด็กหญิงยลดา  กามดิษฐ์ 
  เด็กหญิงศุณิสา  ลักขสร
  นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด
35
  crossword ระดับชั้น ม. 1-3
4
ทอง

  เด็กหญิงบุษราคัม ทาทอง
  เด็กชายธีรวัฒน์ ผ่องฉวี

  นางกชพร สุวรรณมณี
36
  หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6
4
ทอง
  รอ..   ครู..
37
  ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก(ม.1-3)
10
ทอง
  เด็กหญิงเกสร   ซ่อนแก้ว   นางมณีรัตน์   สุขอุ้ม
 
 
 
จำนวนเหรียญ
ทอง
26
+(12)
38
 
จำนวนเหรียญ
เงิน
7
 
7
 
จำนวนเหรียญ
ทองแดง
4
 
4
        รวมทั้งหมด รายการ
37
 
49
.
.
ที่มา : เว็บไซต์ สพป.สร.3
.
 
  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นานาชาติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3        
 
  
 
                      ผลการสอบทั้งหมด  ระดับ สพป.สร.3                                         
 
 
ประกาศผลการสอบ  โครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล  กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบเขตพื้นที่การศึกษา 
วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอน นายสุริยา คำทอง
 
ชื่อ - สกุล
ชั้น
เหรียญ
  1.เด็กชายกัลปคุปต์  เสนาพรหม**
ป.6/1
เงิน
  2.เด็กหญิงศศิปภา  ชูศรีสุข**
ป.6/1
เงิน
  3.เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงชัย
ป.6/1
ทองแดง
 
วิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน นางผิวผ่อง นามม่วง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอน นายวิโชค พิศเพ็ง
 
ชื่อ - สกุล
ชั้น
เหรียญ
   1.เด็กชายทศพร  บรรเลงเสนาะ
ป.6/1
ทอง
   2.เด็กหญิงปัณฑิตา  มะลิงาม
ป.6/1
ทอง
   3.เด็กชายวณิชย์  สายวัน**
ป.6/1
ทอง
   4.เด็กหญิงสุชญา  สุวรรณมณี**
ป.6/1
ทอง
   5.เด็กหญิงสุดารัตน์  โสมสุข**
ป.6/1
ทอง
   6.เด็กหญิงอรอนงค์  ประจิตร์
ป.6/1
ทอง
   7.เด็กหญิงเอื้อใจ  ทรวงทองหลาง
ป.6/1
ทอง
   8.เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดิษฐ์
ป.6/1
เงิน
   9.เด็กชายยศกร  สีสันงาม
ป.5
เงิน
  10.เด็กชายสุรศักดิ์  สือไทย
ป.5
เงิน
  11.เด็กชายอชิรญาณ์  มีป้อง
ป.5
เงิน
  12.เด็กชายจิรวัฒน์  อินทะไชย
ป.5
ทองแดง
  13.เด็กหญิงชลิตา  ผัดรัมย์
ป.6/1
ทองแดง
  14.เด็กหญิงรดามณี  ทันใจ
ป.6/1
ทองแดง
  15.เด็กชายศรศักดิ์สิทธิ์  ไตรศร
ป.6/1
องแดง
 
หมายเหตุ : ไม่มีการเรียงลำดับคะแนน แต่เรียงตาม อักษร.///..ผลการสอบ...ทั้งหมด.
** หมายถึง ตัวแทน สพป.สร.3 ไปแข่งขันรอบระดับประเทศ ที่ จ.ร้อยเอ็ด 6 มีนาคม 2554
 
 
 
, Statistic at